Stadspark Natuurlijk! wordt een vereniging

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk! Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht, kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“.

In onderstaand blog geven we regelmatig commentaar op actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op het stadspark of het evenementenbeleid van de gemeente Groningen.

ACTIEGROEP STADSPARK NATUURLIJK! WORDT EEN VERENIGING

Op 24 augustus van dit jaar is in Groningen de Vereniging Stadspark Natuurlijk! opgericht. Deze vereniging wil de belangen behartigen van alle Stadjers die lijden onder de overlast van evenementen op de voormalige drafbaan in het Stadspark en die het karakter van het Stadspark als rustig natuurgebied voor kleinschalige en individuele recreatie willen behouden.

De vereniging is de formele opvolger van de gelijknamige actiegroep die in het najaar van 2020 was opgericht. Hoewel Stadspark Natuurlijk! veel sympathie genoot bij de Stadjers, werd ze als actiegroep door de gemeente niet als een volwaardige gesprekspartner beschouwd en zette het college de ambitieuze plannen zonder aanpassingen door, ook al waren deze plannen volgens deskundige Maarten Hoekstra op een uiterst discutabele businesscase gebaseerd, zoals te lezen stond in een artikel van Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode van 25-8-2020.

Om de belangen van haar aanhang serieus te kunnen behartigen besloten de mensen achter de actiegroep een vereniging op te richten, die als rechtspersoon wel de formele status van een belangenbehartiger heeft. Op 24 augustus werden de statuten aangenomen en het bestuur benoemd, waarna de Vereniging Stadspark Natuurlijk! een feit was. Op het moment van oprichting telde de vereniging 45 leden, uit 12 wijken van de stad Groningen, allen Stadjers die zich zorgen maken over de gevolgen die de grootse plannen van het college voor de leefkwaliteit in hun wijken zal hebben.

De Vereniging Stadspark Natuurlijk! wil met de gemeente in gesprek om te overleggen hoe de negatieve impact van de evenementen op omwonenden in de nabije, maar ook veel verder gelegen wijken het beste kan worden aangepakt. Ook zal de Vereniging het belang blijven benadrukken van het behoud van het Stadspark als rustig, groen natuurgebied voor het welzijn van alle Stadjers.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle Stadjers die het doel van vereniging onderschrijven.  Om de drempel voor iedere Stadjer zo laag mogelijk te houden heeft de vereniging besloten geen contributie te heffen.

Een knallend feestje

Hoewel corona in onze stad en provincie gedijt als nooit tevoren en het nog maar zeer de vraag is of er dit jaar überhaupt nog massale evenementen en festivals kunnen worden gehouden, gaan de voorbereidingen voor het Hullabaloo-festival gewoon door alsof er niets aan de hand is. Al eerder spraken we onze verbazing uit over het feit dat de gemeente alle grote evenementen in het kader van Bommen Berend op 28 augustus heeft afgelast, maar tegelijkertijd toestemming heeft verleend voor het massale feest Hullabaloo op de Drafbaan.

En dat is nog niet alles: Hullabaloo heeft nu ook toestemming gevraagd en gekregen om die dag, én op de dag ervoor, vuurwerk af te steken, op diverse tijdstippen vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 24.00 uur ’s avonds (terwijl het evenement zelf pas om 12.00 uur begint).

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (die over vuurwerktoestemmingen gaat) heeft geen bezwaar gezien en de toestemming ruimhartig verleend.

Zie onderstaande berichtgeving:

Het lijkt wel alsof de gemeente en de provincie Groningen elders in het universum verkeren dan op onze aarde, waar dankzij het toedoen van de mens momenteel de ene natuurramp na de andere plaatsvindt. Met een beetje gezond verstand kun je toch nagaan dat vuurwerk afsteken in dat kader geen goed idee is, nog afgezien van de discussie over vuurwerk in het algemeen, de overlast die dat geeft voor de omgeving, mensen met huisdieren en het dierenleven in het Stadspark zelf.

En het geeft helemaal te denken dat het vuurwerk nu niet onder de auspiciën van de Vereniging van Volksvermaken gebeurt, maar in handen is van de organisatie van Hullabaloo, dus een private partij. Zo kan er naar hartenlust worden geknald terwijl dit “groene college” in dat opzicht schone handen houdt.

Zie hieronder de zogenaamde schietlijst, de opsomming van wat er wat er precies de lucht in zal gaan. Veel van wat er wordt afgestoken zal getuige de afstand tot het publiek niet veel zwaarder zijn dan het gebruikelijke consumentenvuurwerk. Toch is het feit dat men überhaupt nog vuurwerk wil afsteken, een signaal dat de organisatie die dit feestje organiseert, vooral naar het verleden kijkt en niet naar de toekomst. Datzelfde geldt voor de overheid die hier toestemming voor geeft.

Update 2-8-21: De festivals Hullabaloo en Paradigma zijn inmiddels afgelast vanwege het voor hen te geringe maximum aantal toegestane toeschouwers. Inmiddels had de fractie van de PvdD in de gemeenteraad van Groningen B&W al verzocht om het vuurwerk te verbieden.

Het is mogelijk om bij de Provincie bezwaar te maken tegen de vuurwerkvergunning tijdens Hullabaloo. Op het eerste, hierboven weergegeven bericht staat te lezen waar, hoe en tot wanneer dat kan. Het is ook mogelijk om bij de Rechtbank om een voorlopige voorziening te vragen.

Hoe komen we van de drafsport af?

De laatste koersdag in het Stadspark op 1 augustus 2021 vond onder grote publieke belangstelling plaats.

Op 18 juli en 1 augustus a.s. worden de laatste paardenkoersen op de Drafbaan in het Stadspark verreden. Het college van B&W en de evenementensector kraaien victorie, maar ook zijn er vele Stadjers die dit besluit onnodig vinden en niet begrijpen waarom dit ingrijpende besluit moest worden genomen. Onder hen natuurlijk ook de mensen van de drafsport zelf, die alle mogelijke moeite hebben gedaan om compromissen te vinden waar iedereen zich in zou kunnen vinden. Tevergeefs, zoals we weten.

Om de drafsport voor de laatste maal in het zonnetje te zetten, plaatsen we hier een ingezonden stuk van Kees de Bock, bestuurslid van de KHRV. Deze bijdrage heeft hij tijdens de laatste inspreekmogelijkheid in mei j.l. voor de gemeenteraad voorgedragen, onder de titel: Opfriscursus: Hoe komen we van de Drafsport af?

Een leerzame cursus die veel vertelt over het politieke spel in de gemeente Groningen en niet alleen op het verdrijven van de drafsport betrekking heeft.

Welkom!

WELKOM BIJ DE OPFRISCURSUS VOOR LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN DE GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN.

Mijn naam is Kees de Bock en ik ben weer uw docent. Opfrissen omdat de oorspronkelijke basiscursus “Hoe komen we van de Drafsport af” van vlak voor 9 september 2020 ook al weer wat is weggezakt. Maar ik moet zeggen dat die wel z’n vruchten heeft afgeworpen. Het huurcontract met de KHRV is opgezegd op basis van onvolledige informatie en de rechter heeft de gemeente inzake het ontruimen in het gelijk gesteld op basis van foute cijfers. Geweldig resultaat.  Ik ga ervan uit dat de drafsport na deze opfriscursus definitief geëlimineerd kan worden uit het Stadspark.

Net zoals bij de basiscursus blijven enkele zaken wel van belang. U bent nu namelijk politicus, maar wel gewoon als burger geboren. Omdat die twee rollen kunnen conflicteren is het van het grootste belang dat u op tijd de opfriscursus volgt. Het gevaar bestaat anders dat u de grip op de situatie verliest, u zich dingen gaat afvragen en dat u zelfs gaat twijfelen over uw standpunten. Dat moeten we niet hebben en daarom herhaal ik nog even de 9 belangrijke regels.

1. Verspreid zo veel mogelijk cijfers die ongunstig zijn voor behoud van de drafsport. Of ze kloppen doet er niet toe, als de getallen maar afschrikken. Dat blijkt immers afdoende effect te sorteren.

2. Er worden enkel door externe bureaus onderzoek verricht en het resultaat staat al vast. Een ieder kan zich dan makkelijk verschuilen achter hun eenzijdige conclusies. En die conclusies kunnen gebruikt worden om de Raad over de streep te trekken.

3. Als het een nadeel voor de drafsport oplevert dan cijfers direct ophogen zoals de tienduizenden euro’s voor de rijplaten of tonnen voor onderhoud op de drafbaan, en laat die enkel ten laste van de drafsport komen.

4. Blijf bezwaren tegen de drafsport te allen tijde benadrukken en zeker als de KHRV overlevingspogingen onderneemt. Want het was geweldig dat zelfs de rechter oreerde dat het juryhuisje in de weg staat terwijl de KHRV al meer dan een jaar aangeeft dat alles behalve de sintelbaan weg mag.  

5. Als de drafsport door blijft zaniken dat ze willen blijven koersen, is het van belang dat u zegt dat er in 2020 een “democratisch” besluit is genomen. Weliswaar op basis van merendeels dubieus onderzoek maar gewoon volhouden. Dit maakt immers dat hun alternatieven niet in overweging genomen behoeven te worden.

6. Vraag uzelf nooit af of u oordeelt over een situatie waar u niets vanaf weet of geen enkele feeling mee hebt. Om dit te kunnen volbrengen is het noodzakelijk dat u alle bedenkelijke aspecten van de drafsport voor ogen blijft houden, zoals het dierenwelzijn en uiteraard het verderfelijke gokken.

7. Blijf uitstralen dat evenementen geen keerzijde hebben en enkel geweldig, duurzaam en groen zijn. Benadruk dat de evenementen nooit te combineren zijn met drafsport. Vermijd daarbij wel lastige vragen omtrent de afgelopen 20 jaar.

8. Kom als collegevertegenwoordiger nooit in contact met de drafsport. En raadsleden enkel op invitatie. Bezoek nooit een koers, ga er überhaupt nooit heen en ga nimmer zomaar in gesprek. Negeer alles en houdt dat vol. Het zijn immers slechts burgers?

9. Vraag u nooit af of u wel de juiste besluiten heeft genomen als volksvertegenwoordiger. Verander in ieder geval nooit van mening. Blijf bij uw standpunt, wat er ook gebeurt. Weg met die drafsport!  

Ik hoop oprecht dat deze opfriscursus daartoe heeft bijgedragen, dank u wel voor uw belangstelling.

Kees de Bock, bestuurslid KHRV

Als een cynisch bedankje aan de twee verantwoordelijke wethouders werd een van de koersen op 1 augustus naar hen vernoemd; de Glimina Chakor & Inge Jongman-bedankt trofee werd gewonnen door pikeur Jim Veldman met Herman Hazelaar. Beide wethouders schitterden bij de uitreiking overigens door afwezigheid.

Een uitgebreid verslag van deze laatste, mooie, koersdag is te lezen in dit door Geert Koops geschreven artikel van het Dagblad van het Noorden.

Goed nieuws uit Friesland

Welkom op de site van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“.

GOED NIEUWS UIT FRIESLAND

Net als je denkt dat gemeentes hun gang maar kunnen gaan met evenementenbeleid dat zowel voor natuur als omwonenden storend en schadelijk is, komt er goed nieuws uit het westen aanwaaien.

In Leeuwarden, waar natuurbeschermers en omwonenden al jaren strijden tegen de zeer luidruchtige en veelomvattende festivals in het natuurgebied De Groene Ster, heeft de stichting Groene Ster Duurzaam bij de rechter een overwinning behaald die voor de festivals aldaar verstrekkende gevolgen zal hebben.

Net als in Groningen worden er al jaren aan de lopende band vergunningen afgegeven die op oneigenlijke gronden berusten, maar waar bezwaarmakers maar heel weinig tegen kunnen uitrichten, tenzij ze over een lange adem, een pot met geld en juridische deskundigheid beschikken. De actiegroep was een bodemprocedure beginnen tegen het beleid van de gemeente, maar desalniettemin gaf de gemeente via een VoVo (Voorlopige Voorziening) toestemming voor het het festival Welcome to the Village, editie 21- dat meerdaags en 24 uur per dag zou mogen duren. De Groene Ster Duurzaam stapte daarop opnieuw naar de rechter (de bestuursrechter in Groningen) om de VoVo nietig te laten verklaren.

En dat gebeurde! Het gevolg hiervan is dat dit festival dit jaar in elk geval niet meer kan plaatsvinden, in elk geval niet totdat er een uitspraak komt in de bodemprocedure, wat best nog wel eens erg lang op zich kan laten wachten. Meer informatie over de uitspraak en de gevolgen ervan kun je hier lezen op de site van stichting De Groene Ster Duurzaam.

Behalve dat dit goed nieuws is voor de natuur en de omwonenden van De Groene Ster in Leeuwarden, is het ook voor ons een bemoedigend teken. Want het evenementenbeleid van de gemeente Groningen lijkt in veel opzichten op dat van de gemeente Leeuwarden. Er worden vergunningen afgegeven die met andere voorschriften en regels in het bestemmingsplan in strijd zijn, maar vanwege de complexiteit van de materie rekent de gemeente erop dat omwonenden en natuurbeschermers de weg in juridische doolhof niet kunnen vinden en niet naar de rechter zullen stappen. Door dit Friese voorbeeld voelen wij ons gesterkt in onze overtuiging dat we door moeten gaan met onze strijd tegen de gemeente om schadelijke en overlastgevende evenementen in het Stadspark te organiseren.

We zijn er natuurlijk nog niet, tegen het festival Paradigm dat aanstaand weekend op de Suikerunie zal plaatsvinden kunnen we bijvoorbeeld nu weinig meer uitrichten, behalve iedereen oproepen om bij overlast vooral te gaan klagen bij de gemeente. Niet omdat dat onmiddellijk soelaas zou bieden – was dat maar zo – maar om de gemeente te laten merken dat dergelijke festivals overlast veroorzaken die voor sommige omwonenden structureel, schadelijk voor de gezondheid en verder simpelweg onwenselijk is.

Het nummer van de klachtenlijn bij evenementen is: 050 367 11 33.

Informatie over aanstaande evenementen op de Drafbaan, de Suikerunie en elders in de stad is hier te vinden op de evenementenkalender.

Motie van Incompetentie

Welkom op de site van Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media

Op 2 juni werd in de gemeenteraad het laatste debat over de toekomst van de Drafbaan en het Stadspark gevoerd met aansluitend de stemming.

De oppositie zat er klaar voor en had heel wat moties ingediend die ervoor konden zorgen dat de plannen van het college niet door zouden gaan of op zijn minst dat de pijn verzacht zou worden. Maar zoals – helaas – te verwachten viel, hielden coalitiepartijen Groen Links, PvdA, D66 en Christenunie hun poot stijf en steunden zij het college in alles, ook al hadden diverse oppositieleden het woord “incompetentie” genoemd, waarbij ze refereerden aan de warrige woordvoering van de wethouders. De Stadspartij had zelfs overwogen een niet-bestaande “motie van incompetentie” in te dienen

Hoe incompetent, tegenstrijdig in hun betoog of niet op de hoogte van de feiten de wethouders ook waren, de plannen van het college voor het definitief stoppen met de Drafsport in Groningen en het veranderen van het groene Stadspark in een pretpark waar plaats zal zijn voor rust én reuring en de biodiversiteit zal worden versterkt, kunnen gewoon doorgaan. Hoe die tegenstrijdige doelen te verenigen zijn is een vraag waar de nog op te richten “Stadsparkcommissie” zich nader over zal buigen. Gezien de ervaringen uit het verleden met de Klankbordgroep en de inspraak op de Herijkingsvisie hebben wij daar weinig vertrouwen in. Weliswaar hebben we zelf op het vormen van een Stadsparkcommissie aangedrongen, maar of die in de regie van de gemeente de opzet en het mandaat zal krijgen zoals het ons voor ogen staat, valt te betwijfelen. Maar wie weet slaagt de gemeente erin ons positief te verrassen?

Slechts één motie haalde het: die had te maken met de overlast. De gemeente moet elk jaar onderzoeken of er overlast plaatsvindt, en als dat zo is, voorstellen doen die ervoor kunnen zorgen dat er minder overlast is.

Dat is uiteindelijk het effect geweest van onze inspanningen: dat de overlast door evenementen eindelijk op de kaart staat. Niet eens dat deze nu al erkend wordt, immers, er moet eerst onderzoek naar worden gedaan, of om het in de woorden van de motie uit te drukken: “er moet een transparant monitoringsprogramma worden uitgevoerd op het effect van omwonenden door evenementen”, maar laten we niet al te negatief zijn, het woord overlast staat eindelijk op de kaart.

Wat ons betreft kan dat monitoringsprogramma op 28 augustus a.s. al beginnen, als de tweede editie van Hullabaloo op de Drafbaan plaatsvindt, ondanks het feit dat de Vereeniging van Volksvermaken ook dit jaar de viering van Bommen Berend bescheiden wil houden en geen grote publieksevenementen wil toestaan. Of zou daar geen publiek bij mogen komen?

Stadspark Natuurlijk! gaat zich beraden op wat we verder kunnen gaan doen nu we er niet in zijn geslaagd voldoende raadsleden ervan te overtuigen dat de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark slecht zijn voor de natuur, de rust en de omwonenden. Even geduld dus, maar we blijven strijdbaar!

Schoonmaakactie Stadspark Natuurlijk!

Welkom op de site van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“.

Foto: Renze Dijkema

STADSPARK NATUURLIJK! IN ACTIE VOOR EEN SCHOON STADSPARK

Volgens het college van B&W kunnen de Stadjers het Stadspark onvoldoende vinden en zijn er evenementen en lollige voorzieningen nodig om mensen naar het park te lokken. Maar dat het park zonder deze publiekstrekkers geen mensen zou trekken, is aantoonbaar niet waar: het blijkt niet alleen uit de cijfers van een onderzoek dat de gemeente zelf heeft laten uitvoeren, het blijkt ook uit de grote hoeveelheden zwerfafval die er dagelijks in het Stadspark achterblijven als de bezoekers weer huiswaarts zijn gegaan.

Ondanks dat de medewerkers van de gemeente regelmatig langskomen om schoon te maken en op te ruimen, is het op mooie dagen dweilen met de kraan open.

Stadspark Natuurlijk! besloot de gemeente een handje te helpen. Op zaterdag 29 mei kwam er een veertigtal aanhangers van Stadspark Natuurlijk! in het park samen om de handen uit de mouwen steken. Voorzien van waarschuwingshesjes, afvalgrijpers en vuillniszakken die de gemeente via Groningen Schoon Dankzij Mij ter beschikking had gesteld, liepen we door het park, over grasvelden, langs paden en Concourslaan en doken we zelfs de bosjes in om alles wat daar van nature niet thuis hoort, op te ruimen. Op onderstaande foto’s valt te zien wat het “schatzoeken” zoal heeft opgeleverd.

Foto: Renze Dijkema

We lieten een mooi schoon park achter. Maar de volgende ochtend was alweer te zien dat er een nieuwe actie “Groningen VUIL Dankzij Mij” had plaatsgevonden. Hoezo weten Stadjers het Stadspark niet te vinden?

Foto’s met dank aan: Manon van der Meulen, Hilly Werff, Saskia Sterkman, Harrie Hartel, Sybrich Osinga, Marieke Duijvestyn, Jan Boter, Jan Hendrik van der Veen, Manon van der Meulen, Romina Juanita, Ankie Schmidt, Kora Oldert en Pieter de Vries

En last not but least: veel dank ook aan de organisatoren, Saskia Sterkman en Manon van der Meulen

Burgerparticipatie op z’n Gronings

Het besluitvormingstraject rond de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark bereikte in maart de laatste fase, de inspraakronde, waarin de Stadjers hun reactie mochten geven op de Herijkingsvisie Stadspark. Ondanks de voor leken haast onleesbare Visie namen toch maar liefst 277 organisaties en individuele Stadjers de moeite hun mening te geven in een zienswijze. Die mening kwam in meerderheid neer op de wens de rust en de natuur in het Stadspark te behouden. Ook Stadspark Natuurlijk! stuurde een onderbouwde, kritische zienswijze op. Daarin spraken we onze zorgen uit over de plannen voor het Stadspark, we wezen op de strijdigheid met bepalingen in het bestemmingsplan en stelden vragen over vage, soms tegenstrijdige punten uit de Visie.

Een maand later publiceerde de gemeente het definitieve collegevoorstel voor de gemeenteraad, vergezeld van een 836 bladzijden tellend inspraakverslag waarin alle zienswijzen staan met commentaar van de gemeente.

Tot onze verbijstering was er nauwelijks verschil te zien tussen de concept Visie en het definitieve voorstel. In het inspraakverslag ging de gemeente niet inhoudelijk in op onze of andere zienswijzen, maar gaf slechts commentaar dat in de categorie dooddoeners valt, zoals ʻWe nemen het ter beoordeling mee’, of, in het geval van concrete vragen: ʻDit gaat slechts om een visie op hoofdlijnen’. Of er überhaupt wel met de ingediende zienswijzen rekening wordt gehouden, is volstrekt onduidelijk. Burgerparticipatie op zijn Gronings.

De inspraak op de Visie was voor de Stadjers de enige mogelijkheid om invloed te kunnen uitoefenen op wat er gaat gebeuren. Dat er zoveel reacties kwamen is een duidelijk signaal dat de burgerparticipatie in de aanvang van het project door de gemeente niet goed is uitgevoerd. De klankbordgroep, die hiervoor als adviesorgaan in het leven was geroepen, kon door de samenstelling, de zwijgplicht en de regie van de gemeente de plannen niet bijsturen naar wat de Stadjers zelf met het Stadspark willen. Met als resultaat dus 836 pagina’s verplicht leesvoer voor ambtenaren en politici.

Een college dat burgers serieus neemt, trekt uit de massale inspraakreacties de conclusie dat er nog heel wat gesleuteld moet worden aan de plannen en bezint zich. Het gaat serieus aan de slag om met inachtneming van de zienswijzen een nieuwe Visie op te stellen die beter aansluit bij wat de Stadjers willen. Zo niet dit college. In de raadsvergadering op 19-5 roemde wethouder Van der Schaaf de inspraak. Toch gaat het college gewoon door met het plan het Stadspark in een pretpark te veranderen, met als reden dat het Noorderplantsoen ontlast moet worden. Dat daarmee de mogelijkheid wordt geopend voor 24 geluidsdagen in het Stadsparkgebied, waardoor de leefbaarheid in 5 woonwijken door de geluids- en andere overlast zwaar wordt aangetast, vindt het college kennelijk geen bezwaar. Sterker nog, overlast van evenementen in het Stadspark wordt in de Visie zelfs glashard ontkend. Als de plannen doorgaan, wordt bovendien de natuur in het Stadspark gereduceerd tot decor en zal de rust er ver te zoeken zijn. En de Stadjers maken dan voor de zoveelste keer mee dat hun inspraakmogelijkheid een wassen neus is gebleken.

Het kan nog steeds anders. Wij roepen de raadsleden, vooral die van de coalitiepartijen, op hun taak als volksvertegenwoordiger serieus te nemen. De drukte in het Noorderplantsoen mag niet als argument worden gebruikt om een ander natuurgebied in de stad te vernielen en elders in de stad leefkwaliteit te verslechteren. Stel het college kritische vragen, dwing het inhoudelijk in te gaan op alle zienswijzen en neem pas een besluit over de plannen als de consequenties ervan helemaal duidelijk zijn. Dát is de taak van volksvertegenwoordigers: om het college namens de burgers te controleren en te corrigeren, ook al zijn het wethouders van je eigen partij.

Dat Stadjers voortaan eerder en serieuzer bij het besluitvormingsproces betrokken moeten worden vóórdat er vanuit vastomlijnde kaders een koers wordt uitgezet die niet meer bij te sturen is, staat buiten kijf.

Namens Stadspark Natuurlijk!,

Alfred Somsen, Manon van der Meulen, Marleen van der Wilk en Lucy Pijttersen

Dit artikel verscheen eerder als opiniestuk in het Dagblad van het Noorden op 25-5-2021

Rust in het park, reuring op de Drafbaan

Rust in het park, reuring op de Drafbaan: een natuurlijke visie op het Stadspark

De toekomst van het Stadspark houdt de gemoederen aardig bezig. De gemeente heeft haar visie daarop verwoord in de vooringenomen collegebrief en de warrige, onsamenhangende nota Herijking Visie Stadspark. De laatste is een slordig in elkaar geflanste lappendeken van allerlei, elkaar deels tegensprekende visies, waarin het Stadspark vanuit verschillende kanten wordt belicht. Het valt niet mee om daar een lijn in te ontdekken en dat komt vooral omdat er geen overkoepelende visie aan ten grondslag ligt. De gemeente wil er van alles mogelijk maken, maar rust en drukte verdragen elkaar nu eenmaal niet, het is óf het een óf het ander. De indeling in zones die de gemeente daarvoor als “oplossing” aanbiedt, fungeert alleen op de tekentafel, maar in het echt lopen de lijnen door elkaar. Hoe je het wendt of keert, drukte en de herrie in de ene zone zullen onvermijdelijk invloed hebben op de natuur en de rust in de andere zone, ook al hebben die op de tekening een andere kleur gekregen. En dan hebben we het nog niet eens over de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Bestemming Groen voor een groen en rustig Stadspark moet zo blijven

Het bestemmingsplan geeft de grenzen aan voor wat er in een bepaald deel van de stad wel en niet mag gebeuren. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van álle betrokkenen, dus niet alleen die van plannenmakers, ondernemers of feestvierders, maar ook die van natuurliefhebbers en omwonenden. Het huidige bestemmingsplan schrijft voor dat het Stadspark minus de Drafbaan de bestemming “groen” heeft. Maar in de Herijking visie Stadspark staan veel punten die daarmee in strijd zijn. Wordt die zonder meer aangenomen, dan betekent dit dat er voor het Stadspark een locatieprofiel zal worden opgesteld dat met de huidige bestemming “groen” in strijd is. De consequentie daarvan is dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Stadspark Natuurlijk! vindt dat de bestemming “groen” leidend moet zijn, zodat aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig is.

Daarom komen wij met een andere visie op het Stadspark, een natuurlijke visie, die rekening houdt met:

 a) de wensen van de vele bezoekers en omwonenden; b) het huidige bestemmingsplan; c) de natuurlijke waarde van het park zelf als groene oase van rust en stilte; d) behoud van de aantrekkingskracht van het gehele Stadspark, inclusief Drafbaan, voor álle Stadjers, of ze nu voor de rust of voor reuring komen.

Onze visie op het Stadspark is niet ingewikkeld of onleesbaar, en laat zich in 8 woorden samenvatten:

Rust in het park, reuring op de drafbaan.

Als de voorgestelde plannen in de Herijking Visie Stadspark en het inspreekverslag worden bekeken met dat motto in het achterhoofd, is het buitengewoon simpel om te besluiten of een voorgesteld plan kan worden gerealiseerd of niet. Alle plannen die zijn ingediend kunnen simpelweg worden beoordeeld volgens de maatstaven  “rust” of “reuring”. Activiteiten die met individuele recreatie te maken hebben, zoals wandelen, van de natuur genieten of in kleine groepjes sporten of picknicken, zijn rustig en kunnen in het Stadspark plaatsvinden, activiteiten die meer publiek op hetzelfde moment aantrekken, zoals een bioscoop, een tof restaurantje met livemuziek of een georganiseerde barbecue voor een grote groep kunnen op de Drafbaan plaatsvinden.

Daarmee blijven de rust en de natuur in het Stadspark gehandhaafd, hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast en kan de Drafbaan buiten de grote evenementen om een zinvolle besteding krijgen terwijl de overlast van die drukkere activiteiten, zoals afval en parkeren van fietsen en scooters daar beter gemanaged kan worden.

Tot zover de Herijking Visie Stadspark. En dan nu de plannen voor de ontwikkeling van de drafbaan als evenemententerrein

De gemeente houdt vast aan de oorspronkelijke plannen om er een groot evenemententerrein van te maken voor evenementen tot maximaal 75.000 man publiek. Er wordt 1,6 miljoen voor begroot, maar over de omwonenden en de overlast wordt met geen woord gerept. Dat vinden wij als omwonenden onacceptabel! Er liggen 5 woonwijken rond het Stadspark waarin nog voortdurend wordt bijgebouwd (en in de hoogte, waar geluidsoverlast nog harder binnenkomt!). Bovendien komt er over enkele jaren een zesde woonwijk bij op het Suikerterrein. Hoe wil de gemeente de leefbaarheid in de wijken rondom het Stadspark garanderen? Kennelijk vindt de gemeente dat men in de woonwijken die overlast (die door de gemeente steevast wordt gebagatelliseerd, genegeerd of zelfs ontkend, maar door omwonenden zelf als ondraaglijk wordt omschreven en een reden voor verhuizing is) maar moet verdragen. Wij als omwonenden pikken die houding niet, het is een achterhaalde visie, die schreeuwt om herijking.

Omwonenden zijn niet tegen grote evenementen op de Drafbaan, maar tegen de OVERLAST van die evenementen.

Een professioneel evenemententerrein vraagt om een professionele oplossing tegen overlast. In de 1,6 miljoen die ervoor is uitgetrokken vinden we daar niets van terug. Wij als omwonenden eisen, behalve beter toezicht op het komende en gaande publiek langs de looproutes, ook oplossingen en voorzieningen die de zware geluidsoverlast tegengaan. Naast simpel toe te passen oplossingen als vervroeging eindtijd evenementen, toepassing van “slimme boxen” en verlaging van de maximaal toegestane decibels (A en C) moet er ook worden gedacht aan een fysieke voorziening. Wat te denken van een hoge en dikke geluidswal? Als je daar dan nog zonnepanelen op zet, levert dat ook nog eens groene energie op.

Dan is het evenemententerrein Drafbaan pas echt een groen evenemententerrein! Goed voor de evenementen, goed voor de omwonenden en goed voor het klimaat. Een win-win-win situatie!

Zonnige toekomst voor de Drafbaan in het verschiet?

Deze kale lap grond zonder specifieke natuurwaarde kan een zonnige toekomst krijgen

Eindelijk, na twee keer uitstel, lijken de plannen voor het Stadspark in een beslissend stadium te zijn gekomen. De gemeente heeft de definitieve raadsvoorstellen geformuleerd en hoopt na het inspreek- en discussietraject in mei  op 2 juni goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen, voor zowel de nieuwe Visie voor het Stadspark als voor de investeringsplannen voor de Drafbaan als groots en groen evenemententerrein.

In de inspraakronde voor de plannen voor het Stadspark waren er maar liefst 277 reacties van Stadjers gekomen. Deze zijn in te zien op de site van het Stadspark [klik door naar Wat gebeurt er met de reacties en klik daar op inspraakverslag] in een, schrik niet, aanvankelijk 719 pagina’s, maar nu zelfs 836 pagina’s tellend document. (Oorspronkelijk waren daarin niet alle binnengekomen zienswijzes opgenomen. O.a. het IVN en de Vleermuizenwerkgroep hebben extra moeite moeten doen om hun tijdig en volgens de regels ingestuurde Zienswijze eraan toegevoegd te krijgen. Stadspark Natuurlijk! heeft haar eigen reactie teruggevonden op nummer R 220. De bijlagen waarnaar gerefereerd wordt en die essentieel zijn, ontbreken echter.)

We waren benieuwd wat de gemeente van al die reacties vindt en welke worden overgenomen en welke niet. Maar daar lijkt nog geen beslissing over te zijn gevallen: de meeste suggesties worden gevolgd door commentaar dat in twee soorten onderverdeeld kan worden. Het eerste is: “Uw suggesties staan genoteerd en worden na vaststelling van de visie verder beoordeeld.” Het tweede is “We nemen kennis van uw standpunt”. In de bij de inspraakvisie behorende brief staat verder nog te lezen dat de gemeente er opzettelijk voor gekozen heeft om “geen dichtgetimmerde visie te maken.” We weten met andere woorden nog steeds niet welke koers er straks gevaren zal worden en kunnen alleen maar hopen dat de wens van vele reageerders is overgekomen, namelijk dat het park als groen natuur- en recreatiegebied behouden blijft en dat er geen faciliteiten of evenementen zullen komen die de natuurwaarde en de rust teniet zullen doen.

Wat betreft de Drafbaan lijken de plannen nauwelijks gewijzigd te zijn ten opzichte van september vorig jaar. Het budget is in vergelijking met de plannen is september ietsje verhoogd tot 1,6 miljoen. Maar dat beetje extra geld zal waarschijnlijk niet worden besteed aan een serieuze voorziening voor geluidsbeperking of voor structureel tegengaan van andere soorten overlast. In het promotiefilmpje dat de gemeente online heeft gezet zien we wethouder Chakor van Evenementen en Peter Sikkema van Spot Groningen wel uitgebreid reclame maken voor de Drafbaan als unieke en groene evenementenlocatie voor festivals tot 75.000 man publiek, maar horen we hen met geen woord spreken over overlast of omwonenden. En dat steekt ons. We hebben het afgelopen halfjaar veel moeite gedaan om in gesprek te komen met het college om te benadrukken hoeveel overlast grote én kleinere evenementen geven, maar uit niets blijkt dat die boodschap is overgekomen.

Wat wel uit het filmpje naar voren komt, is dat het college het erg belangrijk vindt dat het een groen evenemententerrein wordt, dat wil zeggen dat de evenementen zoveel mogelijk op groene stroom gaan draaien. Er is tenslotte sprake van een ernstige klimaatcrisis, en het is daarom goed dat daar ook in Groningen op wordt gelet.

Maar waar komt die groene stroom vandaan? Van windmolens die de omwonenden horendol maken met hun laagfrequente bromtonen? Van het enorme nieuwe zonnepark in de Lagelandpolder waar de nieuwe bewoners van Meerstad op uit gaan kijken? Of van de nog te plannen zonnepanelen bij Glimmen die het oude cultuurlandschap zullen vernielen? Van de manier waarop groene energie op dit moment in en rond Groningen wordt opgewekt, worden vooral de natuurlijke omgeving en de omwonenden de dupe. En van de massaal bezochte evenementen in het Stadspark zijn ook weer de natuur en de omwonenden de dupe.

Laten we eens van een ander perspectief uitgaan. Laten we een invulling aan de Drafbaan geven die wél rekening houdt met de omwonenden en de natuurlijke omgeving.

Wij doen hierbij het ultieme groene voorstel voor invulling van de Drafbaan, het allergroenste plan, dat bovendien gegarandeerd goed is voor de portemonnee van de stad: maak van de Drafbaan een zonnepark! De Drafbaan ligt er nu verlaten bij, het is een enorme lap grond zonder specifieke natuurwaarde, waar geen mens komt en die door bomen en struiken aan het oog onttrokken wordt. Wat is er tegen om die vol te zetten met zonnepanelen? Dankzij de groene wand zie je ze niet en de omwonenden horen ze niet. Hoeveel groene stroom zal dat niet gaan opleveren! De omringende natuur vaart er wel bij en de stad zet een grote stap richting klimaatneutraal werken. Wellicht kan het zonnepark bij Glimmen dan geschrapt worden en hoeven er in de Lagelandpolder minder panelen te komen dan nu is besloten.

Op de tribune kan de gemeente informatie en promotie aanbieden voor het “zonnepark Drafbaan”.

Voor de grote openluchtconcerten zal dan een andere oplossing moeten worden gevonden. Dat dat laatste pijn zal gaan doen, snappen we, maar we moeten nu eenmaal serieus gaan werken aan de redding van de planeet en daar zullen we allemaal offers voor moeten brengen. Het is onredelijk en niet solidair om de lasten daarvan uitsluitend op omwonenden af te wentelen. Dus heren en dames politici en beleidsmakers: als de vergroening jullie werkelijk ernst is, kies dan niet voor een groen evenemententerrein, maar voor een zonnepark als invulling voor de Drafbaan. Dan gaat de Drafbaan in meerdere opzichten een zonnige toekomst tegemoet!

Stadspark als groene oase essentieel voor welzijn Stadjers

HET STADSPARK ALS GROENE OASE IS ESSENTIEEL VOOR WELZIJN STADJERS

Dat stadsparken veel worden bezocht door mensen die naar rust en ontspanning in de groene natuur zoeken, is voor velen een bekend gegeven. Dat ze dat doen omdat ze zich daardoor prettiger en gezonder gaan voelen is hun eigen ervaring, en wordt nu ook door diverse wetenschappelijke onderzoeken bevestigd, o.a. door een onderzoek uit 2020 door de universiteit van Wageningen en door een Amerikaans onderzoek uit 2021. Daaruit kwam onomstotelijk naar voren dat een verblijf in een groene, rustige omgeving met natuurlijke geluiden zoals zingende vogels en stromend water ontstressend werkt en bijdraagt aan de gezondheid.

Als Stadspark Natuurlijk! wilden we graag weten in hoeverre dat ook opgaat voor het Stadspark. Onder onze aanhangers hebben we een vragenlijst verspreid die o.a. ging over de frequentie en de redenen van het bezoek aan het Stadspark. Hieronder geven we de belangrijkste resultaten van deze inventarisatie weer.

Op de eerste vraag, hoe vaak men in het Stadspark kwam, antwoordde 73% dat ze er minstens 1 keer per week tot vrijwel dagelijks kwamen. 21% gaf aan dat ze er minstens 1 keer maand kwamen, de overige 6 % kwam er minder dan 1 keer per maand tot nooit.

Dat aantal sluit aardig aan bij het OiS-onderzoek uit 2018 dat de gemeente via het Stadspanel heeft laten houden, waaruit bleek dat slechts 10% van de Stadjers nooit in het Stadspark kwam.

Het Stadspark in Groningen is dus bij het overgrote deel van de bevolking bekend is en wordt er ook al dan niet regelmatig door bezocht. Dit in tegenspraak met wat de gemeente in de Herijking visie Stadspark beweert.

Voorts hebben we gevraagd wat het doel was van het bezoek aan het Stadspark. Dat konden uiteenlopende doelen zijn en het kwam ook voor dat respondenten aangaven dat ze het park om meer dan één reden bezochten. 84 % gaf aan dat men in het Stadspark kwam om te ontspannen, te sporten, te wandelen of van de natuur te genieten, 16 % gaf aan dat het doel een bezoek aan de kinderboerderij was of vanwege een fietstocht, waarbij het Stadspark, al dan niet met opzet, op de route lag.

De grote meerderheid van de respondenten bezoekt het Stadspark dus voor fysieke en/of mentale ontspanning.

Een bezoek aan het Stadspark draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de individuele Stadjer en zorgt daardoor voor verhoging van de leefkwaliteit van de bewoners.

We hebben onze aanhangers ook gevraagd hoe men het Stadspark beschouwde, als een natuurgebied, een recreatiegebied, een evenemententerrein of nog anders. 60% antwoordde dat men het Stadspark als een mengeling van natuur- en recreatiegebied zag; 16% beschouwt het park vooral als een natuurgebied, 11% in de eerste plaats als een recreatiegebied. De optie evenemententerrein wordt door niemand als eerste voorkeur genoemd, tenzij het om de Drafbaan gaat, en dan nog met het commentaar “met mate” of “slechts een paar keer per jaar”. Het Bevrijdingsfestival wordt hierbij als enige positieve uitzondering genoemd. 13% gaf uiteenlopende andere typeringen aan, waarbij de typering sportterrein het meest werd genoemd. Ook termen als “groene oase” en “groene long” komen een aantal keren voor.

Onze conclusie is dat het Stadspark wordt beschouwd als een natuur- en recreatiegebied waar men naartoe gaat voor individuele recreatie of ontspanning.

Uit deze inventarisatie blijkt, net als uit het OiS-onderzoek uit 2018, dat het Stadspark genoegzaam bekend is bij de Stadjers en bijdraagt aan hun fysieke en mentale gezondheid. Dat laatste aspect komt dus overeen met de conclusies van het onderzoek van de Wageningse Universiteit uit 2020, dat parken bijdragen aan het welzijn van stadsbewoners, en met de bevindingen uit het Amerikaanse onderzoek uit 2021 waarin gepleit wordt voor meer aandacht voor geluidsarme, groene plekken in de stad, om daarmee de gezondheid van de bewoners te kunnen bevorderen.

In dat laatste onderzoek concludeert men dat er sterk bewijs is voor de stelling dat natuurgeluiden ons laten ontspannen en daardoor onze gezondheid verbeteren. Het horen van fluitende vogels maakt mensen minder opgejaagd en gestrest, wat weer kan leiden tot een lagere bloeddruk en rustiger hartslag. De onderzoekers pleiten voor betere bescherming van soundscapes (geluidslandschappen) in de vrije natuur en in stadsparken.

In het Wageningse onderzoek staat dat “stadsparken belangrijk [zijn] voor het mentale welzijn. Uit ander onderzoek is immers bekend dat hoe vaak men een groengebied bezoekt er ook toe doet: hoe vaker, hoe blijvender het effect van het groen op het welzijn van de burgers. Aangezien voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking het stadspark het meest nabijgelegen, en daardoor veelal het vaakst bezochte, groengebiedstype is, is het blijvende effect van parken groot”.

Dat het Stadspark door haar specifieke soundscape van natuurgeluiden zoals zingende vogels bijdraagt aan het fysieke en mentale welzijn van de Stadjers zou door de gemeente erkend moeten worden als de belangrijkste functie van het Stadspark. Harde muziek en druk bezochte evenementen met geluidsversterking zorgen niet alleen voor natuurverstoring, maar vormen ook een bedreiging voor de rustgevende werking van het park. Dat de gemeente in de Herijking Visie Stadspark prioriteit lijkt te geven aan de amusementswaarde van het park is een verkeerde beslissing, die ten koste gaat van het fysieke en mentale welzijn van de bewoners.

Het onderzoek van de Wageningse Universiteit waarnaar verwezen wordt is te vinden via de site van Nature Today. De link naar het Amerikaanse onderzoek vind je op de site van het tijdschrift PNAS.