Sportbestemming Drafbaan: licht aan het einde van de tunnel?

Welkom op de site van de vereniging Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park en het evenementenbeleid in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“. En op de Agenda kun je de actuele stand van zaken in de gemeentelijke politiek volgen en zien welke evenementen er op de drafbaan en in het park gepland staan.

SPORTBESTEMMING DRAFBAAN: LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL?

En weer is corona de spelbreker voor evenementen in vrijwel alle sectoren. Overal waar veel mensen gedurende langere tijd samenkomen moet gevreesd worden voor besmetting. Daarmee gaat er een streep door grote en kleine feestjes. Dat is in de eerste plaats een ramp voor de artiesten en de ondersteunende crewleden die er hun boterham mee verdienen, en daarnaast voor het publiek dat ernaar snakt om uit de coronacocon te komen. Dat dat droevig is en voor sommigen misschien wel rampzalig staat buiten kijf. Maar hoe erg en verdrietig ook, het stemt wel tot nadenken en roept de vraag op of er bij het evenementenbeleid van onze stad niet te veel belang wordt gehecht aan massa-evenementen van buitenproportionele omvang.

Dat had het stadsbestuur graag anders gezien toen het in juni 2020 het voortouw nam om de drafbaan om te turnen tot een grootschalig evenemententerrein. Met de zegen van de wethouder van sport werd de bestemming van misschien wel het grootste sportterrein van Groningen, de stad die zichzelf graag afficheert als topsportstad, veranderd in dat van een feestterrein. Er werd een jaar over gesteggeld, maar op basis van een businesscase die door experts onrealistisch en boterzacht werd genoemd, werd in juni 2021 het uiteindelijke besluit genomen. Ook toen heerste corona nog, maar dat zou snel veranderen en dus werd er haast gemaakt met het afserveren van de drafsport. Met hand- en spandiensten van Mojo werden er grote namen gecontracteerd, zodat er in juni 2022 in één week tijd in totaal meer dan honderdduizend mensen naar in elk geval 3 grote evenementen kunnen gaan. Dit alles vanwege de roem van Groningen als evenementenstad.

Desondanks zitten we voor de tigste keer in een lockdown terwijl er opnieuw zeer besmettelijke en mogelijk resistente virusvarianten op de loer liggen. Wat gaat dit betekenen? Weer uitstel en dus opnieuw een voormalige drafbaan die er als evenemententerrein misschien of vermoedelijk nog wel jaren kaal en verlaten bij blijft liggen?

Of wordt het tijd voor bezinning, durven bestuurders buiten de lijntjes te denken en gaan de gedachten uit naar misschien toch een andere bestemming voor het immens grote terrein? Bij de Stadjers, die grote groep mensen die bij burgerparticipatie in deze stad telkens weer over het hoofd worden gezien, leven er wel andere ideeën. Eén ervan willen we hieronder presenteren:

Geef de voormalige drafbaan haar sportbestemming terug en laat het een terrein worden waar verschillende populaire breedtesporten kunnen worden beoefend.

Eén groep heeft zich al nadrukkelijk gemeld: de skaters. Wat zou nou prachtiger zijn dan een deel van de drafbaan in te richten als skatebaan, en dan geen kleintje, maar een groot terrein waar plaats is voor zowel beginners als gevorderden en waar ook de toeschouwers plezier aan beleven. Zoiets is bijvoorbeeld te zien in Amsterdam, op het Zeeburgeiland, waar jong en oud op een prachtig, toegankelijk sportpark naar hartenlust aan het skaten zijn – en dus in de frisse lucht bewegen en tegelijkertijd sociale interactie hebben. Een ideale, sportieve buitenactiviteit waar in onze stad veel behoefte aan is, en niet alleen in coronatijd.

Daarnaast biedt het terrein nog genoeg ruimte voor andere sporten; wat bijvoorbeeld te denken van padelbanen, de sport waar Arjen Robben zich hard voor maakt? Of, in de winter als het vriest, een ijsbaan, die in de zomer dienst kan doen als skeelerbaan. Uitgekiend neergezette zonnepanelen kunnen zorgen voor de behoefte aan groene energie, zodat het terrein selfsupporting wordt. Voor een goede, op duurzaamheid gebaseerde, horecavoorziening is ook nog plaats genoeg.

Het staat of valt allemaal met de visie van bestuurders die al vanaf 2012 of wellicht nog eerder in de lobbyfuik van de evenementenbranche zijn terechtgekomen en een tunnelvisie hebben ontwikkeld waarin er maar één bestemming voor de drafbaan mogelijk is: die van evenemententerrein van on-Groningse proporties. Durven ze ooit nog eens uit die tunnel te komen of zitten ze er al zo diep in dat ze het licht aan de andere kant ervan niet meer zien, dat van de schijnwerpers van het mooiste sportpark van Nederland, waar in de eerste plaats de Stadjers zelf plezier aan beleven?

Het Stadspark met inbegrip van de Drafbaan was het geschenk van Jan Evert Scholten, die de stad een volkspark wilde schenken waar de Stadjers in de frisse lucht konden recreëren. Toen al dacht hij aan het belang van bewegen in de frisse lucht ten behoeve van de volksgezondheid. Een eeuw later moet dat belang nog steeds voorop staan bij stadsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van hun burgers. Een laagdrempelig sportpark waar veel mensen en met name jongeren hun energie kwijt kunnen is een veel betere keuze dan een terrein dat er grote delen van het jaar verlaten bij blijft liggen, omdat de kastelen die erop gebouwd moeten worden, helaas uit gebakken lucht blijken te bestaan.

Het wordt tijd dat het mantra “Evenementen zijn goed voor de stad” verandert in “Gezonde burgers zijn goed voor de stad”. Dat vereist een andere blik, een andere manier van kijken naar wat echt belangrijk is, maar beleidsmakers die uit het juiste hout gesneden zijn, moeten die keuze durven maken en een in het verleden gemaakte keuze heroverwegen als die in het heden de verkeerde blijkt te zijn.

Geen daden maar woorden

Na alle voor de liefhebbers van natuur en rust teleurstellende besluiten die de Groninger politiek het afgelopen jaar heeft genomen, kwam de op 13 oktober jl. door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen motie voor vriend en vijand als een volkomen verrassing: Groningen roept de klimaatnoodtoestand uit! Volgens GroenLinks raadslid Ceciel Nieuwenhout, indiener van de motie, geeft Groningen hiermee een belangrijk signaal af, namelijk dat de tijd begint te dringen om nog wat tegen klimaatverandering te kunnen doen: “Dit is een belangrijk signaal, dat het ons menens is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis af te wenden, en dat gemeenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om de klimaatdoelen zoals internationaal vastgelegd om de meest gevaarlijke vormen van klimaatverandering te voorkomen, te behalen.”

Het uitroepen van een noodtoestand wil nogal wat zeggen: normaal gesproken geeft dit de overheid vergaande bevoegdheden om besluiten te nemen die op grote tegenstand bij de burgers kunnen rekenen. Hierbij kun je denken aan een avondklok, stillegging van het openbare leven, toename van politiecontroles etc. Dus aan welke maatregelen moeten we denken als het om het uitroepen van de klimaatnoodtoestand gaat?

We kunnen ons hier heel wat bij voorstellen: een totaalverbod op vuurwerk, bijvoorbeeld. Of het terugdraaien van het omstreden besluit om het Suikerunieterrein voor woningbouw geschikt te maken zonder rekening te houden met de daar ontstane natuurgebieden. Of, en dat zou ons zeer dapper en lovenswaardig in de oren klinken, het halveren of zelfs volledig in de ban doen van het aantal grote en supergrote evenementen op de voormalige drafbaan in het Stadspark. Geen Guns N’ Roses of Green Day of andere wereldsterren meer die van heinde en verre komen aanvliegen om 50.000 fans uit heel het land een paar aangename uurtjes te bezorgen. Dat soort massale evenementen brengt een gigantische verkeersstroom op gang die de CO2-uitstoot een fikse boost geeft. Een besluit om daar een eind aan te maken zou daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten in de strijd om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Bovendien laat het zien dat Groningen, waar de evenementenbranche een verdienmodel van formaat is, bereid is echte offers te brengen. Greta Thunberg zou in haar handen klappen van vreugde!

Maar nee, zo ingrijpend is het uitroepen van de klimaatnoodtoestand niet: de motie houdt alleen in dat het College van B&W wordt opgeroepen om in Den Haag om (financiële) hulp te vragen om de Groningse klimaatdoelen makkelijker te kunnen maken. Dus wel in Den Haag om geld vragen en daar de verantwoordelijkheid leggen, maar niet zelf besluiten durven nemen die serieus bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Met het aannemen van deze motie laat de gemeenteraad zien dat men in Stad hecht aan het omgekeerde van een overbekend motto: geen daden maar woorden! Daar wordt het klimaat geen greintje beter van.

Van uitstel komt…?

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk! Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht, kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Ervaar je overlast door een evenement, dan kun je een melding doen bij de gemeente. Ga naar de pagina Evenementen en overlast voor meer informatie.

In onderstaand blog geven we regelmatig commentaar op actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op het stadspark of het evenementenbeleid van de gemeente Groningen.

Visualisatie impact overlast aan de hand van peiling onder de aanhang van Stadspark Natuurlijk!

VAN UITSTEL KOMT…?

In alle gesprekken die Stadspark Natuurlijk!, toen nog als actiegroep, heeft gehad met de vertegenwoordigers van de gemeente over de overlast door evenementen, werd verwezen naar de nieuwe evenementenvisie die in de maak was en die naar verwachting aan het eind van de zomer van 2021 zou worden gepresenteerd. Dan zou er volgens de gebruikelijke gang van zaken een inspraakronde voor burgers komen, waarna de gemeenteraad er ergens in het najaar van 2021 een besluit over zou nemen.

De evenementen die vanaf 2022 worden gehouden, zouden dus onder de nieuwe regels vallen. Onder andere vanwege dat nieuwe evenementenbeleid besloot de actiegroep Stadspark Natuurlijk! een vereniging te worden om als bewonersorganisatie sterker te staan in de dialoog met de gemeente. Op onze herhaalde vragen of er al meer bekend was over het hoe en wat van die nieuwe evenementenvisie werd echter ontwijkend geantwoord. Maar op 23-9 lazen we in het Dagblad van het Noorden, in dit artikel van Johan de Veer waarom: Het Groningse stadsbestuur vindt het onwenselijk om organisatoren nu lastig te vallen met nieuwe gemeentelijke inzichten. Na de verkiezingen van volgend jaar moet een nieuw college van burgemeester en wethouders maar met een Evenementenvisie 2022-2025 op de proppen komen.

Door dit heikele onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heen te tillen kunnen de evenementen voor 2022 gewoon op de oude voet georganiseerd worden, zonder dat men zich op het stadhuis nu druk hoeft te maken om ‘ingrijpende’ maatregelen als een mogelijke verlaging van decibellen of vervroeging van eindtijden. Wel wil men al voorafgaand aan die gemeenteraadsverkiezingen aan de slag met de nieuwe evenementenvisie. Blijkens een brief aan de gemeenteraad die ook aan Stadspark Natuurlijk! is gestuurd, wil men op het gemeentehuis de komende maanden aan de slag met reacties van niet alleen evenementenorganisaties, maar ook van inwoners en maatschappelijke organisaties. Na de verkiezingen kan het definitieve voorstel voor de evenementenvisie dan aan de wensen van het nieuwe college worden aangepast om deze in de tweede helft van 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Dat het gemeentebestuur zich zorgen maakt over de toenemende zorgen en kritiek van de Stadjers over de impact van alle evenementen blijkt uit deze passage uit het krantenartikel: Ondertussen is de discussie over hoeveel overlast omwonenden van de wijken rond het Stadspark kunnen en willen verdragen als het toch weer ‘los’ gaat, actueel en in volle gang. Het stadsbestuur had rond deze tijd een nieuwe evenementenvisie willen presenteren. Het was van plan die te bespreken met bewoners, maar door corona was het onmogelijk om in zaaltjes mensen recht in de ogen te kijken.

In de bovengenoemde brief aan de gemeenteraad staat bovendien vermeld dat er behoefte is aan beleid “dat zich niet alleen richt op veiligheid of organisatorische randvoorwaarden, maar ook op het vergroten van de sociale, economische en culturele waarde voor inwoners en bezoekers. Dit alles binnen een afgewogen balans tussen rust en reuring.” Dit doet vermoeden dat de acties van Stadspark Natuurlijk! in het afgelopen jaar doel hebben getroffen en dat onze zorgen zijn doorgedrongen tot de beleidsmakers. Wel is het natuurlijk nog maar de vraag hoe die afgewogen balans tussen rust en reuring precies wordt bepaald. In de bovengenoemde brief aan de gemeenteraad staat te lezen dat er wat betreft het Stadspark en de Drafbaan eind 2022 een rapportage zal komen van de ervaringen die men in het evenementenseizoen 2022 heeft opgedaan, een en ander conform de motie Tegengaan overlast Drafbaan Stadspark [motie 26, 2-6-2021]. Maar een rapportage na afloop van het evenementenjaar 2022 betekent voor 2022 zelf mosterd na de maaltijd.

Vanwege het voorlopig blijven vasthouden aan de oude normen mag gevreesd worden dat 2022 een rumoerig jaar zal worden met flink wat overlast voor de mensen die de pech hebben in de wijken rond het Stadspark te wonen. Maar laten we het positief bekijken: het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat het laatste overlastgevende festival werd georganiseerd. Door de rust die nu rond het Stadspark heerst, lijkt de ondraaglijke herrie die een festival soms met zich meebracht, ver weg. Nieuwe bewoners zullen het zich zelfs niet voor kunnen stellen. Was de evenementenvisie nú behandeld, dan zou de impact van de overlast wellicht te luchthartig worden opgevat met veel te slappe normen als gevolg.

Nu zal de ervaring met de overlast van de evenementen in 2022 meegenomen kunnen worden in de discussie en kan de ernst ervan veel beter onder de aandacht worden gebracht dan wanneer er uitsluitend op ervaringen uit het verleden moet worden afgegaan. De vereniging Stadspark Natuurlijk! zal zich met behulp van de leden hierop voorbereiden. Feestjes zijn prima, maar laat het dan wel voor iedereen een feestje zijn!

Wat er in het Stadspark zelf kan worden georganiseerd, volgens de brief alleen evenementen “met een geringe impact op de omgeving”, zal worden bepaald volgens het nog op te stellen nieuwe Locatieprofiel Stadspark, dat “ter participatie wordt voorgelegd aan omwonenden en andere belanghebbenden”. Hoe het voor te leggen locatieprofiel precies wordt opgesteld, staat echter nergens te lezen. Naar aanleiding van vragen die gemeenteraadslid Amrut Sijbolts van de Stadspartij, gesteund door de VVD, de SP en het CDA op 29 september j.l. over de vorderingen met de Stadsparkcommissie stelde, antwoordde wethouder Van der Schaaf dat er met ingang van 1 oktober een zogenaamde parkregisseur is aangesteld. Diens eerste taak is het samenstellen van de parkcommissie. We hopen dat deze Stadsparkcommissie inderdaad een goede afspiegeling zal zijn van alle betrokken Stadjers en andere partijen die het Stadspark een warm hart toe dragen, zodat het park in de nieuwe opzet ook voor de huidige bezoekers een fijne plek blijft.

Stadspark Natuurlijk! wordt een vereniging

ACTIEGROEP STADSPARK NATUURLIJK! WORDT EEN VERENIGING

Op 24 augustus van dit jaar is in Groningen de Vereniging Stadspark Natuurlijk! opgericht. Deze vereniging wil de belangen behartigen van alle Stadjers die lijden onder de overlast van evenementen op de voormalige drafbaan in het Stadspark en die het karakter van het Stadspark als rustig natuurgebied voor kleinschalige en individuele recreatie willen behouden.

De vereniging is de formele opvolger van de gelijknamige actiegroep die in het najaar van 2020 was opgericht. Hoewel Stadspark Natuurlijk! veel sympathie genoot bij de Stadjers, werd ze als actiegroep door de gemeente niet als een volwaardige gesprekspartner beschouwd en zette het college de ambitieuze plannen zonder aanpassingen door, ook al waren deze plannen volgens deskundige Maarten Hoekstra op een uiterst discutabele businesscase gebaseerd, zoals te lezen stond in een artikel van Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode van 25-8-2020.

Om de belangen van haar aanhang serieus te kunnen behartigen besloten de mensen achter de actiegroep een vereniging op te richten, die als rechtspersoon wel de formele status van een belangenbehartiger heeft. Op 24 augustus werden de statuten aangenomen en het bestuur benoemd, waarna de Vereniging Stadspark Natuurlijk! een feit was. Op het moment van oprichting telde de vereniging 45 leden, uit 12 wijken van de stad Groningen, allen Stadjers die zich zorgen maken over de gevolgen die de grootse plannen van het college voor de leefkwaliteit in hun wijken zal hebben.

De Vereniging Stadspark Natuurlijk! wil met de gemeente in gesprek om te overleggen hoe de negatieve impact van de evenementen op omwonenden in de nabije, maar ook veel verder gelegen wijken het beste kan worden aangepakt. Ook zal de Vereniging het belang blijven benadrukken van het behoud van het Stadspark als rustig, groen natuurgebied voor het welzijn van alle Stadjers.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle Stadjers die het doel van vereniging onderschrijven.  Om de drempel voor iedere Stadjer zo laag mogelijk te houden heeft de vereniging besloten geen contributie te heffen.

Een knallend feestje

Hoewel corona in onze stad en provincie gedijt als nooit tevoren en het nog maar zeer de vraag is of er dit jaar überhaupt nog massale evenementen en festivals kunnen worden gehouden, gaan de voorbereidingen voor het Hullabaloo-festival gewoon door alsof er niets aan de hand is. Al eerder spraken we onze verbazing uit over het feit dat de gemeente alle grote evenementen in het kader van Bommen Berend op 28 augustus heeft afgelast, maar tegelijkertijd toestemming heeft verleend voor het massale feest Hullabaloo op de Drafbaan.

En dat is nog niet alles: Hullabaloo heeft nu ook toestemming gevraagd en gekregen om die dag, én op de dag ervoor, vuurwerk af te steken, op diverse tijdstippen vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 24.00 uur ’s avonds (terwijl het evenement zelf pas om 12.00 uur begint).

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (die over vuurwerktoestemmingen gaat) heeft geen bezwaar gezien en de toestemming ruimhartig verleend.

Zie onderstaande berichtgeving:

Het lijkt wel alsof de gemeente en de provincie Groningen elders in het universum verkeren dan op onze aarde, waar dankzij het toedoen van de mens momenteel de ene natuurramp na de andere plaatsvindt. Met een beetje gezond verstand kun je toch nagaan dat vuurwerk afsteken in dat kader geen goed idee is, nog afgezien van de discussie over vuurwerk in het algemeen, de overlast die dat geeft voor de omgeving, mensen met huisdieren en het dierenleven in het Stadspark zelf.

En het geeft helemaal te denken dat het vuurwerk nu niet onder de auspiciën van de Vereniging van Volksvermaken gebeurt, maar in handen is van de organisatie van Hullabaloo, dus een private partij. Zo kan er naar hartenlust worden geknald terwijl dit “groene college” in dat opzicht schone handen houdt.

Zie hieronder de zogenaamde schietlijst, de opsomming van wat er wat er precies de lucht in zal gaan. Veel van wat er wordt afgestoken zal getuige de afstand tot het publiek niet veel zwaarder zijn dan het gebruikelijke consumentenvuurwerk. Toch is het feit dat men überhaupt nog vuurwerk wil afsteken, een signaal dat de organisatie die dit feestje organiseert, vooral naar het verleden kijkt en niet naar de toekomst. Datzelfde geldt voor de overheid die hier toestemming voor geeft.

Update 2-8-21: De festivals Hullabaloo en Paradigma zijn inmiddels afgelast vanwege het voor hen te geringe maximum aantal toegestane toeschouwers. Inmiddels had de fractie van de PvdD in de gemeenteraad van Groningen B&W al verzocht om het vuurwerk te verbieden.

Het is mogelijk om bij de Provincie bezwaar te maken tegen de vuurwerkvergunning tijdens Hullabaloo. Op het eerste, hierboven weergegeven bericht staat te lezen waar, hoe en tot wanneer dat kan. Het is ook mogelijk om bij de Rechtbank om een voorlopige voorziening te vragen.

Hoe komen we van de drafsport af?

De laatste koersdag in het Stadspark op 1 augustus 2021 vond onder grote publieke belangstelling plaats.

Op 18 juli en 1 augustus a.s. worden de laatste paardenkoersen op de Drafbaan in het Stadspark verreden. Het college van B&W en de evenementensector kraaien victorie, maar ook zijn er vele Stadjers die dit besluit onnodig vinden en niet begrijpen waarom dit ingrijpende besluit moest worden genomen. Onder hen natuurlijk ook de mensen van de drafsport zelf, die alle mogelijke moeite hebben gedaan om compromissen te vinden waar iedereen zich in zou kunnen vinden. Tevergeefs, zoals we weten.

Om de drafsport voor de laatste maal in het zonnetje te zetten, plaatsen we hier een ingezonden stuk van Kees de Bock, bestuurslid van de KHRV. Deze bijdrage heeft hij tijdens de laatste inspreekmogelijkheid in mei j.l. voor de gemeenteraad voorgedragen, onder de titel: Opfriscursus: Hoe komen we van de Drafsport af?

Een leerzame cursus die veel vertelt over het politieke spel in de gemeente Groningen en niet alleen op het verdrijven van de drafsport betrekking heeft.

Welkom!

WELKOM BIJ DE OPFRISCURSUS VOOR LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN DE GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN.

Mijn naam is Kees de Bock en ik ben weer uw docent. Opfrissen omdat de oorspronkelijke basiscursus “Hoe komen we van de Drafsport af” van vlak voor 9 september 2020 ook al weer wat is weggezakt. Maar ik moet zeggen dat die wel z’n vruchten heeft afgeworpen. Het huurcontract met de KHRV is opgezegd op basis van onvolledige informatie en de rechter heeft de gemeente inzake het ontruimen in het gelijk gesteld op basis van foute cijfers. Geweldig resultaat.  Ik ga ervan uit dat de drafsport na deze opfriscursus definitief geëlimineerd kan worden uit het Stadspark.

Net zoals bij de basiscursus blijven enkele zaken wel van belang. U bent nu namelijk politicus, maar wel gewoon als burger geboren. Omdat die twee rollen kunnen conflicteren is het van het grootste belang dat u op tijd de opfriscursus volgt. Het gevaar bestaat anders dat u de grip op de situatie verliest, u zich dingen gaat afvragen en dat u zelfs gaat twijfelen over uw standpunten. Dat moeten we niet hebben en daarom herhaal ik nog even de 9 belangrijke regels.

1. Verspreid zo veel mogelijk cijfers die ongunstig zijn voor behoud van de drafsport. Of ze kloppen doet er niet toe, als de getallen maar afschrikken. Dat blijkt immers afdoende effect te sorteren.

2. Er worden enkel door externe bureaus onderzoek verricht en het resultaat staat al vast. Een ieder kan zich dan makkelijk verschuilen achter hun eenzijdige conclusies. En die conclusies kunnen gebruikt worden om de Raad over de streep te trekken.

3. Als het een nadeel voor de drafsport oplevert dan cijfers direct ophogen zoals de tienduizenden euro’s voor de rijplaten of tonnen voor onderhoud op de drafbaan, en laat die enkel ten laste van de drafsport komen.

4. Blijf bezwaren tegen de drafsport te allen tijde benadrukken en zeker als de KHRV overlevingspogingen onderneemt. Want het was geweldig dat zelfs de rechter oreerde dat het juryhuisje in de weg staat terwijl de KHRV al meer dan een jaar aangeeft dat alles behalve de sintelbaan weg mag.  

5. Als de drafsport door blijft zaniken dat ze willen blijven koersen, is het van belang dat u zegt dat er in 2020 een “democratisch” besluit is genomen. Weliswaar op basis van merendeels dubieus onderzoek maar gewoon volhouden. Dit maakt immers dat hun alternatieven niet in overweging genomen behoeven te worden.

6. Vraag uzelf nooit af of u oordeelt over een situatie waar u niets vanaf weet of geen enkele feeling mee hebt. Om dit te kunnen volbrengen is het noodzakelijk dat u alle bedenkelijke aspecten van de drafsport voor ogen blijft houden, zoals het dierenwelzijn en uiteraard het verderfelijke gokken.

7. Blijf uitstralen dat evenementen geen keerzijde hebben en enkel geweldig, duurzaam en groen zijn. Benadruk dat de evenementen nooit te combineren zijn met drafsport. Vermijd daarbij wel lastige vragen omtrent de afgelopen 20 jaar.

8. Kom als collegevertegenwoordiger nooit in contact met de drafsport. En raadsleden enkel op invitatie. Bezoek nooit een koers, ga er überhaupt nooit heen en ga nimmer zomaar in gesprek. Negeer alles en houdt dat vol. Het zijn immers slechts burgers?

9. Vraag u nooit af of u wel de juiste besluiten heeft genomen als volksvertegenwoordiger. Verander in ieder geval nooit van mening. Blijf bij uw standpunt, wat er ook gebeurt. Weg met die drafsport!  

Ik hoop oprecht dat deze opfriscursus daartoe heeft bijgedragen, dank u wel voor uw belangstelling.

Kees de Bock, bestuurslid KHRV

Als een cynisch bedankje aan de twee verantwoordelijke wethouders werd een van de koersen op 1 augustus naar hen vernoemd; de Glimina Chakor & Inge Jongman-bedankt trofee werd gewonnen door pikeur Jim Veldman met Herman Hazelaar. Beide wethouders schitterden bij de uitreiking overigens door afwezigheid.

Een uitgebreid verslag van deze laatste, mooie, koersdag is te lezen in dit door Geert Koops geschreven artikel van het Dagblad van het Noorden.

Goed nieuws uit Friesland

Welkom op de site van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“.

GOED NIEUWS UIT FRIESLAND

Net als je denkt dat gemeentes hun gang maar kunnen gaan met evenementenbeleid dat zowel voor natuur als omwonenden storend en schadelijk is, komt er goed nieuws uit het westen aanwaaien.

In Leeuwarden, waar natuurbeschermers en omwonenden al jaren strijden tegen de zeer luidruchtige en veelomvattende festivals in het natuurgebied De Groene Ster, heeft de stichting Groene Ster Duurzaam bij de rechter een overwinning behaald die voor de festivals aldaar verstrekkende gevolgen zal hebben.

Net als in Groningen worden er al jaren aan de lopende band vergunningen afgegeven die op oneigenlijke gronden berusten, maar waar bezwaarmakers maar heel weinig tegen kunnen uitrichten, tenzij ze over een lange adem, een pot met geld en juridische deskundigheid beschikken. De actiegroep was een bodemprocedure beginnen tegen het beleid van de gemeente, maar desalniettemin gaf de gemeente via een VoVo (Voorlopige Voorziening) toestemming voor het het festival Welcome to the Village, editie 21- dat meerdaags en 24 uur per dag zou mogen duren. De Groene Ster Duurzaam stapte daarop opnieuw naar de rechter (de bestuursrechter in Groningen) om de VoVo nietig te laten verklaren.

En dat gebeurde! Het gevolg hiervan is dat dit festival dit jaar in elk geval niet meer kan plaatsvinden, in elk geval niet totdat er een uitspraak komt in de bodemprocedure, wat best nog wel eens erg lang op zich kan laten wachten. Meer informatie over de uitspraak en de gevolgen ervan kun je hier lezen op de site van stichting De Groene Ster Duurzaam.

Behalve dat dit goed nieuws is voor de natuur en de omwonenden van De Groene Ster in Leeuwarden, is het ook voor ons een bemoedigend teken. Want het evenementenbeleid van de gemeente Groningen lijkt in veel opzichten op dat van de gemeente Leeuwarden. Er worden vergunningen afgegeven die met andere voorschriften en regels in het bestemmingsplan in strijd zijn, maar vanwege de complexiteit van de materie rekent de gemeente erop dat omwonenden en natuurbeschermers de weg in juridische doolhof niet kunnen vinden en niet naar de rechter zullen stappen. Door dit Friese voorbeeld voelen wij ons gesterkt in onze overtuiging dat we door moeten gaan met onze strijd tegen de gemeente om schadelijke en overlastgevende evenementen in het Stadspark te organiseren.

We zijn er natuurlijk nog niet, tegen het festival Paradigm dat aanstaand weekend op de Suikerunie zal plaatsvinden kunnen we bijvoorbeeld nu weinig meer uitrichten, behalve iedereen oproepen om bij overlast vooral te gaan klagen bij de gemeente. Niet omdat dat onmiddellijk soelaas zou bieden – was dat maar zo – maar om de gemeente te laten merken dat dergelijke festivals overlast veroorzaken die voor sommige omwonenden structureel, schadelijk voor de gezondheid en verder simpelweg onwenselijk is.

Het nummer van de klachtenlijn bij evenementen is: 050 367 11 33.

Informatie over aanstaande evenementen op de Drafbaan, de Suikerunie en elders in de stad is hier te vinden op de evenementenkalender.

Motie van Incompetentie

Welkom op de site van Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media

Op 2 juni werd in de gemeenteraad het laatste debat over de toekomst van de Drafbaan en het Stadspark gevoerd met aansluitend de stemming.

De oppositie zat er klaar voor en had heel wat moties ingediend die ervoor konden zorgen dat de plannen van het college niet door zouden gaan of op zijn minst dat de pijn verzacht zou worden. Maar zoals – helaas – te verwachten viel, hielden coalitiepartijen Groen Links, PvdA, D66 en Christenunie hun poot stijf en steunden zij het college in alles, ook al hadden diverse oppositieleden het woord “incompetentie” genoemd, waarbij ze refereerden aan de warrige woordvoering van de wethouders. De Stadspartij had zelfs overwogen een niet-bestaande “motie van incompetentie” in te dienen

Hoe incompetent, tegenstrijdig in hun betoog of niet op de hoogte van de feiten de wethouders ook waren, de plannen van het college voor het definitief stoppen met de Drafsport in Groningen en het veranderen van het groene Stadspark in een pretpark waar plaats zal zijn voor rust én reuring en de biodiversiteit zal worden versterkt, kunnen gewoon doorgaan. Hoe die tegenstrijdige doelen te verenigen zijn is een vraag waar de nog op te richten “Stadsparkcommissie” zich nader over zal buigen. Gezien de ervaringen uit het verleden met de Klankbordgroep en de inspraak op de Herijkingsvisie hebben wij daar weinig vertrouwen in. Weliswaar hebben we zelf op het vormen van een Stadsparkcommissie aangedrongen, maar of die in de regie van de gemeente de opzet en het mandaat zal krijgen zoals het ons voor ogen staat, valt te betwijfelen. Maar wie weet slaagt de gemeente erin ons positief te verrassen?

Slechts één motie haalde het: die had te maken met de overlast. De gemeente moet elk jaar onderzoeken of er overlast plaatsvindt, en als dat zo is, voorstellen doen die ervoor kunnen zorgen dat er minder overlast is.

Dat is uiteindelijk het effect geweest van onze inspanningen: dat de overlast door evenementen eindelijk op de kaart staat. Niet eens dat deze nu al erkend wordt, immers, er moet eerst onderzoek naar worden gedaan, of om het in de woorden van de motie uit te drukken: “er moet een transparant monitoringsprogramma worden uitgevoerd op het effect van omwonenden door evenementen”, maar laten we niet al te negatief zijn, het woord overlast staat eindelijk op de kaart.

Wat ons betreft kan dat monitoringsprogramma op 28 augustus a.s. al beginnen, als de tweede editie van Hullabaloo op de Drafbaan plaatsvindt, ondanks het feit dat de Vereeniging van Volksvermaken ook dit jaar de viering van Bommen Berend bescheiden wil houden en geen grote publieksevenementen wil toestaan. Of zou daar geen publiek bij mogen komen?

Stadspark Natuurlijk! gaat zich beraden op wat we verder kunnen gaan doen nu we er niet in zijn geslaagd voldoende raadsleden ervan te overtuigen dat de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark slecht zijn voor de natuur, de rust en de omwonenden. Even geduld dus, maar we blijven strijdbaar!

Schoonmaakactie Stadspark Natuurlijk!

Welkom op de site van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“.

Foto: Renze Dijkema

STADSPARK NATUURLIJK! IN ACTIE VOOR EEN SCHOON STADSPARK

Volgens het college van B&W kunnen de Stadjers het Stadspark onvoldoende vinden en zijn er evenementen en lollige voorzieningen nodig om mensen naar het park te lokken. Maar dat het park zonder deze publiekstrekkers geen mensen zou trekken, is aantoonbaar niet waar: het blijkt niet alleen uit de cijfers van een onderzoek dat de gemeente zelf heeft laten uitvoeren, het blijkt ook uit de grote hoeveelheden zwerfafval die er dagelijks in het Stadspark achterblijven als de bezoekers weer huiswaarts zijn gegaan.

Ondanks dat de medewerkers van de gemeente regelmatig langskomen om schoon te maken en op te ruimen, is het op mooie dagen dweilen met de kraan open.

Stadspark Natuurlijk! besloot de gemeente een handje te helpen. Op zaterdag 29 mei kwam er een veertigtal aanhangers van Stadspark Natuurlijk! in het park samen om de handen uit de mouwen steken. Voorzien van waarschuwingshesjes, afvalgrijpers en vuillniszakken die de gemeente via Groningen Schoon Dankzij Mij ter beschikking had gesteld, liepen we door het park, over grasvelden, langs paden en Concourslaan en doken we zelfs de bosjes in om alles wat daar van nature niet thuis hoort, op te ruimen. Op onderstaande foto’s valt te zien wat het “schatzoeken” zoal heeft opgeleverd.

Foto: Renze Dijkema

We lieten een mooi schoon park achter. Maar de volgende ochtend was alweer te zien dat er een nieuwe actie “Groningen VUIL Dankzij Mij” had plaatsgevonden. Hoezo weten Stadjers het Stadspark niet te vinden?

Foto’s met dank aan: Manon van der Meulen, Hilly Werff, Saskia Sterkman, Harrie Hartel, Sybrich Osinga, Marieke Duijvestyn, Jan Boter, Jan Hendrik van der Veen, Manon van der Meulen, Romina Juanita, Ankie Schmidt, Kora Oldert en Pieter de Vries

En last not but least: veel dank ook aan de organisatoren, Saskia Sterkman en Manon van der Meulen

Burgerparticipatie op z’n Gronings

Het besluitvormingstraject rond de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark bereikte in maart de laatste fase, de inspraakronde, waarin de Stadjers hun reactie mochten geven op de Herijkingsvisie Stadspark. Ondanks de voor leken haast onleesbare Visie namen toch maar liefst 277 organisaties en individuele Stadjers de moeite hun mening te geven in een zienswijze. Die mening kwam in meerderheid neer op de wens de rust en de natuur in het Stadspark te behouden. Ook Stadspark Natuurlijk! stuurde een onderbouwde, kritische zienswijze op. Daarin spraken we onze zorgen uit over de plannen voor het Stadspark, we wezen op de strijdigheid met bepalingen in het bestemmingsplan en stelden vragen over vage, soms tegenstrijdige punten uit de Visie.

Een maand later publiceerde de gemeente het definitieve collegevoorstel voor de gemeenteraad, vergezeld van een 836 bladzijden tellend inspraakverslag waarin alle zienswijzen staan met commentaar van de gemeente.

Tot onze verbijstering was er nauwelijks verschil te zien tussen de concept Visie en het definitieve voorstel. In het inspraakverslag ging de gemeente niet inhoudelijk in op onze of andere zienswijzen, maar gaf slechts commentaar dat in de categorie dooddoeners valt, zoals ʻWe nemen het ter beoordeling mee’, of, in het geval van concrete vragen: ʻDit gaat slechts om een visie op hoofdlijnen’. Of er überhaupt wel met de ingediende zienswijzen rekening wordt gehouden, is volstrekt onduidelijk. Burgerparticipatie op zijn Gronings.

De inspraak op de Visie was voor de Stadjers de enige mogelijkheid om invloed te kunnen uitoefenen op wat er gaat gebeuren. Dat er zoveel reacties kwamen is een duidelijk signaal dat de burgerparticipatie in de aanvang van het project door de gemeente niet goed is uitgevoerd. De klankbordgroep, die hiervoor als adviesorgaan in het leven was geroepen, kon door de samenstelling, de zwijgplicht en de regie van de gemeente de plannen niet bijsturen naar wat de Stadjers zelf met het Stadspark willen. Met als resultaat dus 836 pagina’s verplicht leesvoer voor ambtenaren en politici.

Een college dat burgers serieus neemt, trekt uit de massale inspraakreacties de conclusie dat er nog heel wat gesleuteld moet worden aan de plannen en bezint zich. Het gaat serieus aan de slag om met inachtneming van de zienswijzen een nieuwe Visie op te stellen die beter aansluit bij wat de Stadjers willen. Zo niet dit college. In de raadsvergadering op 19-5 roemde wethouder Van der Schaaf de inspraak. Toch gaat het college gewoon door met het plan het Stadspark in een pretpark te veranderen, met als reden dat het Noorderplantsoen ontlast moet worden. Dat daarmee de mogelijkheid wordt geopend voor 24 geluidsdagen in het Stadsparkgebied, waardoor de leefbaarheid in 5 woonwijken door de geluids- en andere overlast zwaar wordt aangetast, vindt het college kennelijk geen bezwaar. Sterker nog, overlast van evenementen in het Stadspark wordt in de Visie zelfs glashard ontkend. Als de plannen doorgaan, wordt bovendien de natuur in het Stadspark gereduceerd tot decor en zal de rust er ver te zoeken zijn. En de Stadjers maken dan voor de zoveelste keer mee dat hun inspraakmogelijkheid een wassen neus is gebleken.

Het kan nog steeds anders. Wij roepen de raadsleden, vooral die van de coalitiepartijen, op hun taak als volksvertegenwoordiger serieus te nemen. De drukte in het Noorderplantsoen mag niet als argument worden gebruikt om een ander natuurgebied in de stad te vernielen en elders in de stad leefkwaliteit te verslechteren. Stel het college kritische vragen, dwing het inhoudelijk in te gaan op alle zienswijzen en neem pas een besluit over de plannen als de consequenties ervan helemaal duidelijk zijn. Dát is de taak van volksvertegenwoordigers: om het college namens de burgers te controleren en te corrigeren, ook al zijn het wethouders van je eigen partij.

Dat Stadjers voortaan eerder en serieuzer bij het besluitvormingsproces betrokken moeten worden vóórdat er vanuit vastomlijnde kaders een koers wordt uitgezet die niet meer bij te sturen is, staat buiten kijf.

Namens Stadspark Natuurlijk!,

Alfred Somsen, Manon van der Meulen, Marleen van der Wilk en Lucy Pijttersen

Dit artikel verscheen eerder als opiniestuk in het Dagblad van het Noorden op 25-5-2021