Stellingen over Stadspark en evenementen

Hieronder vind je per partij de antwoorden op de stellingen die we alle politieke partijen hebben toegestuurd, met de toelichting op hun keuze.

Stellingen en antwoorden per partij gerangschikt

De 16 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn, op volgorde van plaats op het stembiljet:

1. GroenLinks. 2. PvdA. 3. D66, 4. SP (Socialistische Partij), 5. VVD, 6. CU (ChristenUnie), 7. PvdD (Partij voor de Dieren), 8. CDA, 9. Stadspartij, 10. S&S (Student & Stad) 11. PVV., 12. PZ (Partij van de Zuinigheid), 13. PvhN (Partij voor het Noorden), 14. FvD, 15. BvNL, 16 TD (Teunis Dokter).

De PvdA en S&S hebben niet of pas na publicatie op onze stellingen gereageerd. Zij ontbreken in onderstaand overzicht. D66 had de antwoorden naar een verkeerd adres gestuurd. Die antwoorden zijn nu toegevoegd.

1. Het economische voordeel van grote evenementen op de Drafbaan is voor de stad zo groot dat het opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de omliggende en verder gelegen wijken.

1. GroenLinks: NEE

Toelichting: Nee, niet mee eens. GroenLinks is vóór het ontwikkelen van de Drafbaan om grote evenementen te kunnen houden, maar dit heeft niks met economisch voordeel te maken. Wèl met het feit dat Groningen een bruisende stad is met veel vraag naar evenementen, Wij vinden het belangrijk dat Groningen dat óók in haar culturele aanbod heeft. We kijken goed naar de verscheidenheid van de evenementen op de drafbaan, voor elk wat wils. Voor jong én oud. Voor rustige, geluidsarme evenementen én voor af en toe een ruig concert. 

3. D66: NEE

Toelichting: Het gaat wat D66 betreft helemaal niet om een afweging van economie versus leefbaarheid. Bovendien is de drafbaan al sinds jaar en dag een evenemententerrein waarop grote evenementen waaronder  popconcerten, hun plaats vonden en vinden. Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van onze relatief jonge stad. Bij een stad als Groningen horen wat ons betreft mooie evenementen met aansprekende namen. Dat sluit aan op de behoefte van veel jongeren én ouderen. Uiteraard moeten we daarbij eventuele overlast tijdens de evenementen voor omwonenden zoveel mogelijk beperken en erop handhaven. Ook dat hoort bij die leefbaarheid.

4. SP: NEE

Toelichting :

  1. A. Het gaten-kaas bedrijfsplan evenementen terrein laat een minimale jaarlijkse opbrengst zien voor de gemeente als alles mee zit;
  2. De opbrengst voor horeca is marginaal aangezien het leeuwendeel van de bezoekers niet in de binnenstad komt laat staan daar overnacht;
  3. Het bedrijfsplan vermeldt een aantal indirecte kosten voor de gemeente niet: inzet hulpdiensten, zwerfvuil opruimen in de wijde omgeving, extra slijtage straat meubilair, etc.
  4. Ook al zou er opbrengst zijn dan weegt deze niet op tegen drafbaan-stadspark-suikerunie terrein geluids- en openbare ruimte overlast
  5. De gemeente kent al een diversiteit aan culturele cq amusementsuitingen

5. VVD: JA

Toelichting: Grote evenementen hebben een grote spin-off voor de gemeente vanuit toeristisch perspectief. Hier zijn we wel voor en we zijn ons terdege bewust van het feit dat dit een effect heeft op de directe (en minder directe leefomgeving in de wijken rondom het Stadspark). Er is een grens aan het aantal grote evenementen op de Drafbaan en dat is vastgelegd in het bestemmingsplan (5 grote evenementen en 12 evenementen met geluid). Dit is voor de VVD ook de maximale nu en in de toekomst gestelde grens aan dergelijke grote evenementen.

6. CU: NEE

Toelichting: De ChristenUnie is voor ontwikkelingen van het evenemententerrein, maar dit betekent niet dat een groot evenement ten koste van alles door moet gaan. In het verleden zijn er afspraken gemaakt rondom het aantal geluidsdagen en het aantal daarbij behorende db’s. Daarbij zijn de factoren op het gebied van leefbaarheid in meegewogen. Met de ontwikkeling van de Drafbaan tot evenemententerrein, wordt niet getornd aan deze eerder gemaakte afspraken.

Daar komt bij dat de ChristenUnie heeft in de debatten daarom onder ander gevraagd om regulering van de bezoekersstroom en andere maatregelen om de overlast te beperken. Dit door goede monitoring van de effecten voor omwonenden.

7. PvdD: NEE

Toelichting:  De overlast zal voor een groot deel uit geluidsoverlast bestaan. Het is een bekend feit dat geluidsoverlast zorgt voor stress en lichamelijke en geestelijke klachten. Je mag leefbaarheid dan ook nooit wegstrepen tegen economische voordelen. Afgezien daarvan is het maar de vraag of die economische voordelen zo groot worden. En tot slot: ook dieren zijn het slachtoffer van de grote evenementen op de Drafbaan. Voor hen geldt helemaal dat economische voordelen de overlast op geen enkele manier verzachten.

8. CDA: JA

Toelichting: Evenementen horen bij een stad als Groningen. Daar zitten voordelen aan, maar ook nadelen. Er moet een goede balans zijn tussen het aantal evenementen en de overlast die deze veroorzaken.

9. Stadspartij: NEE

Toelichting: Wij zijn niet overtuigd van het economische voordeel omdat de businesscase aan alle kanten rammelt. Daarnaast is onvoldoende tot geen onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen of de verschillende belangen. Ook is in onze ogen onvoldoende onderzocht of de ontwikkelingen samen met de Drafsport plaats kunnen vinden. Dat had eerst plaats moeten vinden voordat de raad een besluit had mogen nemen.  Niet voor niets dienden wij een motie van afkeuring in over het gevolgde proces.

11. PVV: NEE

Toelichting:  Het gemeentebestuur wil de drafbaan, waar nu al regelmatig concerten en festivals plaatsvinden, doorontwikkelen tot een permanent evenemententerrein met plek voor 65 duizend bezoekers. Op dat evenemententerrein was na ruim een eeuw geen plek meer voor de drafsport, tot groot verdriet van de PVV en vele liefhebbers. Concerten en de drafbaan zijn twee zaken, die naast elkaar kunnen bestaan, maar waar het gemeentebestuur geen boodschap aan heeft. Te verwachten is dat als het evenemententerrein klaar is het aantal geluidsdagen uitgebreid zal worden. Met déze gemeenteraad, veelal gekozen door passanten, die niets met de stad hebben, zal die uitbreiding er vast en zeker komen. Laten we dat gebeuren of gaan we er wat aan doen? De keus is aan u! 

12. PZ: NEE

Toelichting: Het Stadspark moet een groene oase in de stad zijn waar het voor planten, dieren en mensen goed toeven is. Grote evenementen doen hier afbreuk aan. Het belang van het Stadspark als groene oase in een drukke stad laat zich moeilijk of niet in cijfers uitdrukken, maar dat is voor ons ook niet nodig. Het al dan niet grote economische voordeel is minder relevant dan de leefbaarheid in en rond het Stadspark.

13. PvhN: NEE

Toelichting: In het Stadspark moeten festivals en evenementen niet domineren. Het is een plek primair voor recreatie en natuur dichtbij het centrum van de stad Groningen en Hoogkerk. Bovendien wonen er ook nog eens heel veel mensen in de buurt bij het Stadspark die overlast ervaren van de festivals. Omliggende wijken moeten geen noemenswaardige overlast ervaren van de festivals in het Stadspark.

14. FvD: NEE

Toelichting: Economische motieven moeten in deze kwestie geen dominante rol spelen.Van oudsher wordt de Drafbaan gebruikt voor evenementen, maar dit kan prima sporadisch plaatsvinden. Als er financiële motieven ten grondslag liggen aan het organiseren van evenementen op de Drafbaan dan is het einde zoek.

15. BvNL: NEE

Toelichting: Het einde van de drafbaan als authentiek paardensportlokatie en daarvoor in de plaats overlastgevende openluchtfestivals te organiseren is voor BVNL niet te bevatten. Voor dit soort festivals had een andere locatie verder buiten het bebouwde gebied gezocht moeten worden.

16. TD: NEE

Toelichting: Veel van de evenementen worden op subsidiebasis georganiseerd en zouden dus niet eens plaatsvinden zonder tussenkomst van allerlei subsidieprogramma’s. Het is beter festivals te organiseren op andere locaties, zoals Kardinge, Driebondsbos en bij het Hoornse/Paterswoldsemeer. De bevolkingsdichtheid is op die plaatsen lager en dus zal er dan minder geluidsoverlast zijn.

2. De uitgeroepen klimaatnoodtoestand, en de aangenomen motie van juni 2021 over tegengaan overlast Drafbaan, kunnen leiden tot minder grote evenementen en halvering van het aantal “geluidsdagen” op de Drafbaan.

1. GroenLinks: NEE

Toelichting: Evenementen moeten op een zo duurzaam mogelijke manier gehouden worden. Werken met vaste (groene)stroomaansluitingen in plaats van dieselaggregaten. Minder afval, hergebruik van drankbekers. Een duurzaam voedselaanbod en gratis kraanwater.  Zorgen dat mensen zo veel mogelijk met het OV komen. De klimaattoestand is een reden om ons leven duurzamer te maken, níet om stilletjes thuis te blijven. Juist nu moeten we elkaar opzoeken.

3. D66: NEE

Toelichting: De betreffende motie verzoekt het college niet tot vermindering van het aantal geluidsdagen. In tegendeel de motie gaat er vanuit (in de constatering) dat het aantal geluidsdagen gelijk blijft. En dat klopt want dat stond ook in het raadsvoorstel. Het college werd gevraagd een monitoringsprogramma uit te voeren op het effect voor omwonenden van evenementen die plaatsvinden op de drafbaan en in het Stadspark en om eventueel maatregelen te treffen indien dat nodig mocht zijn. Wij wachten de resultaten van die monitorresultaten met interesse af.

4. SP: JA

Toelichting :

  1. Het groene gehalte van evenementen is -op het gebruik van papieren bekers en afzien van diesel gebruik- minimaal:
  2. Honderdduizenden mensen moeten naar en van Groningen komen en dat deels via auto’s, touringcars
  3. Van de hele wereld komen artiesten met (vracht-)vluchten om bands, teams en apparatuur in te vliegen en vervolgens via de weg naar Groningen te vervoeren
  4. De drafbaan moet gezien worden in combinatie met het stadspark en het suikerunieterrein voor de belasting van omgeving en geluid.

5. VVD: NEE

Toelichting: De VVD is van mening dat er goede maatregelen moeten worden genomen om dat te doen dat het goed voorheeft met het klimaat, maar hierbij zien wij niet een noodtoestand. De VVD vindt dat er goed gekeken kan en moet worden naar verduurzamen van grote evenementen, maar blijft weg van de noodtoestand. Wij vinden dat er op een grondige en duurzame wijze in alle rust gewerkt moet worden aan een beter klimaat. 

6. CU: NEE

Toelichting: De ChristenUnie verwacht niet dat deze moties leiden tot halvering van het aantal geluidsdagen. In eerste instantie hebben we in de motie ‘tegengaan overlast Drafbaan’ gevraagd met voorstellen te komen om de negatieve effecten voor omwonenden tegen te gaan. Mocht dit niet tot afdoende uitkomst leiden, dan zal opnieuw moeten worden afgewogen.

7. PvdD: JA

Toelichting: Met betrekking tot de motie: ja, als het aan ons ligt wel.

En met betrekking tot de klimaatnoodtoestand: eigenlijk hetzelfde. Beide zijn ruim te interpreteren, maar ons standpunt hierin is wel duidelijk. Wij zijn voor rust in het Stadspark.

8. CDA: JA

Toelichting: Het is belangrijk om te komen tot een goede balans tussen evenementen toestaan en overlast beheersen. Dat moet ook gezien worden in de combinatie met de omliggende terreinen, waar evenementen worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld het Suikerunie terrein.

9. Stadspartij: JA

Toelichting: Als blijkt dat dit nodig is dan zullen we een balans moeten vinden tussen levendigheid, natuur, biodiversiteit en leefbaarheid.

11. PVV: NEE

Toelichting: De klimaatnoodtoestand is onrechtmatig, de gemeente Groningen kan namelijk helemaal géén klimaatnoodtoestand uitroepen! Het is naïef om te denken dat de gemeenteraad zich ook maar één kans ongelegen laat om een vergunning voor een evenement te weigeren. Als het aan de PVV lag, dan zouden we het liefst de besluitvorming rond de ombouw van het Stadspark tot evenemententerrein terugdraaien. Daar hebben we als één van de weinige partijen het afgelopen jaar alles aan gedaan, maar het heeft niet mogen baten. Op 16 maart kan dit beleid worden afgestraft. Het is tijd voor een ander geluid! 

12: PZ: JA

Toelichting: En dat is ook wenselijk. Een halvering van het aantal geluidsdagen op de Drafbaan zou goed zijn voor de planten, de dieren en de mensen die er met respect voor de natuur komen ontspannen. Hard geluid is aantoonbaar slecht voor planten, dieren en mensen. Daarnaast zijn mensenmassa’s die deels ook van de wandelpaden af gaan en struiken vertrappen, tegen bomen plassen en sigarettenfilters, plastic en andere troep achterlaten een aanslag op het Stadspark. De vermindering van de vervoersbewegingen zou leiden tot een vermindering van energieverbruik en dus passen bij de uitgeroepen klimaatnoodtoestand.

13: PvhN: JA

Toelichting: geen

14. FvD: JA

Toelichting: Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand is volstrekt onzinnig, maar het is altijd goed om te kijken naar (geluids)overlast voor buurtbewoners. Als mensen zich niet meer prettig voelen in hun huis of omgeving, dan dient dat serieus te worden genomen.

15. BvNL: NEE

Toelichting: De uitgeroepen klimaatnoodtoestand, of iemand het daar mee eens is of niet, kan geen uitgangspunt zijn voor wat voor evenement of bouwwerkzaamheden dan ook te stoppen of halveren. Dan is het shoppen naar excuses. BVNL wil helder en transparant bestuur gebaseerd op realisme en feiten, niet op basis van toevallig welgevallige randverschijnselen.

16. TD: NEE

Toelichting: Jammer genoeg heeft een ʻmotie’ nauwelijks toegevoegde waarde in de democratie. Het is niets meer dan een intentieverklaring en een mogelijkheid om media-aandacht te genereren. Om echt iets te veranderen moeten gemeentelijke richtlijnen, verordeningen en regelingen worden aangepast. Een motie betekent dus vooralsnog helemaal niets.

3. Ten behoeve van de leefbaarheid en de volksgezondheid moet er in stedelijk gebied meer aandacht komen voor het belang van rust en natuur in groene gebieden zoals het Stadspark.

1. GroenLinks: JA

Toelichting:In elke wijk moet genoeg groen aanwezig zijn , zodat mensen dicht bij waar ze wonen rust, ontspanning en natuur kunnen vinden. In het Stadspark zijn we extra voorzichtig met het meest rustige stuk van het Stadspark, de noordwest-kant. Daarin lig bijvoorbeeld de Heemtuin. In de gemeenteraad blijven wij scherp op de “zonering”. Zo blijft de drukte in de buurt van de Concourslaan. De rustige plekken blijven een toevluchtsoord voor mens en dier. Zeker in coronatijd bleek steeds meer hoe belangrijk rust en natuur om ons heen zijn.

3. D66: JA

Toelichting: In een compacte stad als Groningen is het van groot belang dat we steeds goed bekijken hoe we rust, natuur en beleving in goede balans met elkaar houden. Dat doen we in de Stadsparkvisie door verschillende zones te hanteren waarin deze aspecten in wisselende mate terug komen. Zo is de zone waarin de heemtuin ligt in het noordwestelijk deel van het park, de uitgelezen plek voor wie rust zoekt en is het middendeel van het park, waar de kinderboerderij en speeltuin gelegen zijn  een uitstekende plek om met kinderen te spelen en te recreëren.

4.SP: JA

Toelichting: Met dien verstande dat de overbelasting van het Noorderplantsoen een intensiever gebruik van de andere stadsparken nodig maakt.

5. VVD: JA

Toelichting: Parken zijn van groot belang voor een stedelijke omgeving. De VVD vindt dat het groen goed onderhouden moet worden, zodat het ook gebruikt kan worden voor recreatief gebruik. Groen is gezond en heel belangrijk om van te genieten. Het Stadspark, maar ook het Sterrebos, Kardingepark en de groene strook tussen Haren en Groningen (rondom Essen) zijn en bron voor rust en bijkomen in onze drukke maatschappij. Dat moet je koesteren maar ook kunnen gebruiken voor recreatieve doeleinden (sporten, samenkomen (zooi opruimen en meenemen) en wandelen bv)

6. CU: JA

Toelichting:
Het Stadspark is een plek waar dat kan en daar zijn wij als fractie blij mee. 

De ChristenUnie wil dat er voldoende plekken zijn waar inwoners kunnen recreëren en ontspannen in groene gebieden.

7. PvdD: JA

Toelichting: Jazeker. Wij hebben dit in onze woordvoeringen in de afgelopen jaren ook duidelijk naar voren gebracht. De wereld wordt steeds drukker. Er is een overload aan prikkels en informatie voor iedereen. Daarom is het heel belangrijk dat het Stadspark een plek blijft waar de rust overheerst. Het moet een park blijven en geen pretpark worden.

8. CDA: JA

Toelichting: Een locatie als het Stadspark is fantastisch voor een fijne wandeling na een lange dag werken. Op zulke plekken moeten we zuinig zijn. Daarom is het ook van belang dat het Stadspark goed wordt onderhouden.

9. Stadspartij: JA

11. PVV: JA

Toelichting:  Het Stadspark is ons ruim een eeuw geleden geschonken door Jan Evert Scholten. Het moest een openbaar park worden waar eenieder terecht kon voor sport, plezier en ontspanning. Vele Groningers vermaken zich in het park, bij de kinderboerderij en tot voor kort de drafbaan. De enige parkeerplaats in het park wordt nu ook nog eens opgeofferd voor een skatebaan. Mensen die slecht ter been zijn kunnen daardoor niet meer dichtbij parkeren om met hun kleinkinderen de kinderboerderij te bezoeken. Schandalig! Het huidige coalitieakkoord, genaamd “Gezond, Groen, Gelukkig Groningen” doet voorkomen alsof het college het beste voor heeft met natuur en groen, maar er zijn in de gemeente Groningen in de afgelopen raadsperiode nog nooit zoveel bomen gekapt (vaak om de biomassa-centrales te laten roken). Dit gemeentebestuur én de grootste collegepartij mogen de naam groen niet eens dragen! En nu wordt de drafbaan ook nog eens geasfalteerd: Jan Evert Scholten zou zich omdraaien in zijn graf

12. PZ: JA

Toelichting: Zie de toelichtingen bij de eerste twee vragen.

13. PvnN: JA

Toelichting: GEEN

14. FvD: JA

Toelichting: De stad wordt steeds meer volgebouwd en het Stadspark is natuurlijk aangelegd om in de stad te kunnen genieten van rust en natuur. Juist hierin schuilt ook de waarde van het park. Het behoud en stimuleren van dit doel juicht FvD toe.

15. BvNL: JA

Toelichting: Het Stadspark is ooit ontstaan op initiatief van Dhr. E.J. Scholten. De gemeente heeft het op legaat verkregen. Ik heb in mijn jeugd geleerd dat in dat legaat staat dat de kern, de basis van het Stadspark niet mag veranderen. BVNL kan zich hier als klassiek liberale partij volledig in vinden. Het Stadspark dient als Stadspark gezien te worden, niet als groot festivalterrein waardoor het Stadspark haar identiteit verliest. De functie van het Stadspark is Stadspark

16. TD: JA

Toelichting: behoeft geen uitleg.

4. Omwonenden van festivalterreinen die overlast ervaren van grote evenementen, moeten meer zeggenschap krijgen over de voorwaarden waaronder die evenementen plaatsvinden.

1.Groen Links: JA

Toelichting: De Adviesgroep Stadspark krijgt een belangrijke rol bij de besluiten over wat er wel en niet mag in het Stadspark. Omdat het Stadspark een park is voor de hele gemeente zitten daarin niet alleen direct omwonenden. De Adviesgroep moet wat ons betreft ook gehoord worden over de vergunningvoorwaarden voor evenementen. Die worden vooral vastgesteld in het zogenaamde ‘locatieprofiel’. Voor het Stadspark buiten de drafbaan komt een nieuw locatieprofiel, waarin staat wat er wel en niet mag. GroenLinks is voorstander van een beperkt aantal rustige evenementen in het Stadspark, en uiteraard mag dat niet in kwetsbare delen.

3. D66: JA

Toelichting: Wij vinden het belangrijk dat omwonenden inspraak hebben en gehoord worden door hun volksvertegenwoordigers en het college. Daarvoor werden er de afgelopen periode meerdere keren gesprekken gevoerd met bewoners over het Stadspark. En daarom komt er een Adviesgroep Stadspark die een belangrijke rol krijgt in de besluiten over wat er wel en niet kan in het Stadspark. In die groep zitten zowel omwonenden als andere Groningers, omdat het Stadspark een park is van en voor alle inwoners van onze gemeente.

4. SP: JA

Toelichting: In het najaar stelt de raad nieuwe lokatieprofielen vast. De SP waakt er voor dat deze vooraf worden voorgelegd aan bewonersorganisaties en andere belanghebbenden. Via een hoorzitting bepleiten we rechtsreeks contact met raad en bewoners.

5. VVD: JA

Toelichting: De VVD meent dat bewoners zeggenschap en inspraak moeten hebben in hun directe leefomgeving. Ook voor omwonenden van een festivalterrein. Opmerking verdient wel voor de VVD dat een gemeente ook een algemeen belang in ogenschouw moeten hebben en er zijn ook belangen (toerisme, lokale economie, plezier in concerten) om wel festivals toe te staan. Kortom een compromis waarmee iedereen kan leven en iedereen zich gehoord voelt is voor ons van belang.

6.CU: JA

Toelichting: Wat de ChristenUnie betreft worden omwonenden betrokken worden bij de monitoring en voorstellen zoals in de motie ‘tegengaan overlast Drafbaan’ gevraagd.

7. PvdD: JA

Toelichting: De Partij voor de Dieren vindt dat participatie in de afgelopen jaren in de gemeente Groningen te zeer een wassen neus is gebleken. Zeker voor omwonenden van festivalterreinen, waarbij de overlast wordt uitgebreid terwijl mensen al in de nabije omgeving woonden, geldt dat zij intensief betrokken zouden moeten worden bij de planvorming.

8. CDA: JA

Toelichting: Omwonenden begrijpen best dat evenementen overlast kunnen geven. Dat maakt niet dat ze per definitie tegen evenementen zijn. Door ze goed mee te nemen in de voorwaarden en ze daar bij te betrekken en zeggenschap te geven kan het draagvlak toenemen.

9. Stadspartij: JA

Toelichting: Dit moeten we onder andere regelen via de zogenaamde locatieprofielen waarbij een juiste balans gezocht moet worden. Hierbij houden we rekening met de verschillende belangen.

11. PVV: JA

Toelichting: De openbare ruimte is er voor iedereen. Als er sprake is van overlast in een deel van de stad of wijk, dan is het tijd om daar eens goed naar te kijken. Een onafhankelijke commissie van mensen uit de wijk zou samen met ambtenaren van de gemeente het beleid en de daarmee gepaard gaande overlast kunnen evalueren. Een ideale situatie zijn, ware het niet dat omwonenden zich vaak niet gehoord voelen. De PVV wil juist plannen van onderop. Wij zijn vóór inspraak; laat de inwoners aan het woord en geef ze de ruimte. Het is uw park, uw wijk, u beslist. 

12. PZ: JA

Toelichting: De Partij van de Zuinigheid wil burgers zoveel mogelijk betrekken bij de inrichting en het beheer van hun woonomgeving. Dit geldt des te meer voor grote evenementen die overlast veroorzaken

13. PvhN: JA

Toelichting : Nu worden omwonenden genegeerd en drukt het College van B&W samen met de coalitiepartijen Groenlinks, PVDA, D66 en ChristenUnie allerlei onzalige plannen door. Als doekje voor het bloeden mogen omwonenden bij overlast bellen met een telefonisch meldpunt van de gemeente Groningen. Van inspraak is niet of nauwelijks sprake. Dat moet veranderen.

14. FvD: JA

Toelichting: FvD is bij uitstek dé partij voor burgerparticipatie. Wij zijn voor referenda en meer echte inspraak van burgers. DE kloof tussen bestuur en burger is heel groot en door burgers daadwerkelijke zeggenschap te geven kan die kloof worden verkleind, terwijl het bestuur gedwongen wordt meer rekenschap af te leggen.

15. BvNL: JA

Toelichting: Elke democratie begint van onderop. Juist bij zaken die inwoners raken in hun prive- en leefomgeving moeten de inwoners die het raakt meegenomen worden en moet er ruimte zijn om deze inwoners inspraak te geven.

16. TD: JA

Toelichting: Het zou goed zijn als omwonenden gratis tickets krijgen, of een compensatie krijgen voor het geluidsoverlast. Immers organiseren veel festivalorganisatoren feesthejes met het doel 1) een leuke ervaring te hebben en 2)geld te verdienen. Als zij geld verdienen aan het produceren van ʻgeluidsoverlast voor omwonenden’ lijkt het mij logisch dat zij ook vergoeding geven voor de duur van de geluidsoverlast.

5. De lasten van grote, wijkoverstijgende evenementen moeten evenredig worden verdeeld over alle inwoners van de stad. Daarom is het noodzakelijk grote evenementen te spreiden over de hele stad en niet alleen maar te concentreren op de Drafbaan en het Stadspark.

1. Groen Links: NEE

Toelichting: Natuurlijk zijn we vóór een balans tussen waar hoeveel evenementen gehouden worden. Met het geluidsdagen-systeem wordt er een grens gesteld aan wat er per gebied toelaatbaar is. Maar er zijn nu eenmaal niet zo heel veel locaties die geschikt zijn voor grote evenementen. Evenredig verdelen over de hele stad is simpelweg niet mogelijk. We willen evenementen concentreren rond de bestaande evenementenlocaties zoals de binnenstad, Noorderplantsoen (Noorderzon), Suikerfabriekterrein en de Drafbaan/het Stadspark.

3. D66: NEE

Toelichting: Het was en is niet zo dat alle buitenevenementen in Groningen plaatsvonden en vinden op het evenemententerrein in het Stadspark. En dat hoeft ook niet. Wel is het zo dat het evenemententerrein in onze ogen de geeigende plek is voor de grotere evenementen zoals grote popconcerten en het bevrijdingsfestival.

4. SP: JA

Toelichting: Een van de redenen waarom de SP fractie gestemd heeft tegen het plan om mega-evenementen naar de stad te halen is dat de amusementsindustrie, ten koste van omwonenden en tegen minimale kosten,  in staat wordt gesteld megawinsten voor de artiesten en organisatiebureau’s te realiseren. Tevens zijn de entreetarieven, horecaprijzen op het terrein en de reiskosten dermate hoog dat mensen met lagere inkomens niet in staat zijn deel te nemen.

5. VVD: NEE

Toelichting: Dit is een lastige. Tuurlijk is de VVD voor het spreiden van de lusten en de lasten, maar dat is bij grote evenementen wel lastig. We hebben grote binnenlocaties voor evenementen, zoals Martiniplaza en de Oosterpoort en we hebben enkele evenemententerreinen, waarvan de Drafbaan geschikt is voor de grootste evenementen. De VVD is van mening dat er niet getornd moet worden aan de maxima in de regels voor grote evenementen, dat zijn er nu 5 grote. Dan is er voldoende rust naast voldoende reuring in en om het Stadspark. Verder is het voor ons van belang dat het Stadspark buiten de Drafbaan om een park blijft waar je kan verblijven en dat niet geschikt is voor grote evenementen met veel geluid.

6. CU: JA

Toelichting: In de nota strategisch evenementenbeleid hebben we afgesproken een gericht locatiebeleid op te stellen en een adviesgroep Evenementenprogramma in te stellen. De Adviesgroep denkt –  vanuit verschillende expertises en gezichtspunten –  mee over het totale aanbod  aan evenementen in de stad  en adviseert de gemeente hierover.

7. PvdD: JA

Toelichting:  Op zich zijn wij dit met u eens, maar wij denken dat dit in de praktijk lastig is, omdat je niet overal in de stad dit soort grote evenemententerreinen kunt bouwen.

8. CDA: JA

Toelichting: We zien dat de westkant van de stad onevenredig veel plekken heeft voor evenementen, waardoor de overlast zich daar ook concentreert. Door deze terreinen integraal te benaderen en te kijken naar betere spreiding kan dit vermindert worden.

9. Stadspartij: JA

Toelichting: Spreiding is altijd belangrijk. Zou houden we het voor iedereen leefbaar.

11. PVV: JA

Toelichting: De PVV is voor spreiding van grote evenementen. In de provincie Groningen, maar ook binnen de stad zijn evenemententerreinen, die ontwikkeld zouden kunnen worden. Op die manier zou de druk op het Stadspark verminderd kunnen worden. De huidige coalitiepartijen luisteren daar niet naar. Stem daarom Partij voor de Vrijheid! 

12. PZ: NEE

Toelichting: De Partij van de Zuinigheid is van mening is dat parken niet altijd de beste plek zijn voor evenementen en dat de overlast voor mens, dier en plant te groot wordt. Locaties als het Stadspark en het Noorderplantsoen zijn, net als de Grote Markt en de Vismarkt, echter wel geschikt om af en toe een evenement te organiseren. Alhoewel we de intentie om de evenementen te spreiden ondersteunen, is niet elke wijk geschikt en daarom is het niet haalbaar om de lasten evenredig over de stad te verdelen.

13. PvhN: JA

Toelichting: Spreiding (in dit geval van overlast) is altijd goed.

14. FvD: JA

Toelichting: Gebieden waar redelijkerwijs festivals gehouden moeten kunnen plaatsvinden moeten met mate worden benut.Wat voor sommigen een fantastische ervaring is, is voor anderen wegens overlast minder aangenaam. Het spreiden van evenementen kan hierbij de druk verminderen.

15. BvNL: NEE

Toelichting: Grote wijkoverstijgende evenementen moeten op lokaties buiten het bebouwde gebied. Dat is de manier waarop we het Stadspark als Stadspark kunnen behouden en de omliggende wijken geen overlast ervaren.

16. TD: JA

Toelichting: ik ben een enorm groot voorstander van festivals omdat ik dat erg leuk vind, maar het is inderdaad noodzakelijk dat festivals beter worden verspreid over de stad. Ook is er voldoende ruimte in het buitengebied. Hier moet serieus naar gekeken worden door de gemeente.

Ga voor een samenvatting van de partijprogramma’s en het stemgedrag in het afgelopen jaar naar de pagina Stemwijzer Stadspark Natuurlijk!