Nieuwsbrieven Stadspark Natuurlijk!

Nieuwsbrief Stadspark Natuurlijk!, nr. 11;

5-5-2021

Dag allemaal,

Ondanks de ogenschijnlijke rust van de afgelopen maand heeft de gemeente niet stil gezeten.

De zienswijzes voor de plannen voor het Stadspark zijn verwerkt, de plannen voor de ontwikkeling van de Drafbaan als evenemententerrein zijn nog eens opnieuw bekeken en doorgerekend en dit alles heeft geleid tot een definitief raadsvoorstel dat, naar het college van Burgemeester en wethouders hoopt, op 2 juni door de gemeenteraad zal worden aangenomen.

Het zal niemand verbazen dat die definitieve plannen nauwelijks verschillen met de plannen uit 2020 of met de voorlopige Herijking visie Stadspark. Dat bewonersparticipatie een wassen neus is, wordt ook weer bevestigd in het promotiefilmpje voor de Drafbaan als evenemententerrein, waarin wethouder Chakor het met geen woord over overlast of omwonenden heeft. En dat terwijl ze in het rechtstreekse gesprek met ons verklaarde geschrokken te zijn van onze klachten en deze te zullen meenemen bij de verdere plannen! Verbaasd zijn we hier niet over, het stelt ons wel (zwaar) teleur.

Bram Hulzebos heeft er in de Gezinsbode zijn laatste column aan gewijd, zie:

Er is sprake van twee aparte voorstellen, een over de Herijking visie Stadspark en een over de ontwikkeling van de Drafbaan als evenemententerrein.

Het raadsvoorstel voor de Drafbaan als evenemententerrein is hier te vinden:

Het raadsvoorstel voor de Herijking visie Stadspark is hier te vinden.

Wat kunnen we nu nog doen? De gesprekken met de gemeente en de wethouder hebben tot dusverre weinig opgeleverd. Maar uiteindelijk staat of valt alles met goedkeuring door de gemeenteraad. Daarom willen we onze pijlen op de leden van die gemeenteraad richten. Stadspark Natuurlijk! heeft veel moeite gedaan om met diverse raadsleden en partijen in gesprek te gaan. Van ons recente gesprek met Amrut Sijbolts van de Stadspartij staat op hun eigen site een verslag:

Maar los van onze gesprekken met de raadsleden: voor het komende besluitvormingstraject rest ons nog een laatste mogelijkheid : inspreken bij de raad over de plannen voor het Stadspark. Dat besluitvormingstraject bestaat uit drie stappen:

– een beeldvormende vergadering;

– een meningsvormende vergadering;

– een besluitvormende vergadering.

Bij de beeldvormende vergadering kunnen bewoners inspreken om hun zegje te doen over de plannen, de overige twee vergaderingen zijn overlegvergaderingen binnen de raad zelf.

Voor ons als bewoners is dus alleen die beeldvormende vergadering van belang, en die vindt plaats op 12 mei (ja, dat is volgende week woensdag al!).

 Daar kunnen we terecht voor mondelinge of schriftelijke inspraak. Deze inspraak heeft voor de gelegenheid een andere naam gekregen, nl.  “bewonersraadpleging”, maar in feite is die nieuwe naam niets meer dan oude wijn in nieuwe zakken. Inspreken kon altijd al. Het verschil is hooguit dat er nu 2 uur wordt uitgetrokken voor het inspreken ipv 1 uur.

Vanwege corona is het echte inspreken in een zaal waar gemeenteraadsleden aanwezig zijn en eventueel vragen kunnen stellen, deze keer niet mogelijk. Wel is het mogelijk om digitaal in te spreken, via de computer op een beveiligde verbinding . Het schriftelijk inspreken is iets eenvoudiger, dan moet je een tekst van ca. 300 woorden (1 á 1,5 A4) naar de griffie sturen. De griffie stuurt de tekst dan door naar alle raadsleden.

Nadere informatie hierover kun je hier vinden.

We willen deze mogelijkheid, in feite de laatste, rechtstreekse democratische mogelijkheid die we als burgers hebben om invloed te kunnen uitoefenen op de plannen, aangrijpen. Of het zin heeft, weet je pas achteraf, maar doe je niets dan ken je de afloop en krijg je vele jaren later bij klachten over het beleid nog te horen dat je dan maar je stem had moeten laten horen.

Bovendien denken we dat als er heel veel mensen inspreken, mondeling of schriftelijk, misschien niet de gemeente, maar wel de gemeenteraad onder de indruk raakt en wellicht toch kritischer naar de plannen gaat kijken. Die kans mogen we niet laten lopen!

Daarom  roepen we jullie allemaal op om individueel mee te doen aan deze “bewonersraadpleging” . Dat kan dus door je mondeling als inspreker op te geven bij de griffie (zie bovengenoemde site) of een schriftelijke reactie in te dienen bij diezelfde griffie (zie ook weer diezelfde site). Doe dat op tijd, liefst uiterlijk maandag!

Of het zal helpen kunnen we niet garanderen. Maar doen we het niet, dan weten we zeker wat de uitkomst zal zijn, dan zal het Stadspark zelf in de zomer geen rust meer bieden en zullen de wijken rondom de het stadspark in de zomer gebukt gaan onder zware geluidsoverlast, zwerfafval en vandalisme; of met andere woorden: onze leefkwaliteit gaat dan zwaar achteruit.

Hartelijke en strijdbare groet,

namens

logo