Nieuwsbrieven Stadspark Natuurlijk!

Nieuwsbrief Stadspark Natuurlijk!, nr. 8, 16-2-2021

Dag allemaal,
Terwijl de lock-down voortduurt, heeft Stadspark Natuurlijk! niet stilgezeten. We hebben dankzij de inspanningen van een grafisch ontwerper, een professionele tekstschrijver en niet te vergeten een groot aantal enthousiaste bezorgers in de wijken rondom het Stadspark flyers verspreid die hun uitwerking niet gemist hebben. Ons voornaamste doel was de omwonenden bewust te maken van het feit dat er dit voorjaar in de gemeente besluiten zullen vallen met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de evenementen die we de komende jaren in en rond het Stadspark kunnen verwachten.Gezien de vele reacties die we ontvingen, is deze flyeractie een groot succes geworden! Onze aanhang is meer dan verdubbeld en alleen al deze paar weken hebben we meer bezoekers en kliks op onze site gehad dan in alle afgelopen maanden. We staan op de kaart! Daarom bij dezen iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen hartelijk bedankt!

Overleg SN! met wethouder Chakor
Op 11 februari hebben we dan eindelijk ons langverwachte gesprek met wethouder Chakor namens B&W gehad over onze zorgen over de plannen met de Drafbaan en het Stadspark. Andere deelnemers aan het gesprek waren Henk Kosmeijer, gebiedsmanager Zuid, en Henry Vos, projectleider Drafbaan, als vertegenwoordigers van de gemeente. Uitgangspunt voor dit gesprek was onze tweede open brief aan wethouder Chakor, die we op 16 november hebben gepubliceerd (zie: bericht `Tweede open brief aan wethouder Chakor’). Het was een open, constructief gesprek in een vriendelijke sfeer waarbij het weliswaar af en toe knetterde, maar dat toch positief afgesloten kon worden, in de verwachting dat gemeente en SN! contact houden. Op een aantal punten zijn we wijzer geworden, en we willen deze bevindingen hieronder graag met jullie delen.

Allereerst moeten we een rectificatie plaatsen: in onze eigen publicaties, ook in de flyer, hebben we wethouder Chakor met name genoemd als de hoofdverantwoordelijke voor het beleid. Maar dit college van burgemeester en wethouders is een “collegiaal college”, wat inhoudt dat het gezamenlijke college van B&W verantwoordelijk is voor het gehele beleid. Weliswaar hebben de wethouders ieder hun portefeuille – met Evenementen in die van wethouder Chakor -, maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt dus bij B&W. Tijdens het gesprek bleek ook dat de invulling van de rest van het Stadspark niet in de portefeuille zit van wethouder Chakor, maar in die van haar collega, PvdA-wethouder Van der Schaaf. Ook hiervoor geldt dat het gehele college van B&W ervoor verantwoordelijk is. Daarom zullen we het voortaan over B&W hebben als we verwijzen naar de verantwoordelijkheid voor het beleid.

Wat betreft het aantal geluidsdagen:
Op basis van de brief die wethouder Chakor namens B&W op 5-11-20 aan de omwonenden had gestuurd was de indruk ontstaan dat B&W streeft naar een uitbreiding van het aantal geluidsdagen op de Drafbaan en in het Stadsparkgebied als geheel met een maximum van 24. Dat werd in het gesprek ontkend: de gemeente gaf aan dat men uitgaat van het huidige bestemmingsplan waarin sprake is van maximaal 12 geluidsdagen in het gehele Stadsparkgebied. Dat wij dat nog te veel vinden (omdat het neerkomt op 1 x per 2 weken) is iets anders, maar de gemeente streeft niet naar uitbreiding ervan.
Tegelijkertijd is de gemeente bezig met de Herijking Visie Stadspark; daarbij wordt gekeken naar een nieuwe invulling voor de rest van het Stadspark met als uitgangspunt de wens om daar meer `reuring’ te krijgen. Als die nieuwe Visie Stadspark daar aanleiding toe geeft, kan het bestemmingsplan worden gewijzigd; dat opent wel degelijk de mogelijkheid voor 12 extra geluidsdagen in het Stadspark zelf. Het concept van die nieuwe Visie Stadspark wordt deze week naar B&W gestuurd en daar besproken, waarna het voorstel vervolgens de inspraak ingaat en dus door alle inwoners van Groningen van commentaar kan worden voorzien, alvorens het in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld.
In het gesprek gaf de gemeente aan dat het er alle schijn van had dat er volgens die nieuwe visie in het Stadspark alleen sprake zal zijn van evenementen met een lage geluidswaarde. Dat klinkt geruststellend, maar zoals in het gesprek ook werd opgemerkt: Eerst zain, dan geleuv’n. Wanneer het concept van deze visie beschikbaar komt voor inspraak, zullen in elk geval de omwonenden daar per brief van op de hoogte worden gesteld. Het inspraaktraject van deze Visie Stadspark is iets wat onze aandacht verdient. Wij houden het in de gaten en overwegen tegen die tijd een digitale raadpleging van onze achterban via Zoom.

Verlaging decibellen, vroegere eindtijden evenementen, aantal geluidsdagen Drafbaan en overlast naastgelegen Suikerunieterrein
Onze wensen hiervoor stroken niet met wat de gemeente voorheeft, we vinden dat de normen zoals ze in het bestemmingsplan staan te hoog zijn vanwege de overlast die we tot en met 2019 hebben ervaren en willen dat er bij het vaststellen van het aantal evenementen meer rekening wordt gehouden met het naastgelegen Suikerunieterrein. Maar de gemeente stelt dat ze bij hun plannen uitgaan van wat er in de huidige bestemmingsplannen staat. Daar kunnen we nu niets aan veranderen, maar deze zomer zal het Strategische Evenementen Beleid (het SEB) in de gemeenteraad worden besproken en vastgesteld. Daarbij zal ook weer een inspraaktraject worden gevolgd. Dat is belangrijk, want stel dat er in de nieuwe Visie Stadspark wordt vastgesteld dat er in het Stadspark alleen maar “kleinschalige evenementen met een lage geluidswaarde” mogelijk worden: hoe klein zijn kleinschalige evenementen dan precies en wat is een lage geluidswaarde? Dat soort dingen wordt in het SEB bepaald, en het is dus van groot belang dat we daar onze stem laten horen. Het SEB is ook belangrijk wat betreft de toegestane decibellen in het algemeen, de eindtijden en de spreiding van grote en kleine evenementen.

Wij vinden het jammer dat dit SEB pas wordt behandeld als het beleid voor de Drafbaan en het Stadspark is vastgesteld. In onze ogen had dat beter andersom kunnen zijn: pas als je weet wat er precies met toegestane decibellen en klein- of grootschalige evenementen wordt bedoeld, kun je overzien wat de consequenties voor het Stadspark zullen zijn. Nu zullen we in elk geval alert moeten blijven op zowel de Visie Stadspark als het SEB.

Handhaving normen en meting overlast
Op onze vraag hoe de gemeente bepaalt of er sprake is van overlast door evenementen, kregen we als antwoord dat de gemeente handhaaft op de normen die in het bestemmingsplan en de vergunning van de organisator zijn bepaald. Op overtredingen ervan zal de gemeente dus zelf letten, maar wordt er binnen die normen overlast ervaren, dan is het van belang dat de gemeente klachten ontvangt. (Overigens zijn die normen bedoeld om excessen te voorkomen, en dat is niet hetzelfde als overlast. Dát er incidenteel overlast plaatsvindt, is voor de gemeente acceptabel). Wij gaven aan dat omwonenden steeds minder zin hebben om te klagen vanwege de indruk dat klagen geen zin heeft. Immers, het veelgegeven antwoord door de ambtenaar van de klachtenlijn dat het geluid binnen de normen ligt, geeft je als klager het gevoel dat je een zeur bent en dat er niets met je klacht zal worden gedaan. Het gestaag afnemen van klachten gedurende de laatste jaren heeft de gemeente dus de verkeerde indruk gegeven dat het wel meevalt met de overlast.
Namens B&W gaf de wethouder aan dat ze dit punt zou meenemen. Voor ons is het de bevestiging dat we moeten doorgaan met de inventarisatie van klachten zoals we dat via onze vragenlijsten aan onze achterban zijn begonnen. We zullen op basis daarvan een verslag maken dat we aan de gemeente en de gemeenteraad willen overhandigen zodat ze een reëler beeld hebben van de
werkelijk ervaren overlast. Dit kan dan ook worden meegenomen als in de zomer het SEB behandeld wordt.

Posteractie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft besloten in actie te komen voor het Stadspark en is met een posteractie gestart. Het idee erachter is dat iedereen die voorstander is van minder herrie in het Stadspark, dit kenbaar kan maken door een poster achter het raam te plaatsen. SN! staat sympathiek tegenover elke actie die het belang van rust in het Stadspark wil benadrukken, en geeft daarom gehoor aan het verzoek van de PvdD om deze actie bij jullie onder de aandacht te brengen. Iedereen die mee wil doen aan deze posteractie kan de poster aanvragen bij de PvdD door een mail te sturen aan:
s.jousma.groningen@partijvoordedieren.nl

Stadsparkcommissie voor betere communicatie over het Stadspark
Een van de punten op ons wensenlijstje is de instelling van een Stadsparkcommissie, naar voorbeeld van de Parkcommissie in het Noorderplantsoen: een duidelijke herkenbare en benaderbare instantie die deels bestaat uit omwonenden en gebruikers van het Stadspark, en die een stem heeft bij het verlenen van vergunningen voor evenementen.
De gemeente gaf aan dat ze dit idee willen overnemen. De precieze invulling van die Stadsparkcommissie zal behandeld worden bij de Herijking Visie Stadspark. Of die Stadsparkcommissie er zo uit komt te zien als ons voor ogen staat, is natuurlijk nog wel de vraag, maar op zich vinden we het positief dat dit idee wordt overgenomen.

Tot zover de jongste ontwikkelingen rond het Stadspark. We hebben de wethouder gevraagd naar een tijdlijn over de procedure rond de besluitvorming en een overzicht van de inspraakmogelijkheden voor de verschillende trajecten van de Visie Stadspark, de besluitvorming rond de Drafbaan en het SEB. Dat heeft de wethouder toegezegd. Zodra we dat overzicht hebben, zullen we dat op de site publiceren. Ten slotte nog dit: in het gesprek met de wethouder is nogmaals gebleken dat de meting door de gemeente van de werkelijk ervaren overlast ernstig te kort schiet. Daarom willen we doorgaan met onze inventarisatie van klachten en de waardering voor het Stadspark. We vragen daarom iedereen die nog geen vragenlijst heeft ingevuld en teruggestuurd, dat te doen. Hoe meer respons, hoe beter we de gemeente kunnen vertellen hoe het met de werkelijk ervaren overlast door evenementen in het Stadspark en op de Drafbaan is gesteld.
Heb je tips, vragen of wil je anderszins contact met ons, laat het weten via de mail.

Met strijdbare groet,
Marieke Duijvestijn, Manon van der Meulen, Lucy Pijttersen, Alfred Somsen, Rita
Warmerdam en Marleen van der Wilk,

Namens

logo