Besluitvorming over het Stadspark

Eind november 2022 is de ontwikkeling van de Drafbaan tot supergroen evenemententerrein volop aan de gang. In december en januari 2023 worden er weer van allerlei voorzieningen aangelegd op de oude Drafbaan. De bedoeling is dat dit Evenemententerrein uiteindelijk naadloos zal overgaan in de rest van het Stadspark en er een organisch deel van zal gaan uitmaken.

Hoewel in 2021 beloofd was dat het evenemententerrein op de drafbaan het groenste evenemententerrein van Nederland zou worden, werd de beloofde vergroening nog even uitgesteld en de sintelbaan maar vast geasfalteerd bij gebrek aan een goedkoper plan. Meer hierover staat te lezen in dit artikel op RTVNoord. Ook is duidelijk geworden dat het evenemententerrein vanwege de opbouw en afbraak van festivals 100 dagen per jaar gesloten is voor het publiek.

Wat betreft de inrichting van het Stadspark nieuwe stijl had Stadspark Natuurlijk! voorgesteld om een Stadsparkcommissie op te richten voor de deskundige beoordeling van de ingediende voorstellen voor het Stadspark en om een coördinerende rol te spelen bij de vormgeving van het stadspark nieuwe stijl. De gemeente heeft inderdaad een “Adviesgroep Stadspark” in het leven geroepen waarin verschillende belangengroepen zitting hebben, w.o. ook Stadspark Natuurlijk!, maar op 2 februari 2022 heeft de wethouder in de raadsvergadering verklaard dat deze adviesgroep “geen Stadsparkparlement” zal worden. De vraag is dus wat die Adviesgroep dan wel zal zijn. Officieel heet het dat de AGS aan het college van B&W onafhankelijk advies geeft over plannen die voor de invulling van het Stadspark zijn ingediend. In november 2022 mag de conclusie worden getrokken dat de leden ervan zich weliswaar kritisch en onafhankelijk opstellen bij hun advisering, maar ook dat deze adviezen helemaal aan het eind komen van een intern gemeentelijk besluitvormingsproces en niet aan het begin ervan. Dus of hier werkelijk sprake is van volwassen burgerparticipatie is nog maar de vraag.

En voordat deze Adviesgroep Stadspark was aangetreden had de gemeenteraad op 16 februari 2022 besloten dat er op de huidige parkeerplaats aan de Concourslaan een skatepark zal komen, een plek die omstreden is en volgens het bestemmingsplan niet mag. De voetbalvereniging SC Stadspark (niet vertegenwoordigd in de Adviesgroep) voelt zich misleid door de gemeente, want hun was verteld dat slechts de halve parkeerplaats gebruikt zou worden. Nu het besluit genomen is, blijkt dat het hele parkeerterrein wordt opgeofferd en is het voor de voetbalvereniging te laat om nog te protesteren tegen de gang van zaken. In het Dagblad van het Noorden staat op 22-02-2022 een interview te lezen met een boos bestuurslid. Een jaar later, in maart 2023, is begonnen met eerste fase van de aanleg. Zonder dat er maatregelen zijn getroffen voor een alternatieve (tijdelijke) parkeerplaats werd 2/3 van de parkeerplaats afgezet met hekken waarmee op slag ook 2/3 van de parkeermogelijkheden in het Stadspark zijn verdwenen. Dat heeft in de eerste weekenden al meteen geleid tot een file van geparkeerde auto’s aan beide kanten van de Concourslaan. En voorlopig is er nog geen enkel zicht op een nieuwe parkeerplek voor bezoekers van de voetbalvereniging en van het Stadspark. Het lijkt erop dat de gemeente zwaar heeft onderschat hoe druk het in het Stadspark in het weekend is.

Het evenementenbeleid zal begin 2023 opnieuw geëvalueerd worden. Hoopgevend is dat de gemeenteraad op 2 juni 2021 een motie heeft aangenomen waarin geëist wordt dat er een jaarlijks onderzoek naar overlast door evenementen moet plaatsvinden. De manier waarop de gemeente deze monitoring in het seizoen 2022 vorm heeft gegeven, stemt weinig hoopvol: opheffen van de klachtentelefoon, een klachtenformulier dat 3 x van url-adres is veranderd en niet langer een ontvangstbevestiging aan Stadjers die een melding doen. Voorlopig is deze monitoring alles behalve transparant te noemen.

Een extra reden tot zorg is het feit dat er in de nieuwe plannen ruimte lijkt te worden gemaakt voor luidruchtige en massale evenementen in het Stadspark zelf. Dat moet dan wel met een speciale vergunning, want op het ogenblik is het zo dat er buiten de voormalige drafbaan in de rest van het Stadspark geen evenementen mogen plaatsvinden, tenzij er via een omgevingsvergunning toch toestemming voor is gegeven. Dat gebeurt bijvoorbeeld op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsfestival. Maar voor een initiatief als een Openluchtcinema in het Stadspark zelf (een van de ingediende plannen voor invulling van het Stadspark) is een omgevingsvergunning niet afdoende, omdat dat gaat over een semi-permanente voorziening. Dergelijke semi-permanente voorzieningen zijn regelrecht in strijd met het bestemmingsplan en kunnen dus op korte termijn niet worden gerealiseerd. In de definitieve Visie Stadspark staan wel meer plannen die niet met het huidige bestemmingsplan stroken. Maar ook staat erin te lezen dat men in het Stadspark alleen maar kleinschalige evenementen wil toestaan. Wat dat precies zijn wordt daarin echter weer niet omschreven. Het is dus zaak om alert te blijven en erop te letten wat er precies wordt toegestaan en wat niet, en met welke overlast dat gepaard gaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat de normen die voor het geluid gelden geen waarborg zijn tegen overlast; ook binnen de normen kun je als omwonende of recreant (veel) overlast ervaren.

We willen hierbij nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat Stadjers bij elke vorm van overlast door evenementen een klacht indienen bij de gemeente. Ook al wordt er op dat moment niets met je klacht gedaan, het draagt er als “vinkje” wel degelijk toe bij dat de gemeente overlast serieus neemt. Daarom plaatsen we hier een link naar het digitale klachtenformulier van de gemeente. Dit formulier kun je zowel tijdens als ook na het evenement invullen. Stadstoezicht leest `live’ mee, dus er kan indien nodig meteen worden opgetreden bij overlast (metingen doen, bijvoorbeeld). En denk eraan voor jezelf een kopie of een uitdraai te maken, de gemeente stuurt geen ontvangstbevestiging meer!