Besluitvorming over het Stadspark

HERIJKING VISIE STADSPARK EN DOORONTWIKKELING DRAFBAAN AANGENOMEN.

Op 2 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Groningen tijdens een hectische vergadering de plannen van het college van B&W over de ontwikkeling van het Stadspark en de omvorming van de Drafbaan als evenemententerrein met meerderheid van stemmen aangenomen. Het was bepaald geen hamerstuk, zo valt in dit verslag van Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode te lezen.

Opvallend aan de plannen voor het Stadspark is dat de oorspronkelijke opzet vrijwel ongewijzigd is aangenomen, ondanks het feit dat er vanuit de bewoners van Groningen veel inspraakreacties waren gekomen, die zijn opgenomen in een 836 pagina’s tellend inspraakverslag; heel veel reacties waren uitermate kritisch over de plannen vanwege de gevreesde toename van reuring en de aanslag op de natuurwaarde van het park.

De actiegroep Stadspark Natuurlijk! had voorgesteld om een Stadsparkcommissie op te richten voor de deskundige beoordeling van de ingediende voorstellen voor het Stadspark. Dat heeft de gemeente in de plannen overgenomen, maar onduidelijk is hoe die Stadsparkcommissie wordt samengesteld. Het is niet meer dan logisch dat daar ook plaats moet zijn voor kritische stemmen van omwonenden en natuurliefhebbers, zodat de ontwikkeling van het Stadspark evenwichtig kan gebeuren. Duidelijkheid daarover ontbreekt echter.

Een ander punt van zorg is de ontwikkeling van de Drafbaan als evenemententerrein. De evenementen die in het verleden op de Drafbaan zijn georganiseerd tijdens zgn. geluidsdagen, hebben voor veel overlast gezorgd in de stad, en niet alleen in de direct omliggende wijken, maar ook in veel verder gelegen wijken. De klachtenprocedure die de gemeente Groningen tot nu toe heeft gehanteerd is ontoereikend gebleken voor het registreren van de daadwerkelijke overlast, en Stadjers die klaagden hebben de stellige indruk gekregen dat er met hun klachten behalve registratie niets wordt gedaan, wat uiteraard niet stimulerend is voor de bereidheid om te klagen over overlast .

Het evenementenbeleid zal in het aankomende seizoen 2021-2022 opnieuw geëvalueerd worden. Hoopgevend is dat de gemeenteraad op juni een motie heeft aangenomen waarin geëist wordt dat er een jaarlijks onderzoek naar overlast door evenementen moet plaatsvinden. Details over het hoe en wat zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk in het evaluatieproces worden meegenomen.

Een andere bron van zorg is het feit dat er in de Herijking Visie Stadspark ruimte lijkt te worden gemaakt voor luidruchtige en massale evenementen in het Stadspark zelf. Op het ogenblik is het zo dat er in de rest van het Stadspark geen evenementen mogen plaatsvinden, tenzij er via een omgevingsvergunning toch toestemming voor is gegeven. Dat gebeurt bijvoorbeeld op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsfestival. Maar voor een initiatief als een Openluchtcinema in het Stadspark zelf (een van de ingediende plannen voor invulling van het Stadspark) is een omgevingsvergunning niet afdoende, omdat dat gaat over een semi-permanente voorziening. Dergelijke semi-permanente voorzieningen zijn regelrecht in strijd met het bestemmingsplan en kunnen dus op korte termijn niet worden gerealiseerd. In de definitieve Herijkingsvisie Stadspark staan wel meer plannen die niet met het huidige bestemmingsplan stroken. Maar ook staat erin te lezen dat men in het Stadspark alleen maar kleinschalige evenementen wil toestaan. Wat dat precies zijn wordt daarin echter weer niet omschreven. Het is dus zaak om alert te blijven en erop te letten wat er precies wordt toegestaan en wat niet, en met welke overlast dat gepaard gaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat de normen die voor het geluid gelden geen waarborg zijn tegen overlast; ook binnen de normen kun je als omwonende of recreant (veel) overlast ervaren.

Vanwege corona is het lang geleden dat er een evenement heeft plaatsgevonden dat zware overlast heeft veroorzaakt. Voor nieuwe Stadjers of voor mensen die onlangs in de wijken rondom het Stadspark zijn komen wonen is het misschien lastig voor te stellen hoeveel impact een festival op de Drafbaan of in het Stadspark in woonwijken heeft. Maar besluiten over evenementen die overlast geven mogen niet genomen worden vanuit die onwetendheid. Daarom pleiten we voor een gedegen, onafhankelijk onderzoek naar de overlast van evenementen vóórdat er sprake kan zijn van besluitvorming.

En we benadrukken hierbij dat het van belang is dat Stadjers bij elke vorm van overlast door evenementen een klacht indienen bij de gemeente. Ook al wordt er op dat moment niets met je klacht gedaan, het draagt er als “vinkje” wel degelijk toe bij dat de gemeente overlast serieus neemt. Daarom vermelden we hierbij het klachtennummer van de gemeente: 050 367 11 33.