Besluitvorming over het Stadspark

In februari 2022 is er dan eindelijk duidelijkheid gekomen over de ontwikkeling van de drafbaan als evenemententerrein. Ook is er deze maand een Adviesgroep Stadspark opgericht, die adviezen moet geven over ingediende plannen. Maar vlak voor die tijd heeft de gemeenteraad al een besluit genomen over de locatie van de skatebaan, waarmee zonder inspraak van de burgers al is voorgesorteerd op de ontwikkelingen en de inrichting van het Stadspark.

Hoewel beloofd was dat het evenemententerrein op de drafbaan het groenste evenemententerrein van Nederland zou worden, wordt die vergroening nog even uitgesteld en de sintelbaan maar vast geasfalteerd bij gebrek aan een goedkoper plan. Meer hierover staat te lezen in dit artikel op RTVNoord. Wethouder Chakor belooft echter dat de vergroening echt wordt uitgevoerd en dat ze over de invulling van de Drafbaan nog met omwonenden en recreanten in gesprek gaat. Ondertussen lag er al wel een raadsvoorstel voor kredietverstrekking voor de aanleg van het skatepark en asfaltering van de sintelbaan ter tafel, waar geen enkel advies vanuit de Groninger bevolking voor is geweest. En ten minste één raadslid zag de asfaltering van de Sintelbaan helemaal zitten, getuige de op 2 februari tijdens de raadsvergadering gedane uitspraak: `Normaal gesproken zijn we tegen asfalt en het klinkt gek uit de mond van GroenLinkser, maar deze uitzondering willen we maken. Ik ga over dat asfalt een rondje skeeleren. Overigens is in diezelfde raadsvergadering ook duidelijk geworden dat het evenemententerrein, en daarmee ook de skeelerbaan, vanwege de opbouw en afbraak van festivals 100 dagen per jaar gesloten is voor het publiek.

Wat betreft de inrichting van het Stadspark nieuwe stijl had Stadspark Natuurlijk! voorgesteld om een Stadsparkcommissie op te richten voor de deskundige beoordeling van de ingediende voorstellen voor het Stadspark en om een coördinerende rol te spelen bij de vormgeving van het stadspark nieuwe stijl. De gemeente heeft inderdaad een “Adviesgroep Stadspark” in het leven geroepen waarin verschillende belangengroepen zitting hebben, w.o. ook Stadspark Natuurlijk!, maar op 2 februari heeft de wethouder in de raadsvergadering verklaard dat deze adviesgroep geen Stadsparkparlement zal worden. De vraag is dus wat die Adviesgroep dan wel zal zijn. Voor welke voorstellen en ideeën wordt hun advies gevraagd en wat gebeurt er met dat advies? Alle reden om waakzaam te blijven!

Parkeerplaats Concourslaan febr. 2022

Hoewel deze Adviesgroep Stadspark pas op 14 februari 2022 ter kennismaking voor het eerst bij elkaar is gekomen en nog geen advies heeft kunnen geven, heeft de gemeenteraad toch op 16 februari besloten dat er op de huidige parkeerplaats aan de Concourslaan een skatepark zal komen, een plek die omstreden is en volgens het bestemmingsplan niet mag. Het roept de vraag op hoeveel invloed de Adviesgroep Stadspark zal hebben en stelt vraagtekens bij de visie van B&W op burgerparticipatie. De voetbalvereniging SC Stadspark (niet vertegenwoordigd in de Adviesgroep) voelt zich misleid door de gemeente, want hun was verteld dat slechts de halve parkeerplaats gebruikt zou worden. Nu het besluit genomen is, blijkt dat het hele parkeerterrein wordt opgeofferd en is het voor de voetbalvereniging te laat om nog te protesteren tegen de gang van zaken. In het Dagblad van het Noorden staat op 22-02-2022 een interview te lezen met een boos bestuurslid. Daarin wordt ook een GroenLinks raadslid geciteerd dat ferme taal uitslaat over het gebrek aan burgerparticipatie: “Het is treurig dat wederom geklaagd wordt over gebrekkige participatie. Het zou fijn zijn als het college het een keer voor elkaar krijgt dat er voorstellen worden gedaan waarin de losse eindjes zijn afgehecht.’’ Maar GroenLinks heeft wel voor het voorstel gestemd, terwijl ze ook tegen hadden kunnen stemmen of voor uitstel kunnen pleiten. Dus misschien had dit raadslid de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in gedachten toen hij zijn standpunt verhelderde?

Het evenementenbeleid zal in het aankomende seizoen 2021-2022 opnieuw geëvalueerd worden. Hoopgevend is dat de gemeenteraad op 2 juni 2021 een motie heeft aangenomen waarin geëist wordt dat er een jaarlijks onderzoek naar overlast door evenementen moet plaatsvinden. Details over het hoe en wat zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk in het evaluatieproces worden meegenomen.

Een extra reden tot zorg is het feit dat er in de nieuwe plannen ruimte lijkt te worden gemaakt voor luidruchtige en massale evenementen in het Stadspark zelf. In het (verouderde) locatieprofiel van het Stadspark-Drafbaan wordt gesproken over 6 dance-evenementen die ook in het park zelf mogen plaatsvinden. Dat moet dan wel met een speciale vergunning, want op het ogenblik is het zo dat er in de rest van het Stadspark geen evenementen mogen plaatsvinden, tenzij er via een omgevingsvergunning toch toestemming voor is gegeven. Dat gebeurt bijvoorbeeld op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsfestival. Maar voor een initiatief als een Openluchtcinema in het Stadspark zelf (een van de ingediende plannen voor invulling van het Stadspark) is een omgevingsvergunning niet afdoende, omdat dat gaat over een semi-permanente voorziening. Dergelijke semi-permanente voorzieningen zijn regelrecht in strijd met het bestemmingsplan en kunnen dus op korte termijn niet worden gerealiseerd. In de definitieve Herijkingsvisie Stadspark staan wel meer plannen die niet met het huidige bestemmingsplan stroken. Maar ook staat erin te lezen dat men in het Stadspark alleen maar kleinschalige evenementen wil toestaan. Wat dat precies zijn wordt daarin echter weer niet omschreven. Het is dus zaak om alert te blijven en erop te letten wat er precies wordt toegestaan en wat niet, en met welke overlast dat gepaard gaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat de normen die voor het geluid gelden geen waarborg zijn tegen overlast; ook binnen de normen kun je als omwonende of recreant (veel) overlast ervaren.

Vanwege corona is het lang geleden dat er een evenement heeft plaatsgevonden dat zware overlast heeft veroorzaakt. Voor nieuwe Stadjers of voor mensen die onlangs in de wijken rondom het Stadspark zijn komen wonen is het misschien lastig voor te stellen hoeveel impact een festival op de Drafbaan of in het Stadspark in woonwijken heeft. Maar besluiten over evenementen die overlast geven mogen niet genomen worden vanuit die onwetendheid. Daarom pleiten we voor een gedegen, onafhankelijk onderzoek naar de overlast van evenementen vóórdat er sprake kan zijn van besluitvorming.

En we benadrukken hierbij dat het van belang is dat Stadjers bij elke vorm van overlast door evenementen een klacht indienen bij de gemeente. Ook al wordt er op dat moment niets met je klacht gedaan, het draagt er als “vinkje” wel degelijk toe bij dat de gemeente overlast serieus neemt. Daarom plaatsen we hier een link naar het digitale klachtenformulier van de gemeente. Dit formulier kun je zowel tijdens als ook na het evenement invullen. Stadstoezicht leest `live’ mee, dus er kan indien nodig meteen worden opgetreden bij overlast (metingen doen, bijvoorbeeld) .