Besluitvorming over het Stadspark

BESLUITVORMINGSTRAJECT HERIJKING VISIE STADSPARK EN DOORONTWIKKELING DRAFBAAN IN BESLISSENDE FASE GEKOMEN

Het college van B&W heeft de definitieve plannen voor het Stadspark en de Drafbaan als voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Deze vergadert daar in drie etappes over:

  1. beeldvormende vergadering, op 12 mei
  2. meningsvormende vergadering, op 19 mei
  3. besluitvormende vergadering, op 2 juni

Alleen bij de beeldvormende vergadering hebben Stadjers nog de mogelijkheid de gemeenteraad op de hoogte te brengen van hun visie, via de zogenaamde inspreekmogelijkheid. Die heeft voor de gelegenheid een andere naam gekregen,”bewonersraadpleging”, maar verder is de procedure hetzelfde. Meer informatie daarover via deze link

Tijdens de meningsvormende vergadering discussiëren de raadsleden met elkaar en kunnen ze vragen stellen aan de wethouders.

Daarna worden de standpunten bepaald en is de besluitvorming in feite ten einde. Op de besluitvormende vergadering is het uiteindelijke voorstel meestal niet meer dan een hamerstuk.

Hoe zit het ook alweer met de Drafbaan en het Stadspark? Hieronder een kleine uitleg:

Op 9 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat B&W door mag gaan met het ontwikkelen van de Drafbaan tot een groot, groen en duurzaam evenemententerrein.

In de (inmiddels beruchte) Businesscase had de gemeente een voorlopige schets gemaakt van die ontwikkeling. De gemeenteraad heeft op 9 september echter ook besloten dat die Businesscase opnieuw onder de loep moet worden genomen. In november had de wethouder de individuele omwonenden via een brief uitgenodigd om via on-line sessies mee te denken over de invulling van het evenemententerrein. Deze sessies hebben in december plaatsgevonden. Als actiegroep waren we hiervoor niet uitgenodigd, wel deden leden van onze groep op persoonlijke titel eraan mee.

Na afronding van deze sessies en op basis van andere voorstellen en adviezen, zoals de herziene Businesscase, zal de wethouder een voorstel formuleren dat naar de gemeenteraad gaat. De uiteindelijke beslissing (over de Drafbaan dus) ligt dus in handen van de raad. Het was de bedoeling dat dit in december 2020 allemaal afgerond zou zijn, maar inmiddels is duidelijk dat besluitvorming hierover is uitgesteld.

Parallel hieraan is er een andere ontwikkeling gaande, die gaat over de ontwikkeling van de rest van het Stadspark. Dat is een behoorlijk ingewikkeld verhaal:

– in het huidige bestemmingsplan geldt voor het hele Stadspark, inclusief de Drafbaan, de norm van 12 geluidsdagen, in de volksmond herriedagen genoemd, waarop grote muziekevenementen kunnen plaatsvinden. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze grote evenementen bij voorkeur op de Drafbaan plaatsvinden.

– Momenteel werkt men binnen de gemeente aan de zgn. Herijking visie Stadspark, een overkoepelende visie op het Stadspark, op basis waarvan andere plannen kunnen worden gemaakt. Op grond van die overkoepelende visie wil men ook een zogenaamd locatieprofiel maken voor de rest van het Stadspark, náást dat van de Drafbaan. Over de Herijking visie Stadspark heeft de Klankbordgroep een advies uitgebracht. Hierna is de Herijking visie Stadspark de inspraak ingegaan. Als de gemeente die inspraak heeft verwerkt gaat het voorstel als definitief voorstel naar de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat dit tegelijk met het voorstel voor de Drafbaan gaat gebeuren.

Die Klankbordgroep is een adviescommissie, bestaande uit door de gemeente geselecteerde vertegenwoordigers van diverse organisaties die op enigerlei wijze een band hebben met het Stadspark (denk nu aan onder meer wijkraden, natuurbeschermingsorganisaties, Vereniging van tuinhuisjes, Groninger promotieclubs etc.) Het is een gesloten groep en wat er besproken wordt, mag niet met derden worden gedeeld, dus ook niet met de achterban. De adviezen van de Klankbordgroep zijn inmiddels verwerkt in de Herijking visie Stadspark. Omdat de Klankbordgroep geheimhoudingsplicht had, is de inbreng van de omwonenden in dit hele proces uiterst gering geweest.

Op het ogenblik is het zo dat er in de rest van het Stadspark geen evenementen mogen plaatsvinden, tenzij er via een omgevingsvergunning toch toestemming voor is gegeven.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op 5 mei: het Bevrijdingsfestival vindt behalve op de Drafbaan ook in delen van de rest van het Stadspark plaats. Een omgevingsvergunning kan pas afgegeven worden als er een evenementenvergunning voor is verleend. Er wordt dan nog eens extra naar het evenement gekeken, wat voor impact het heeft op de natuur, de omgeving en de omliggende wijken, en officieel hebben wijkraden daar ook een stem in. Maar zoals al eerder gezegd branden deze liever niet hun vingers aan dergelijke beslissingen en blijven zij neutraal. Ben je het als omwonende of natuurliefhebber niet eens met de verleende vergunning, dan heb je binnen 6 weken na afgifte ervan het recht om bezwaar te maken. Dat gebeurt dan bij een onafhankelijke gemeentelijke commissie. In principe kun je zo als omwonende de organisatie van het desbetreffende feest tegenhouden, Maar in de praktijk wordt pas vrij laat (2 weken van tevoren is geen uitzondering) bekend gemaakt dat een bepaald evenement zal plaatsvinden, dus bezwaarmaken gebeurt veelal pas achteraf. Dan is het eventuele leed al geleden. Heb je bezwaar gemaakt, maar vindt de commissie je bezwaar ongegrond, dan kun je nog de stap naar de rechtbank maken.

Al met al heel wat rompslomp, en een proces dat tijd, geld en heel veel ergernis kost, van alle partijen. Het zou veel beter zijn als omwonenden eerder bij het proces betrokken worden, zodat evenementen die achteraf geen goed idee zijn geweest, vooraf beter op mogelijke bezwaren gescreend hadden kunnen worden.

We pleiten dan ook voor het instellen van een zogenaamde “Stadsparkcommissie”, die bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden en natuurorganisaties, en die niet praat vanuit de verschillende wijkraden – die liever neutraal blijven omdat ze hun hele achterban willen vertegenwoordigen – maar die het welbevinden van het Stadspark, de gewone, individuele bezoekers en de omwonenden centraal stelt en die standaard bij een verzoek voor een omgevingsvergunning betrokken wordt.

Het is zaak om scherp in de gaten te blijven te houden hoe het definitieve voorstel voor de Herijking visie Stadspark eruit komt te zien en wat er in het nieuwe locatieprofiel komt te staan. In het nieuwe locatieprofiel zal geregeld worden waar in het Stadspark evenementen kunnen worden gehouden, naast evenementen op de Drafbaan. Veelal gaat dat om kleine evenementen, maar ook kleinere evenementen kunnen voor veel overlast zorgen, zo hebben de bewoners van Laanhuizen ervaren toen in 2019 het Terrassenfestival voor hun neus plaatsvond. Voor 3 grote evenementen in voorjaar en zomer is het bovendien mogelijk dat de eindtijd ná 12 uur ’s nachts valt ( op 26 april, 5 mei en 28 augustus – zie https://gemeente.groningen.nl/drafbaan). Het concept van de Herijking visie Stadspark is in de week van 15 februari gepresenteerd en heeft een inspraakprocedure doorlopen. 8000 omwonenden van het Stadspark hebben een brief gekregen met daarin informatie over de inspraakprocedure, daarnaast staat de informatie te vinden op de speciale website van de gemeente over het Stadpark. Klik hier om op die site terecht te komen. De inspraakreacties zullen door de gemeente verzameld en beoordeeld worden waarna het college van B&W een advies opstelt dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Pas daarna zal het locatieprofiel worden vastgesteld.

De definitieve versie van de Herijking Visie Stadspark, de plannen voor de Drafbaan en de bijbehorende collegebrief wijken vrijwel niet af van de eerste versies. Wat betreft de herijking Visie Stadspark is daar een inspraakverslag van 836 pagina’s bijgevoegd, waarop de diverse ingekomen reacties staan vermeld, met daarachter het commentaar van de gemeente. Dat is in de meeste gevallen nietszeggend (“we zullen uw reactie meenemen in de vervolgprocedure”, of woorden van gelijke strekking), zodat we nog steeds geen idee hebben welke kant het op gaat. De gemeente kiest voor een rookgordijn om de werkelijke plannen te verhullen. Over transparantie en burgerparticipatie gesproken!

Oorspronkelijk leek B&W van plan te zijn het bestemmingsplan aan te passen zodat er naast 12 geluidsdagen op de Drafbaan ook in de rest van het Stadspark 12 extra geluidsdagen konden worden toegestaan. Uit het concept van de Herijking Visie Stadspark valt dat niet goed op te maken, anders dan dat er in de definitieve Visie heel wat plannen staan die niet met het huidige bestemmingsplan stroken. Maar ook staat erin te lezen dat men in het Stadspark alleen maar kleinschalige evenementen wil toestaan. Wat dat precies zijn wordt daarin echter weer niet omschreven. Het is dus zaak om alert te blijven en erop te letten dat de omschrijving van wat men wil toestaan klopt met de vergunning en het bestemmingsplan en dat de overlast binnen de perken blijft. Daarbij moet worden opgemerkt dat de normen die voor het geluid gelden geen waarborg zijn tegen overlast; ook binnen de normen kun je als omwonende of recreant (veel) overlast ervaren.

Maar over de evenementen zelf wordt later in het jaar een beslissing genomen als het Evenementenbeleid van de gemeente wordt geëvalueerd en herijkt. Dus als er nu kleinschalige evenementen in het Stadspark worden toegestaan in de verwachting dat het dan wel mee zal vallen met drukte en overlast, kunnen we voor een onplezierige verrassing komen te staan als bij de vaststelling van het nieuwe evenementenbeleid blijkt dat die kleinschaligheid heel wat grootschaliger is dan het woord doet vermoeden.