Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk!

Speciaal voor de aanstaande verkiezingen op 14, 15 en 16 maart hebben we dit bericht gewijd aan de standpunten die de verschillende partijen hebben over hun visie op het Stadspark, de evenementen op de Drafbaan en de overlast van diezelfde evenementen. Want onze keuze in het stemhokje bepaalt welke partijen er de komende 4 jaar in de gemeenteraad zitting zullen nemen. De grootste partijen zullen naar verwachting het college van B&W vormen en dus het beleid bepalen.

Wat er op de Drafbaan en in het Stadspark gaat gebeuren, is afhankelijk van welke partijen in het college van B&W komen te zitten. Het valt echter niet mee om snel een overzicht te krijgen wat elke partij met het Stadspark en de evenementen voorheeft. De partijprogramma’s zijn bij elke partij weer anders van opzet en de vele ronkende woorden kunnen verbloemen welke betekenis erachter schuilgaat.

Daarom hebben we ten behoeve van onze achterban en andere belangstellenden een alternatieve stemwijzer gemaakt.

  • Ten eerste hebben we alle partijen 5 stellingen voorgelegd met het verzoek aan te geven of ze voor of tegen de stelling zijn met de mogelijkheid hun keuze kort toe te lichten.
  • Daarnaast hebben we alle partijprogramma’s doorgenomen op de steekwoorden Stadspark, natuur, evenementen en (geluids)overlast en per partij kort hun visie op die onderwerpen samengevat. En omdat woorden en daden niet altijd samengaan hebben we ook het stemgedrag in de gemeenteraad bekeken op 3 onderwerpen die met het Stadspark en de evenementen te maken hebben. Tezamen vormt dit alles een soort alternatieve stemwijzer. Ga voor het overzicht van de partijprogramma’s en het stemgedrag naar de pagina Stemwijzer Stadspark Natuurlijk!

We zijn ons ervan bewust dat iedereen zijn eigen afweging wil maken. We hebben ons hierbij dan ook onthouden van commentaar en geven niet meer informatie dan wat de partijen zelf hebben gezegd, geschreven en hoe ze gestemd hebben. Iedereen mag daaruit zelf een conclusie trekken. Het is uiteraard aan te raden om zelf meer informatie te verzamelen door bijvoorbeeld de partijprogramma’s door te lezen en verkiezingsbijeenkomsten te volgen of te bezoeken. En wil je het grote lijsttrekkersdebat op OOGtv van 14-3 terugzien, klik dan hier. Een waarschuwing vooraf: in dat lijsttrekkersdebat ging het nauwelijks over de natuur of het Stadspark en al helemaal niet over overlast door evenementen. Wees je er bovendien van bewust dat alle partijen zichzelf in verkiezingstijd van hun beste kant laten zien. Wat er na de verkiezingen van alle mooie woorden overblijft, is dan ook nog maar de vraag

Hieronder vind je de 5 stellingen met daarbij aangegeven welke partijen voor of tegen de stelling waren.

Antwoorden op de stellingen

De 16 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn, op volgorde van plaats op het stembiljet:

1. GroenLinks. 2. PvdA. 3. D66, 4. SP (Socialistische Partij), 5. VVD, 6. CU (ChristenUnie), 7. PvdD (Partij voor de Dieren), 8. CDA, 9. Stadspartij, 10. S&S (Student & Stad) 11. PVV., 12. PZ (Partij van de Zuinigheid), 13. PvhN (Partij voor het Noorden), 14. FvD, 15. BvNL, 16 TD (Teunis Dokter).

De PvdA en S&S hebben niet of pas na publicatie op onze stellingen gereageerd. Zij ontbreken in onderstaand overzicht. D66 had de antwoorden naar een verkeerd adres gestuurd. Die antwoorden zijn inmiddels toegevoegd.

1. Het economische voordeel van grote evenementen op de Drafbaan is voor de stad zo groot dat het opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de omliggende en verder gelegen wijken.

Ja, zeiden: VVD, CDA,

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, SP, CU, PvdD, Stadspartij, PVV, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

2. De uitgeroepen klimaatnoodtoestand, en de aangenomen motie van juni 2021 over tegengaan overlast Drafbaan, kunnen leiden tot minder grote evenementen en halvering van het aantal “geluidsdagen” op de Drafbaan.

Ja, zeiden: SP, PvdD, CDA, Stadspartij, PZ, PvnN, FvD

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, VVD, CU, PVV, BvNL, TD

3. Ten behoeve van de leefbaarheid en de volksgezondheid moet er in stedelijk gebied meer aandacht komen voor het belang van rust en natuur in groene gebieden zoals het Stadspark.

Ja, zeiden: GroenLinks, D66, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, Stadspartij, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

Nee, zeiden: –

4. Omwonenden van festivalterreinen die overlast ervaren van grote evenementen, moeten meer zeggenschap krijgen over de voorwaarden waaronder die evenementen plaatsvinden.

Ja, zeiden: GroenLinks, D66, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

Nee, zeiden: –

5. De lasten van grote, wijkoverstijgende evenementen moeten evenredig worden verdeeld over alle inwoners van de stad. Daarom is het noodzakelijk grote evenementen te spreiden over de hele stad en niet alleen maar te concentreren op de Drafbaan en het Stadspark.

Ja, zeiden: SP, CU, PvdD, CDA, Stadspartij, PVV, PvhN, FvD, TD

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, VVD, PZ, BvNL

Het veel uitgebreidere en volledige overzicht met de toelichting van de partijen op hun keuze vind je op pagina Stellingen over het Stadspark en evenementen:

Stadspark niet langer een plek voor de happy few – voortaan is iedereen welkom!

Wat een opluchting en wat fijn voor alle Stadjers die tot nu toe niet in het Stadspark mochten komen! Het Stadspark wordt een park voor de hele stad!” zo staat het letterlijk in de aanhef van de Nieuwsbrief Zuid die de gemeente op 21 januari verstuurde. En het ontwerp voor het nieuwe evenemententerrein op de plaats van de “monumentale drafbaan” wordt bovendien “eerst besproken met bewoners en andere betrokkenen”.

Dat het Stadspark nu níét een park is voor de hele stad, wisten we niet. Toegangspoortjes waar je wordt gecontroleerd alvorens je het park mag betreden hebben wij nooit gezien en geen BOA die ons in het park heeft aangehouden met de vraag of wij er wel mogen komen. En dan die bewoners met wie gesproken gaat worden… Bewoners waarvan? Van het Stadspark of van die monumentale drafbaan? Dus de vleermuizen, de vogels en de regenwormen? Wat een overwinning voor de Partij van de Dieren! De echte bewoners van de drafbaan worden eindelijk serieus genomen als gesprekspartners en belanghebbenden!

Of ligt het anders? Natuurlijk ligt het anders. Als je iets verder doorleest in de nogal onzorgvuldig geschreven aankondiging kun je doorklikken naar een collegebrief aan de raad. En dan blijkt dat het niet zozeer om het hele Stadspark gaat, maar alleen om de drafbaan, die nu “Evenemententerrein Stadspark” wordt genoemd. En ook dat er nog heel wat onzekerheden zijn; B&W vraagt geld om plannen te realiseren die verre van duidelijk zijn, sterker nog, die regelrecht in tegenspraak zijn met de belofte van pakweg een jaar geleden, toen vol trots de ambitie werd uitgesproken dat hier het “groenste evenemententerrein van Nederland” werd gerealiseerd. Die verduurzaming was de kern van het beleid, maar uit de raadsbrief blijkt dat het verduurzamen nog even op zich laat wachten. Corona en zo. Ondertussen vraagt B&W wel veel geld voor tijdelijke, niet duurzame oplossingen. En er wordt alvast begonnen met het asfalteren van de sintelbaan. Dat was volgens de brief de beste oplossing, maar “groen” kun je dat niet noemen. Ook wil de gemeente een paar ton investeren in de metamorfose van de parkeerplaats aan de Concourslaan in een skatebaan. Ondertussen is niet duidelijk waar de te verwachten drommen Stadjers en anderen die het park per auto willen bezoeken, dan kunnen gaan parkeren. (In de Herijking Visie Stadspark was sprake van een parkeerplaats op die monumentale drafbaan…) En hoe de verkeersstroom zal worden geregeld nu men het park autoluw wil maken is ook nog een raadsel. Die essentiële vraag waar veel van afhangt, ook voor de invulling van de rest van het Stadspark, wordt evenmin beantwoord. Maar uit beantwoording aan de raad werd wel duidelijk dat men de skaters niet op de Drafbaan plant omdat het nieuwe evenemententerrein vanwege opbouw en afbraak van festivals 100 dagen per jaar afgesloten zal zijn voor het publiek!

Dus het nieuwe parkterrein dat voor de hele stad is bedoeld is bijna een derde deel van het jaar dicht. Daar bestaat een goed Nederlands woord voor: volksverlakkerij.

Ons advies aan de raad: stel besluitvorming hierover uit totdat álle plannen duidelijk zijn. En let op de volgorde waarin B&W de plannen aanbiedt. Niet eerst de details, maar eerst de grote lijnen. En geld uitgeven voor tijdelijke, niet duurzame oplossingen is simpelweg verspilling van geld dat beter ergens anders aan kan worden besteed. Bijvoorbeeld aan zaken die daadwerkelijk bijdragen aan verduurzaming.

Goede Voornemens

Welkom op de site van de vereniging Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park en het evenementenbeleid in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“. En op de Agenda kun je de actuele stand van zaken in de gemeentelijke politiek volgen en zien welke evenementen er op de drafbaan en in het park gepland staan.

GOEDE VOORNEMENS

Tegen het einde van het jaar zijn de goede voornemens en de nieuwjaarswensen niet van de lucht. Iedereen wenst elkaar een goede toekomst toe, waarin alles beter zal zijn dan nu. Maar zal dat ook gelden bij de ontwikkelingen rond de Drafbaan en het Stadspark?  

Momenteel is de pas aangestelde parkregisseur bezig met verkennende gesprekken met diverse organisaties en personen met de bedoeling eind januari een parkcommissie te vormen die als adviescommissie de gemeente zal adviseren over de ontwikkelingen volgens de Stadsparkvisie. Het bestuur van Stadspark Natuurlijk! heeft tijdens een wandeling door het Stadspark kennisgemaakt met de parkregisseur. Het was een prettige kennismaking, waarin beide partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren. Uit het gesprek werd duidelijk dat de parkcommissie voor het Stadspark wordt opgezet als een adviescommissie, naar het voorbeeld van de parkcommissie voor het Noorderplantsoen – waar in november nogal wat om te doen is geweest. Het is de bedoeling dat deze Stadsparkcommissie gaat bestaan uit maximaal 10 leden die representatief moeten zijn voor de gehele bevolking van Groningen. Deze commissie zal regelmatig bijeenkomen om advies te geven over ingediende plannen en initiatieven. Tevens wil de gemeente dat de beoogde leden de Stadsparkvisie onderschrijven. Nu is deze visie een 72 bladzijden tellend document waarin tal van speerpunten worden aangestipt die deels tegenstrijdig lijken te zijn, zoals het versterken van de biodiversiteit en het behoud van rust aan de ene kant, met aan de andere kant de wens voor meer reuring en grotere publiekstrekkers. Dat betekent dat er door de Stadsparkcommissie keuzes moeten worden gemaakt en in dat verband is de samenstelling van de Stadsparkcommissie van groot belang. Wie nemen daar zitting in en spelen de zienswijzen die veel Stadjers destijds hebben ingediend nog een rol? Is er voor de commissie voldoende ruimte om rekening te houden met de veel geuite wens tot behoud van rust en natuur in het park? Maar los daarvan: de commissie doet niet meer dan adviezen geven, die de gemeente rustig naast zich meer kan leggen.

Dat hadden wij graag anders gezien toen wijzelf destijds het idee van een Stadsparkcommissie opperden. Naar het voorbeeld van de manier waarop het Vondelpark in Amsterdam wordt beheerd, hadden wij het idee geopperd voor een Stadsparkcommissie die een coördinerende rol speelt bij activiteiten en beheer van het park, om het kwetsbare park beter te kunnen beschermen. Maar dat idee vond hier geen voedingsbodem.

Alle goede bedoelingen ten spijt: het stelt ons teleur dat de gemeente geen lering heeft getrokken uit de recente ontwikkelingen binnen de parkcommissie van het Noorderplantsoen en gewoon volgens het vertrouwde recept door wil gaan, waarbij de gemeente de regie volledig in handen heeft. Wim Koks van de SP heeft hier in de gemeenteraad vragen over gesteld. Het antwoord van B&W is te vinden via deze link. Het is zo vaag en algemeen dat je er alle kanten mee op kunt en stelt daarom niet echt gerust. En het feit dat de gemeente alvast besloten heeft om de parkeerplaats aan de Concourslaan aan te wijzen als locatie voor het skatepark zonder dat de nog samen te stellen stadsparkcommissie daar een advies over heeft kunnen uitbrengen, kan als een veeg teken worden opgevat. Hoe serieus neemt B&W die stadsparkcommissie eigenlijk? Vooralsnog heeft Stadspark Natuurlijk! voor 2022 het goede voornemen om goed contact te houden met de parkregisseur en met een positief-kritische houding deel te gaan nemen aan de Stadsparkcommissie.

In november 2021 speelde de inspraak op de Omgevingsvisie, die momenteel in de week ligt voor aanname in de gemeenteraad. De gemeente heeft nu een reactienota geschreven voor de Omgevingsvisie, waarin een overzicht staat van alle ingebrachte zienswijzen, met vermelding van hoe ze daarmee willen omgaan. Ook Stadspark Natuurlijk! had een korte zienswijze geschreven.

Het goede nieuws is dat de gemeente inhoudelijk heeft gereageerd op onze voorstellen, dat is al meer dan wat er vorig jaar met onze zienswijze op de Visie Stadspark gebeurde.

Het slechte nieuws: de gemeente vindt haar inhoudelijke argumenten beter dan de onze en neemt onze suggesties, voorstellen of zorgen niet over.

Dus:

– geen nadruk op rust en ontspanning in grote groene gebieden zoals het Stadspark.

– geen oog voor onze zorg over een extra fietsverbinding langs de heemtuin.

– geen heldere belangenafweging tussen grote evenementen en het effect daarvan op omwonenden, want die is in juni 2021 al geweest. Een argument dat formeel klopt maar inhoudelijk niet.

– geen aanvullende tekst over monitoring en bijsturen van beleid op basis van resultaten van monitoring. Het bestemmingsplan zou voldoende waarborg bieden.

Uiteindelijk een teleurstellende reactie, we zullen moeten blijven opletten bij alle komende ontwikkelingen.

De verkiezingen komen eraan! Op 16 maart 2022 kunnen de Stadjers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Om te weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de ontwikkelingen binnen het Stadspark en de Drafbaan is het goed om niet alleen naar hun verkiezingsprogramma te kijken, maar ook naar het stemgedrag in de afgelopen jaren. Want de goede voornemens zijn altijd wel volop te vinden in de verkiezingsprogramma’s, maar bij de uitwerking ervan laat de praktijk nog wel eens te wensen over. Stadspark Natuurlijk! zal de komende maanden uitgebreid aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen besteden. Hou de site dus in de gaten.

Ten slotte willen we graag afsluiten met een nieuwjaarswens:

We wensen iedereen een voorspoedig, gezond 2022 toe, waarin het Stadspark naast een gezellige plek voor alle Stadjers ook de rust en stilte kan blijven bieden aan die Stadjers die het park waarderen om de weldadige combinatie van natuur en rust.

En op de Drafbaan is een feestje op zijn tijd prima, maar met mate, en met voldoende aandacht voor de aanslag die die feestjes hebben om de omgeving en omwonenden.

Alfred, Lucy, Manon, Marieke en Marleen, namens

Sportbestemming Drafbaan: licht aan het einde van de tunnel?

En weer is corona de spelbreker voor evenementen in vrijwel alle sectoren. Overal waar veel mensen gedurende langere tijd samenkomen moet gevreesd worden voor besmetting. Daarmee gaat er een streep door grote en kleine feestjes. Dat is in de eerste plaats een ramp voor de artiesten en de ondersteunende crewleden die er hun boterham mee verdienen, en daarnaast voor het publiek dat ernaar snakt om uit de coronacocon te komen. Dat dat droevig is en voor sommigen misschien wel rampzalig staat buiten kijf. Maar hoe erg en verdrietig ook, het stemt wel tot nadenken en roept de vraag op of er bij het evenementenbeleid van onze stad niet te veel belang wordt gehecht aan massa-evenementen van buitenproportionele omvang.

Dat had het stadsbestuur graag anders gezien toen het in juni 2020 het voortouw nam om de drafbaan om te turnen tot een grootschalig evenemententerrein. Met de zegen van de wethouder van sport werd de bestemming van misschien wel het grootste sportterrein van Groningen, de stad die zichzelf graag afficheert als topsportstad, veranderd in dat van een feestterrein. Er werd een jaar over gesteggeld, maar op basis van een businesscase die door experts onrealistisch en boterzacht werd genoemd, werd in juni 2021 het uiteindelijke besluit genomen. Ook toen heerste corona nog, maar dat zou snel veranderen en dus werd er haast gemaakt met het afserveren van de drafsport. Met hand- en spandiensten van Mojo werden er grote namen gecontracteerd, zodat er in juni 2022 in één week tijd in totaal meer dan honderdduizend mensen naar in elk geval 3 grote evenementen kunnen gaan. Dit alles vanwege de roem van Groningen als evenementenstad.

Desondanks zitten we voor de tigste keer in een lockdown terwijl er opnieuw zeer besmettelijke en mogelijk resistente virusvarianten op de loer liggen. Wat gaat dit betekenen? Weer uitstel en dus opnieuw een voormalige drafbaan die er als evenemententerrein misschien of vermoedelijk nog wel jaren kaal en verlaten bij blijft liggen?

Of wordt het tijd voor bezinning, durven bestuurders buiten de lijntjes te denken en gaan de gedachten uit naar misschien toch een andere bestemming voor het immens grote terrein? Bij de Stadjers, die grote groep mensen die bij burgerparticipatie in deze stad telkens weer over het hoofd worden gezien, leven er wel andere ideeën. Eén ervan willen we hieronder presenteren:

Geef de voormalige drafbaan haar sportbestemming terug en laat het een terrein worden waar verschillende populaire breedtesporten kunnen worden beoefend.

Eén groep heeft zich al nadrukkelijk gemeld: de skaters. Wat zou nou prachtiger zijn dan een deel van de drafbaan in te richten als skatebaan, en dan geen kleintje, maar een groot terrein waar plaats is voor zowel beginners als gevorderden en waar ook de toeschouwers plezier aan beleven. Zoiets is bijvoorbeeld te zien in Amsterdam, op het Zeeburgeiland, waar jong en oud op een prachtig, toegankelijk sportpark naar hartenlust aan het skaten zijn – en dus in de frisse lucht bewegen en tegelijkertijd sociale interactie hebben. Een ideale, sportieve buitenactiviteit waar in onze stad veel behoefte aan is, en niet alleen in coronatijd.

Daarnaast biedt het terrein nog genoeg ruimte voor andere sporten; wat bijvoorbeeld te denken van padelbanen, de sport waar Arjen Robben zich hard voor maakt? Of, in de winter als het vriest, een ijsbaan, die in de zomer dienst kan doen als skeelerbaan. Uitgekiend neergezette zonnepanelen kunnen zorgen voor de behoefte aan groene energie, zodat het terrein selfsupporting wordt. Voor een goede, op duurzaamheid gebaseerde, horecavoorziening is ook nog plaats genoeg.

Het staat of valt allemaal met de visie van bestuurders die al vanaf 2012 of wellicht nog eerder in de lobbyfuik van de evenementenbranche zijn terechtgekomen en een tunnelvisie hebben ontwikkeld waarin er maar één bestemming voor de drafbaan mogelijk is: die van evenemententerrein van on-Groningse proporties. Durven ze ooit nog eens uit die tunnel te komen of zitten ze er al zo diep in dat ze het licht aan de andere kant ervan niet meer zien, dat van de schijnwerpers van het mooiste sportpark van Nederland, waar in de eerste plaats de Stadjers zelf plezier aan beleven?

Het Stadspark met inbegrip van de Drafbaan was het geschenk van Jan Evert Scholten, die de stad een volkspark wilde schenken waar de Stadjers in de frisse lucht konden recreëren. Toen al dacht hij aan het belang van bewegen in de frisse lucht ten behoeve van de volksgezondheid. Een eeuw later moet dat belang nog steeds voorop staan bij stadsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van hun burgers. Een laagdrempelig sportpark waar veel mensen en met name jongeren hun energie kwijt kunnen is een veel betere keuze dan een terrein dat er grote delen van het jaar verlaten bij blijft liggen, omdat de kastelen die erop gebouwd moeten worden, helaas uit gebakken lucht blijken te bestaan.

Het wordt tijd dat het mantra “Evenementen zijn goed voor de stad” verandert in “Gezonde burgers zijn goed voor de stad”. Dat vereist een andere blik, een andere manier van kijken naar wat echt belangrijk is, maar beleidsmakers die uit het juiste hout gesneden zijn, moeten die keuze durven maken en een in het verleden gemaakte keuze heroverwegen als die in het heden de verkeerde blijkt te zijn.

Geen daden maar woorden

Na alle voor de liefhebbers van natuur en rust teleurstellende besluiten die de Groninger politiek het afgelopen jaar heeft genomen, kwam de op 13 oktober jl. door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen motie voor vriend en vijand als een volkomen verrassing: Groningen roept de klimaatnoodtoestand uit! Volgens GroenLinks raadslid Ceciel Nieuwenhout, indiener van de motie, geeft Groningen hiermee een belangrijk signaal af, namelijk dat de tijd begint te dringen om nog wat tegen klimaatverandering te kunnen doen: “Dit is een belangrijk signaal, dat het ons menens is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis af te wenden, en dat gemeenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om de klimaatdoelen zoals internationaal vastgelegd om de meest gevaarlijke vormen van klimaatverandering te voorkomen, te behalen.”

Het uitroepen van een noodtoestand wil nogal wat zeggen: normaal gesproken geeft dit de overheid vergaande bevoegdheden om besluiten te nemen die op grote tegenstand bij de burgers kunnen rekenen. Hierbij kun je denken aan een avondklok, stillegging van het openbare leven, toename van politiecontroles etc. Dus aan welke maatregelen moeten we denken als het om het uitroepen van de klimaatnoodtoestand gaat?

We kunnen ons hier heel wat bij voorstellen: een totaalverbod op vuurwerk, bijvoorbeeld. Of het terugdraaien van het omstreden besluit om het Suikerunieterrein voor woningbouw geschikt te maken zonder rekening te houden met de daar ontstane natuurgebieden. Of, en dat zou ons zeer dapper en lovenswaardig in de oren klinken, het halveren of zelfs volledig in de ban doen van het aantal grote en supergrote evenementen op de voormalige drafbaan in het Stadspark. Geen Guns N’ Roses of Green Day of andere wereldsterren meer die van heinde en verre komen aanvliegen om 50.000 fans uit heel het land een paar aangename uurtjes te bezorgen. Dat soort massale evenementen brengt een gigantische verkeersstroom op gang die de CO2-uitstoot een fikse boost geeft. Een besluit om daar een eind aan te maken zou daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten in de strijd om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Bovendien laat het zien dat Groningen, waar de evenementenbranche een verdienmodel van formaat is, bereid is echte offers te brengen. Greta Thunberg zou in haar handen klappen van vreugde!

Maar nee, zo ingrijpend is het uitroepen van de klimaatnoodtoestand niet: de motie houdt alleen in dat het College van B&W wordt opgeroepen om in Den Haag om (financiële) hulp te vragen om de Groningse klimaatdoelen makkelijker te kunnen maken. Dus wel in Den Haag om geld vragen en daar de verantwoordelijkheid leggen, maar niet zelf besluiten durven nemen die serieus bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Met het aannemen van deze motie laat de gemeenteraad zien dat men in Stad hecht aan het omgekeerde van een overbekend motto: geen daden maar woorden! Daar wordt het klimaat geen greintje beter van.

Van uitstel komt…?

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk! Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht, kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Ervaar je overlast door een evenement, dan kun je een melding doen bij de gemeente. Ga naar de pagina Evenementen en overlast voor meer informatie.

In onderstaand blog geven we regelmatig commentaar op actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op het stadspark of het evenementenbeleid van de gemeente Groningen.

Visualisatie impact overlast aan de hand van peiling onder de aanhang van Stadspark Natuurlijk!

VAN UITSTEL KOMT…?

In alle gesprekken die Stadspark Natuurlijk!, toen nog als actiegroep, heeft gehad met de vertegenwoordigers van de gemeente over de overlast door evenementen, werd verwezen naar de nieuwe evenementenvisie die in de maak was en die naar verwachting aan het eind van de zomer van 2021 zou worden gepresenteerd. Dan zou er volgens de gebruikelijke gang van zaken een inspraakronde voor burgers komen, waarna de gemeenteraad er ergens in het najaar van 2021 een besluit over zou nemen.

De evenementen die vanaf 2022 worden gehouden, zouden dus onder de nieuwe regels vallen. Onder andere vanwege dat nieuwe evenementenbeleid besloot de actiegroep Stadspark Natuurlijk! een vereniging te worden om als bewonersorganisatie sterker te staan in de dialoog met de gemeente. Op onze herhaalde vragen of er al meer bekend was over het hoe en wat van die nieuwe evenementenvisie werd echter ontwijkend geantwoord. Maar op 23-9 lazen we in het Dagblad van het Noorden, in dit artikel van Johan de Veer waarom: Het Groningse stadsbestuur vindt het onwenselijk om organisatoren nu lastig te vallen met nieuwe gemeentelijke inzichten. Na de verkiezingen van volgend jaar moet een nieuw college van burgemeester en wethouders maar met een Evenementenvisie 2022-2025 op de proppen komen.

Door dit heikele onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heen te tillen kunnen de evenementen voor 2022 gewoon op de oude voet georganiseerd worden, zonder dat men zich op het stadhuis nu druk hoeft te maken om ‘ingrijpende’ maatregelen als een mogelijke verlaging van decibellen of vervroeging van eindtijden. Wel wil men al voorafgaand aan die gemeenteraadsverkiezingen aan de slag met de nieuwe evenementenvisie. Blijkens een brief aan de gemeenteraad die ook aan Stadspark Natuurlijk! is gestuurd, wil men op het gemeentehuis de komende maanden aan de slag met reacties van niet alleen evenementenorganisaties, maar ook van inwoners en maatschappelijke organisaties. Na de verkiezingen kan het definitieve voorstel voor de evenementenvisie dan aan de wensen van het nieuwe college worden aangepast om deze in de tweede helft van 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Dat het gemeentebestuur zich zorgen maakt over de toenemende zorgen en kritiek van de Stadjers over de impact van alle evenementen blijkt uit deze passage uit het krantenartikel: Ondertussen is de discussie over hoeveel overlast omwonenden van de wijken rond het Stadspark kunnen en willen verdragen als het toch weer ‘los’ gaat, actueel en in volle gang. Het stadsbestuur had rond deze tijd een nieuwe evenementenvisie willen presenteren. Het was van plan die te bespreken met bewoners, maar door corona was het onmogelijk om in zaaltjes mensen recht in de ogen te kijken.

In de bovengenoemde brief aan de gemeenteraad staat bovendien vermeld dat er behoefte is aan beleid “dat zich niet alleen richt op veiligheid of organisatorische randvoorwaarden, maar ook op het vergroten van de sociale, economische en culturele waarde voor inwoners en bezoekers. Dit alles binnen een afgewogen balans tussen rust en reuring.” Dit doet vermoeden dat de acties van Stadspark Natuurlijk! in het afgelopen jaar doel hebben getroffen en dat onze zorgen zijn doorgedrongen tot de beleidsmakers. Wel is het natuurlijk nog maar de vraag hoe die afgewogen balans tussen rust en reuring precies wordt bepaald. In de bovengenoemde brief aan de gemeenteraad staat te lezen dat er wat betreft het Stadspark en de Drafbaan eind 2022 een rapportage zal komen van de ervaringen die men in het evenementenseizoen 2022 heeft opgedaan, een en ander conform de motie Tegengaan overlast Drafbaan Stadspark [motie 26, 2-6-2021]. Maar een rapportage na afloop van het evenementenjaar 2022 betekent voor 2022 zelf mosterd na de maaltijd.

Vanwege het voorlopig blijven vasthouden aan de oude normen mag gevreesd worden dat 2022 een rumoerig jaar zal worden met flink wat overlast voor de mensen die de pech hebben in de wijken rond het Stadspark te wonen. Maar laten we het positief bekijken: het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat het laatste overlastgevende festival werd georganiseerd. Door de rust die nu rond het Stadspark heerst, lijkt de ondraaglijke herrie die een festival soms met zich meebracht, ver weg. Nieuwe bewoners zullen het zich zelfs niet voor kunnen stellen. Was de evenementenvisie nú behandeld, dan zou de impact van de overlast wellicht te luchthartig worden opgevat met veel te slappe normen als gevolg.

Nu zal de ervaring met de overlast van de evenementen in 2022 meegenomen kunnen worden in de discussie en kan de ernst ervan veel beter onder de aandacht worden gebracht dan wanneer er uitsluitend op ervaringen uit het verleden moet worden afgegaan. De vereniging Stadspark Natuurlijk! zal zich met behulp van de leden hierop voorbereiden. Feestjes zijn prima, maar laat het dan wel voor iedereen een feestje zijn!

Wat er in het Stadspark zelf kan worden georganiseerd, volgens de brief alleen evenementen “met een geringe impact op de omgeving”, zal worden bepaald volgens het nog op te stellen nieuwe Locatieprofiel Stadspark, dat “ter participatie wordt voorgelegd aan omwonenden en andere belanghebbenden”. Hoe het voor te leggen locatieprofiel precies wordt opgesteld, staat echter nergens te lezen. Naar aanleiding van vragen die gemeenteraadslid Amrut Sijbolts van de Stadspartij, gesteund door de VVD, de SP en het CDA op 29 september j.l. over de vorderingen met de Stadsparkcommissie stelde, antwoordde wethouder Van der Schaaf dat er met ingang van 1 oktober een zogenaamde parkregisseur is aangesteld. Diens eerste taak is het samenstellen van de parkcommissie. We hopen dat deze Stadsparkcommissie inderdaad een goede afspiegeling zal zijn van alle betrokken Stadjers en andere partijen die het Stadspark een warm hart toe dragen, zodat het park in de nieuwe opzet ook voor de huidige bezoekers een fijne plek blijft.

Stadspark Natuurlijk! wordt een vereniging

ACTIEGROEP STADSPARK NATUURLIJK! WORDT EEN VERENIGING

Op 24 augustus van dit jaar is in Groningen de Vereniging Stadspark Natuurlijk! opgericht. Deze vereniging wil de belangen behartigen van alle Stadjers die lijden onder de overlast van evenementen op de voormalige drafbaan in het Stadspark en die het karakter van het Stadspark als rustig natuurgebied voor kleinschalige en individuele recreatie willen behouden.

De vereniging is de formele opvolger van de gelijknamige actiegroep die in het najaar van 2020 was opgericht. Hoewel Stadspark Natuurlijk! veel sympathie genoot bij de Stadjers, werd ze als actiegroep door de gemeente niet als een volwaardige gesprekspartner beschouwd en zette het college de ambitieuze plannen zonder aanpassingen door, ook al waren deze plannen volgens deskundige Maarten Hoekstra op een uiterst discutabele businesscase gebaseerd, zoals te lezen stond in een artikel van Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode van 25-8-2020.

Om de belangen van haar aanhang serieus te kunnen behartigen besloten de mensen achter de actiegroep een vereniging op te richten, die als rechtspersoon wel de formele status van een belangenbehartiger heeft. Op 24 augustus werden de statuten aangenomen en het bestuur benoemd, waarna de Vereniging Stadspark Natuurlijk! een feit was. Op het moment van oprichting telde de vereniging 45 leden, uit 12 wijken van de stad Groningen, allen Stadjers die zich zorgen maken over de gevolgen die de grootse plannen van het college voor de leefkwaliteit in hun wijken zal hebben.

De Vereniging Stadspark Natuurlijk! wil met de gemeente in gesprek om te overleggen hoe de negatieve impact van de evenementen op omwonenden in de nabije, maar ook veel verder gelegen wijken het beste kan worden aangepakt. Ook zal de Vereniging het belang blijven benadrukken van het behoud van het Stadspark als rustig, groen natuurgebied voor het welzijn van alle Stadjers.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle Stadjers die het doel van vereniging onderschrijven.  Om de drempel voor iedere Stadjer zo laag mogelijk te houden heeft de vereniging besloten geen contributie te heffen.

Een knallend feestje

Hoewel corona in onze stad en provincie gedijt als nooit tevoren en het nog maar zeer de vraag is of er dit jaar überhaupt nog massale evenementen en festivals kunnen worden gehouden, gaan de voorbereidingen voor het Hullabaloo-festival gewoon door alsof er niets aan de hand is. Al eerder spraken we onze verbazing uit over het feit dat de gemeente alle grote evenementen in het kader van Bommen Berend op 28 augustus heeft afgelast, maar tegelijkertijd toestemming heeft verleend voor het massale feest Hullabaloo op de Drafbaan.

En dat is nog niet alles: Hullabaloo heeft nu ook toestemming gevraagd en gekregen om die dag, én op de dag ervoor, vuurwerk af te steken, op diverse tijdstippen vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 24.00 uur ’s avonds (terwijl het evenement zelf pas om 12.00 uur begint).

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (die over vuurwerktoestemmingen gaat) heeft geen bezwaar gezien en de toestemming ruimhartig verleend.

Zie onderstaande berichtgeving:

Het lijkt wel alsof de gemeente en de provincie Groningen elders in het universum verkeren dan op onze aarde, waar dankzij het toedoen van de mens momenteel de ene natuurramp na de andere plaatsvindt. Met een beetje gezond verstand kun je toch nagaan dat vuurwerk afsteken in dat kader geen goed idee is, nog afgezien van de discussie over vuurwerk in het algemeen, de overlast die dat geeft voor de omgeving, mensen met huisdieren en het dierenleven in het Stadspark zelf.

En het geeft helemaal te denken dat het vuurwerk nu niet onder de auspiciën van de Vereniging van Volksvermaken gebeurt, maar in handen is van de organisatie van Hullabaloo, dus een private partij. Zo kan er naar hartenlust worden geknald terwijl dit “groene college” in dat opzicht schone handen houdt.

Zie hieronder de zogenaamde schietlijst, de opsomming van wat er wat er precies de lucht in zal gaan. Veel van wat er wordt afgestoken zal getuige de afstand tot het publiek niet veel zwaarder zijn dan het gebruikelijke consumentenvuurwerk. Toch is het feit dat men überhaupt nog vuurwerk wil afsteken, een signaal dat de organisatie die dit feestje organiseert, vooral naar het verleden kijkt en niet naar de toekomst. Datzelfde geldt voor de overheid die hier toestemming voor geeft.

Update 2-8-21: De festivals Hullabaloo en Paradigma zijn inmiddels afgelast vanwege het voor hen te geringe maximum aantal toegestane toeschouwers. Inmiddels had de fractie van de PvdD in de gemeenteraad van Groningen B&W al verzocht om het vuurwerk te verbieden.

Het is mogelijk om bij de Provincie bezwaar te maken tegen de vuurwerkvergunning tijdens Hullabaloo. Op het eerste, hierboven weergegeven bericht staat te lezen waar, hoe en tot wanneer dat kan. Het is ook mogelijk om bij de Rechtbank om een voorlopige voorziening te vragen.

Hoe komen we van de drafsport af?

De laatste koersdag in het Stadspark op 1 augustus 2021 vond onder grote publieke belangstelling plaats.

Op 18 juli en 1 augustus a.s. worden de laatste paardenkoersen op de Drafbaan in het Stadspark verreden. Het college van B&W en de evenementensector kraaien victorie, maar ook zijn er vele Stadjers die dit besluit onnodig vinden en niet begrijpen waarom dit ingrijpende besluit moest worden genomen. Onder hen natuurlijk ook de mensen van de drafsport zelf, die alle mogelijke moeite hebben gedaan om compromissen te vinden waar iedereen zich in zou kunnen vinden. Tevergeefs, zoals we weten.

Om de drafsport voor de laatste maal in het zonnetje te zetten, plaatsen we hier een ingezonden stuk van Kees de Bock, bestuurslid van de KHRV. Deze bijdrage heeft hij tijdens de laatste inspreekmogelijkheid in mei j.l. voor de gemeenteraad voorgedragen, onder de titel: Opfriscursus: Hoe komen we van de Drafsport af?

Een leerzame cursus die veel vertelt over het politieke spel in de gemeente Groningen en niet alleen op het verdrijven van de drafsport betrekking heeft.

Welkom!

WELKOM BIJ DE OPFRISCURSUS VOOR LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN DE GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN.

Mijn naam is Kees de Bock en ik ben weer uw docent. Opfrissen omdat de oorspronkelijke basiscursus “Hoe komen we van de Drafsport af” van vlak voor 9 september 2020 ook al weer wat is weggezakt. Maar ik moet zeggen dat die wel z’n vruchten heeft afgeworpen. Het huurcontract met de KHRV is opgezegd op basis van onvolledige informatie en de rechter heeft de gemeente inzake het ontruimen in het gelijk gesteld op basis van foute cijfers. Geweldig resultaat.  Ik ga ervan uit dat de drafsport na deze opfriscursus definitief geëlimineerd kan worden uit het Stadspark.

Net zoals bij de basiscursus blijven enkele zaken wel van belang. U bent nu namelijk politicus, maar wel gewoon als burger geboren. Omdat die twee rollen kunnen conflicteren is het van het grootste belang dat u op tijd de opfriscursus volgt. Het gevaar bestaat anders dat u de grip op de situatie verliest, u zich dingen gaat afvragen en dat u zelfs gaat twijfelen over uw standpunten. Dat moeten we niet hebben en daarom herhaal ik nog even de 9 belangrijke regels.

1. Verspreid zo veel mogelijk cijfers die ongunstig zijn voor behoud van de drafsport. Of ze kloppen doet er niet toe, als de getallen maar afschrikken. Dat blijkt immers afdoende effect te sorteren.

2. Er worden enkel door externe bureaus onderzoek verricht en het resultaat staat al vast. Een ieder kan zich dan makkelijk verschuilen achter hun eenzijdige conclusies. En die conclusies kunnen gebruikt worden om de Raad over de streep te trekken.

3. Als het een nadeel voor de drafsport oplevert dan cijfers direct ophogen zoals de tienduizenden euro’s voor de rijplaten of tonnen voor onderhoud op de drafbaan, en laat die enkel ten laste van de drafsport komen.

4. Blijf bezwaren tegen de drafsport te allen tijde benadrukken en zeker als de KHRV overlevingspogingen onderneemt. Want het was geweldig dat zelfs de rechter oreerde dat het juryhuisje in de weg staat terwijl de KHRV al meer dan een jaar aangeeft dat alles behalve de sintelbaan weg mag.  

5. Als de drafsport door blijft zaniken dat ze willen blijven koersen, is het van belang dat u zegt dat er in 2020 een “democratisch” besluit is genomen. Weliswaar op basis van merendeels dubieus onderzoek maar gewoon volhouden. Dit maakt immers dat hun alternatieven niet in overweging genomen behoeven te worden.

6. Vraag uzelf nooit af of u oordeelt over een situatie waar u niets vanaf weet of geen enkele feeling mee hebt. Om dit te kunnen volbrengen is het noodzakelijk dat u alle bedenkelijke aspecten van de drafsport voor ogen blijft houden, zoals het dierenwelzijn en uiteraard het verderfelijke gokken.

7. Blijf uitstralen dat evenementen geen keerzijde hebben en enkel geweldig, duurzaam en groen zijn. Benadruk dat de evenementen nooit te combineren zijn met drafsport. Vermijd daarbij wel lastige vragen omtrent de afgelopen 20 jaar.

8. Kom als collegevertegenwoordiger nooit in contact met de drafsport. En raadsleden enkel op invitatie. Bezoek nooit een koers, ga er überhaupt nooit heen en ga nimmer zomaar in gesprek. Negeer alles en houdt dat vol. Het zijn immers slechts burgers?

9. Vraag u nooit af of u wel de juiste besluiten heeft genomen als volksvertegenwoordiger. Verander in ieder geval nooit van mening. Blijf bij uw standpunt, wat er ook gebeurt. Weg met die drafsport!  

Ik hoop oprecht dat deze opfriscursus daartoe heeft bijgedragen, dank u wel voor uw belangstelling.

Kees de Bock, bestuurslid KHRV

Als een cynisch bedankje aan de twee verantwoordelijke wethouders werd een van de koersen op 1 augustus naar hen vernoemd; de Glimina Chakor & Inge Jongman-bedankt trofee werd gewonnen door pikeur Jim Veldman met Herman Hazelaar. Beide wethouders schitterden bij de uitreiking overigens door afwezigheid.

Een uitgebreid verslag van deze laatste, mooie, koersdag is te lezen in dit door Geert Koops geschreven artikel van het Dagblad van het Noorden.

Goed nieuws uit Friesland

Welkom op de site van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“.

GOED NIEUWS UIT FRIESLAND

Net als je denkt dat gemeentes hun gang maar kunnen gaan met evenementenbeleid dat zowel voor natuur als omwonenden storend en schadelijk is, komt er goed nieuws uit het westen aanwaaien.

In Leeuwarden, waar natuurbeschermers en omwonenden al jaren strijden tegen de zeer luidruchtige en veelomvattende festivals in het natuurgebied De Groene Ster, heeft de stichting Groene Ster Duurzaam bij de rechter een overwinning behaald die voor de festivals aldaar verstrekkende gevolgen zal hebben.

Net als in Groningen worden er al jaren aan de lopende band vergunningen afgegeven die op oneigenlijke gronden berusten, maar waar bezwaarmakers maar heel weinig tegen kunnen uitrichten, tenzij ze over een lange adem, een pot met geld en juridische deskundigheid beschikken. De actiegroep was een bodemprocedure beginnen tegen het beleid van de gemeente, maar desalniettemin gaf de gemeente via een VoVo (Voorlopige Voorziening) toestemming voor het het festival Welcome to the Village, editie 21- dat meerdaags en 24 uur per dag zou mogen duren. De Groene Ster Duurzaam stapte daarop opnieuw naar de rechter (de bestuursrechter in Groningen) om de VoVo nietig te laten verklaren.

En dat gebeurde! Het gevolg hiervan is dat dit festival dit jaar in elk geval niet meer kan plaatsvinden, in elk geval niet totdat er een uitspraak komt in de bodemprocedure, wat best nog wel eens erg lang op zich kan laten wachten. Meer informatie over de uitspraak en de gevolgen ervan kun je hier lezen op de site van stichting De Groene Ster Duurzaam.

Behalve dat dit goed nieuws is voor de natuur en de omwonenden van De Groene Ster in Leeuwarden, is het ook voor ons een bemoedigend teken. Want het evenementenbeleid van de gemeente Groningen lijkt in veel opzichten op dat van de gemeente Leeuwarden. Er worden vergunningen afgegeven die met andere voorschriften en regels in het bestemmingsplan in strijd zijn, maar vanwege de complexiteit van de materie rekent de gemeente erop dat omwonenden en natuurbeschermers de weg in juridische doolhof niet kunnen vinden en niet naar de rechter zullen stappen. Door dit Friese voorbeeld voelen wij ons gesterkt in onze overtuiging dat we door moeten gaan met onze strijd tegen de gemeente om schadelijke en overlastgevende evenementen in het Stadspark te organiseren.

We zijn er natuurlijk nog niet, tegen het festival Paradigm dat aanstaand weekend op de Suikerunie zal plaatsvinden kunnen we bijvoorbeeld nu weinig meer uitrichten, behalve iedereen oproepen om bij overlast vooral te gaan klagen bij de gemeente. Niet omdat dat onmiddellijk soelaas zou bieden – was dat maar zo – maar om de gemeente te laten merken dat dergelijke festivals overlast veroorzaken die voor sommige omwonenden structureel, schadelijk voor de gezondheid en verder simpelweg onwenselijk is.

Het nummer van de klachtenlijn bij evenementen is: 050 367 11 33.

Informatie over aanstaande evenementen op de Drafbaan, de Suikerunie en elders in de stad is hier te vinden op de evenementenkalender.