Van uitstel komt…?

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk! Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht, kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Ervaar je overlast door een evenement, dan kun je een melding doen bij de gemeente. Ga naar de pagina Evenementen en overlast voor meer informatie.

In onderstaand blog geven we regelmatig commentaar op actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op het stadspark of het evenementenbeleid van de gemeente Groningen.

Visualisatie impact overlast aan de hand van peiling onder de aanhang van Stadspark Natuurlijk!

VAN UITSTEL KOMT…?

In alle gesprekken die Stadspark Natuurlijk!, toen nog als actiegroep, heeft gehad met de vertegenwoordigers van de gemeente over de overlast door evenementen, werd verwezen naar de nieuwe evenementenvisie die in de maak was en die naar verwachting aan het eind van de zomer van 2021 zou worden gepresenteerd. Dan zou er volgens de gebruikelijke gang van zaken een inspraakronde voor burgers komen, waarna de gemeenteraad er ergens in het najaar van 2021 een besluit over zou nemen.

De evenementen die vanaf 2022 worden gehouden, zouden dus onder de nieuwe regels vallen. Onder andere vanwege dat nieuwe evenementenbeleid besloot de actiegroep Stadspark Natuurlijk! een vereniging te worden om als bewonersorganisatie sterker te staan in de dialoog met de gemeente. Op onze herhaalde vragen of er al meer bekend was over het hoe en wat van die nieuwe evenementenvisie werd echter ontwijkend geantwoord. Maar op 23-9 lazen we in het Dagblad van het Noorden, in dit artikel van Johan de Veer waarom: Het Groningse stadsbestuur vindt het onwenselijk om organisatoren nu lastig te vallen met nieuwe gemeentelijke inzichten. Na de verkiezingen van volgend jaar moet een nieuw college van burgemeester en wethouders maar met een Evenementenvisie 2022-2025 op de proppen komen.

Door dit heikele onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heen te tillen kunnen de evenementen voor 2022 gewoon op de oude voet georganiseerd worden, zonder dat men zich op het stadhuis nu druk hoeft te maken om ‘ingrijpende’ maatregelen als een mogelijke verlaging van decibellen of vervroeging van eindtijden. Wel wil men al voorafgaand aan die gemeenteraadsverkiezingen aan de slag met de nieuwe evenementenvisie. Blijkens een brief aan de gemeenteraad die ook aan Stadspark Natuurlijk! is gestuurd, wil men op het gemeentehuis de komende maanden aan de slag met reacties van niet alleen evenementenorganisaties, maar ook van inwoners en maatschappelijke organisaties. Na de verkiezingen kan het definitieve voorstel voor de evenementenvisie dan aan de wensen van het nieuwe college worden aangepast om deze in de tweede helft van 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Dat het gemeentebestuur zich zorgen maakt over de toenemende zorgen en kritiek van de Stadjers over de impact van alle evenementen blijkt uit deze passage uit het krantenartikel: Ondertussen is de discussie over hoeveel overlast omwonenden van de wijken rond het Stadspark kunnen en willen verdragen als het toch weer ‘los’ gaat, actueel en in volle gang. Het stadsbestuur had rond deze tijd een nieuwe evenementenvisie willen presenteren. Het was van plan die te bespreken met bewoners, maar door corona was het onmogelijk om in zaaltjes mensen recht in de ogen te kijken.

In de bovengenoemde brief aan de gemeenteraad staat bovendien vermeld dat er behoefte is aan beleid “dat zich niet alleen richt op veiligheid of organisatorische randvoorwaarden, maar ook op het vergroten van de sociale, economische en culturele waarde voor inwoners en bezoekers. Dit alles binnen een afgewogen balans tussen rust en reuring.” Dit doet vermoeden dat de acties van Stadspark Natuurlijk! in het afgelopen jaar doel hebben getroffen en dat onze zorgen zijn doorgedrongen tot de beleidsmakers. Wel is het natuurlijk nog maar de vraag hoe die afgewogen balans tussen rust en reuring precies wordt bepaald. In de bovengenoemde brief aan de gemeenteraad staat te lezen dat er wat betreft het Stadspark en de Drafbaan eind 2022 een rapportage zal komen van de ervaringen die men in het evenementenseizoen 2022 heeft opgedaan, een en ander conform de motie Tegengaan overlast Drafbaan Stadspark [motie 26, 2-6-2021]. Maar een rapportage na afloop van het evenementenjaar 2022 betekent voor 2022 zelf mosterd na de maaltijd.

Vanwege het voorlopig blijven vasthouden aan de oude normen mag gevreesd worden dat 2022 een rumoerig jaar zal worden met flink wat overlast voor de mensen die de pech hebben in de wijken rond het Stadspark te wonen. Maar laten we het positief bekijken: het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat het laatste overlastgevende festival werd georganiseerd. Door de rust die nu rond het Stadspark heerst, lijkt de ondraaglijke herrie die een festival soms met zich meebracht, ver weg. Nieuwe bewoners zullen het zich zelfs niet voor kunnen stellen. Was de evenementenvisie nú behandeld, dan zou de impact van de overlast wellicht te luchthartig worden opgevat met veel te slappe normen als gevolg.

Nu zal de ervaring met de overlast van de evenementen in 2022 meegenomen kunnen worden in de discussie en kan de ernst ervan veel beter onder de aandacht worden gebracht dan wanneer er uitsluitend op ervaringen uit het verleden moet worden afgegaan. De vereniging Stadspark Natuurlijk! zal zich met behulp van de leden hierop voorbereiden. Feestjes zijn prima, maar laat het dan wel voor iedereen een feestje zijn!

Wat er in het Stadspark zelf kan worden georganiseerd, volgens de brief alleen evenementen “met een geringe impact op de omgeving”, zal worden bepaald volgens het nog op te stellen nieuwe Locatieprofiel Stadspark, dat “ter participatie wordt voorgelegd aan omwonenden en andere belanghebbenden”. Hoe het voor te leggen locatieprofiel precies wordt opgesteld, staat echter nergens te lezen. Naar aanleiding van vragen die gemeenteraadslid Amrut Sijbolts van de Stadspartij, gesteund door de VVD, de SP en het CDA op 29 september j.l. over de vorderingen met de Stadsparkcommissie stelde, antwoordde wethouder Van der Schaaf dat er met ingang van 1 oktober een zogenaamde parkregisseur is aangesteld. Diens eerste taak is het samenstellen van de parkcommissie. We hopen dat deze Stadsparkcommissie inderdaad een goede afspiegeling zal zijn van alle betrokken Stadjers en andere partijen die het Stadspark een warm hart toe dragen, zodat het park in de nieuwe opzet ook voor de huidige bezoekers een fijne plek blijft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s