Burgerparticipatie op z’n Gronings

Het besluitvormingstraject rond de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark bereikte in maart de laatste fase, de inspraakronde, waarin de Stadjers hun reactie mochten geven op de Herijkingsvisie Stadspark. Ondanks de voor leken haast onleesbare Visie namen toch maar liefst 277 organisaties en individuele Stadjers de moeite hun mening te geven in een zienswijze. Die mening kwam in meerderheid neer op de wens de rust en de natuur in het Stadspark te behouden. Ook Stadspark Natuurlijk! stuurde een onderbouwde, kritische zienswijze op. Daarin spraken we onze zorgen uit over de plannen voor het Stadspark, we wezen op de strijdigheid met bepalingen in het bestemmingsplan en stelden vragen over vage, soms tegenstrijdige punten uit de Visie.

Een maand later publiceerde de gemeente het definitieve collegevoorstel voor de gemeenteraad, vergezeld van een 836 bladzijden tellend inspraakverslag waarin alle zienswijzen staan met commentaar van de gemeente.

Tot onze verbijstering was er nauwelijks verschil te zien tussen de concept Visie en het definitieve voorstel. In het inspraakverslag ging de gemeente niet inhoudelijk in op onze of andere zienswijzen, maar gaf slechts commentaar dat in de categorie dooddoeners valt, zoals ʻWe nemen het ter beoordeling mee’, of, in het geval van concrete vragen: ʻDit gaat slechts om een visie op hoofdlijnen’. Of er überhaupt wel met de ingediende zienswijzen rekening wordt gehouden, is volstrekt onduidelijk. Burgerparticipatie op zijn Gronings.

De inspraak op de Visie was voor de Stadjers de enige mogelijkheid om invloed te kunnen uitoefenen op wat er gaat gebeuren. Dat er zoveel reacties kwamen is een duidelijk signaal dat de burgerparticipatie in de aanvang van het project door de gemeente niet goed is uitgevoerd. De klankbordgroep, die hiervoor als adviesorgaan in het leven was geroepen, kon door de samenstelling, de zwijgplicht en de regie van de gemeente de plannen niet bijsturen naar wat de Stadjers zelf met het Stadspark willen. Met als resultaat dus 836 pagina’s verplicht leesvoer voor ambtenaren en politici.

Een college dat burgers serieus neemt, trekt uit de massale inspraakreacties de conclusie dat er nog heel wat gesleuteld moet worden aan de plannen en bezint zich. Het gaat serieus aan de slag om met inachtneming van de zienswijzen een nieuwe Visie op te stellen die beter aansluit bij wat de Stadjers willen. Zo niet dit college. In de raadsvergadering op 19-5 roemde wethouder Van der Schaaf de inspraak. Toch gaat het college gewoon door met het plan het Stadspark in een pretpark te veranderen, met als reden dat het Noorderplantsoen ontlast moet worden. Dat daarmee de mogelijkheid wordt geopend voor 24 geluidsdagen in het Stadsparkgebied, waardoor de leefbaarheid in 5 woonwijken door de geluids- en andere overlast zwaar wordt aangetast, vindt het college kennelijk geen bezwaar. Sterker nog, overlast van evenementen in het Stadspark wordt in de Visie zelfs glashard ontkend. Als de plannen doorgaan, wordt bovendien de natuur in het Stadspark gereduceerd tot decor en zal de rust er ver te zoeken zijn. En de Stadjers maken dan voor de zoveelste keer mee dat hun inspraakmogelijkheid een wassen neus is gebleken.

Het kan nog steeds anders. Wij roepen de raadsleden, vooral die van de coalitiepartijen, op hun taak als volksvertegenwoordiger serieus te nemen. De drukte in het Noorderplantsoen mag niet als argument worden gebruikt om een ander natuurgebied in de stad te vernielen en elders in de stad leefkwaliteit te verslechteren. Stel het college kritische vragen, dwing het inhoudelijk in te gaan op alle zienswijzen en neem pas een besluit over de plannen als de consequenties ervan helemaal duidelijk zijn. Dát is de taak van volksvertegenwoordigers: om het college namens de burgers te controleren en te corrigeren, ook al zijn het wethouders van je eigen partij.

Dat Stadjers voortaan eerder en serieuzer bij het besluitvormingsproces betrokken moeten worden vóórdat er vanuit vastomlijnde kaders een koers wordt uitgezet die niet meer bij te sturen is, staat buiten kijf.

Namens Stadspark Natuurlijk!,

Alfred Somsen, Manon van der Meulen, Marleen van der Wilk en Lucy Pijttersen

Dit artikel verscheen eerder als opiniestuk in het Dagblad van het Noorden op 25-5-2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s